Skip to main content

Menningarfræði

Menningarfræði

Hugvísindasvið

Menningarfræði

MA gráða – 120 einingar

Í meistaranámi í menningarfræði kanna nemendur birtingarmyndir menningar og greina þær á fræðilegan hátt, án þess að binda sig um of við afmörkuð fræðasvið.

Skipulag náms

X

Menningarfræði og þjóðfélagsrýni (MFR701F)

Í námskeiðinu er litið yfir sögu menningarfræðinnar og sjónum beint að gildi hennar sem róttæks forms þjóðfélagsrýni. Lesnir verða textar lykilhöfunda 19. öld og til samtímans. Í forgrunni er sjálft menningarhugtakið og spurningin um gildi þess fyrir gagnrýna umræðu um þjóðfélag, sögu og samtíma. Fjallað er um samspil gagnrýni og fræða og hvernig menningarfræðin setur slíkt samspil í forgrunn. Þetta kemur fram jafnt í textum eldri og yngri höfunda og skapar togstreitu sem hefur á undanförnum áratugum verið frjór jarðvegur allra hugvísinda og einkennt samhengi þeirra við menningarpólitíska hugsun. Til grundvallar eru lögð hugtök á borð við hugmyndafræði, vald, forræði, kyngervi og orðræða.

X

Rannsóknarverkefni A (MFR004F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknarverkefni B (MFR006F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknasemínar A: Pósthúmanismi og nýja efnishyggjan (MFR501F)

Í námskeiðinu fá nemendur innsýn í þá ólíku en þó skyldu strauma pósthúmanisma og hinnar nýju efnishyggju sem hafa verið áberandi í fræðilegri umræðu innan hug- og félagsvísinda á síðustu árum. Kannað verður með hvaða hætti hér er tekist á við arfleifð mannaldar og miðlæga stöðu mannsins í fræðilegri og vísindalegri orðræðu og leitast við að móta ný þekkingarlíkön þar sem horft er til náttúru og tækni. Auk þess verður horft til þess hvernig hér er gripið aftur til hugmynda um vitund utan sjálfsverunnar og lifandi efnisheim sem rekja má aftur til eldri þekkingarhefða allt frá heimsmyndafræði Platons til gervigreindar.

X

Rannsóknaseminar B: Menningarfræði bólusetningarinnar (MFR501M)

Bólusetningar ollu einni af mestu byltingunum í sögu nútíma læknisfræði. Getan til að gera einstaklinga ónæma fyrir mörgum helstu smitsjúkdómum hefur gjörbreytt lýðheilsu- og heilbrigðisstefnu flestra landa á 20. öld. En á síðustu 20 árum eða svo hafa komið fram efasemdir um bólusetningar, einkum vegna umræðna um tengsl bólusetninga við einhverfu. Því var haldið fram af hópi vísindamanna við lok aldarinnar að bólusetningar kynnu að vera ein orsök þessa heilkennis. Þó að sýnt hafa verið fram á síðan, að engar vísindalegar rannsóknir bendi til slíkra tengsla hefur ekki tekist að útrýma grunsemdum um það. Allt að fjórðungur fólks í vestrænum ríkjum telur mögulegt að um orsakartengsl sé að ræða. Covid 19 hefur skapað nýjar deilur um áhrif og gagnsemi bólusetninga þar sem bæði er deilt um aukaverkanir þeirra og um lýðheilsusjónarmið. Í námskeiðinu greinum við þekkingarfræðilega, menningarlega og pólitíska þætti stríðsins gegn bólusetningum og ræðum það m.a. í tengslum við andúð á vísindum sem einnig hefur orðið áberandi á Vesturlöndum á síðustu árum. Það má segja að klofningur stjórnmálavettvangsins kalli fram efasemdir um bólusetningar á báðum endum hins pólitíska litrófs.

X

Rannsóknaseminar B: Dægurmenning og greining (MFR502M)

Dægurmenning er mikilvægt rannsóknarefni innan menningarfræðinnar enda kraftmikið afl í vestrænni menningu og víðar. Í þessu námskeiði verður dægurmenning skoðuð á gagnrýninn hátt og nemendur nálgast hana í gegnum fjölbreytt úrval texta; allt frá fræðiefni yfir í sjónvarpsþætti eða skáldverk. Þróun dægurmenningar síðustu hundrað ára verður skoðuð og vöngum velt yfir hlutverki hennar fyrr og nú. Nemendur skoða stöðu dægurmenningarinnar og afurða hennar, skoða hvort megi lesa hana á einhvern hátt sem gagnrýnið afl, og rýna í helstu mótsagnir sem finnast innan hennar.

 

Lögð verður áhersla á að þjálfa nemendur í að rýna í sín eigin áhugasvið innan dægurmenningar og tengja þau við lesefni námskeiðisins. Mælst er til þess að nemendur velji sér rannsóknarefni í samráði við kennara áður en námskeiðið hefst. Nemendur þurfa að koma vel undirbúnir í tíma og reikna með að horfa á þætti og kvikmyndir utan skólatíma. Mælst er til að nemendur séu með aðgang að helstu samfélagsmiðlum og streymisveitum eða séu tilbúnir til þess að stofna hann til þess að sinna rannsóknum.

X

Menning og andóf (MFR703M)

Í námskeiðinu er fjallað um samspil pólitískrar róttækni, menningar, hefðar og valds. Sérstaklega er hugað að birtingarmyndum andófs í samtímanum, orðræðu lýðræðis og menningarlegs mismunar og viðbrögðum við gagnrýni og andófi innan hefðar nútímastjórnmála. Fjallað er um þátt menntamanna og rithöfunda og vægi listrænnar tjáningar og hönnunar við umbreytingu félagslegs og menningarlegs umhvefis. Þá er fjölmiðlaorðræða skoðuð og greind og fjallað um hin ólíku og oft andstæðu markmið sem sjá má í starfsemi stofnana samfélagsins. Valdir eru nokkrir átakapunktar menningar- og samfélagsorðræðu sem draga fram grundvallartogstreitu frjálslyndra lýðræðissamfélaga, svo sem spurningar um visku eða fávisku almennings, viðbrögð við loftslagsbreytingum, óöfnuð og ofsafátækt. Loks er fjallað um spillingu og vald, félagslega og menningarlega tjáningu, möguleika og takmarkanir tjáningarfrelsis, notkun og misnotkun upplýsinga, leynd, fals og falsfréttir.

X

Rannsóknarverkefni A (MFR004F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknarverkefni B (MFR006F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknasemínar C: Bóksaga (MFR601F)

Bóksaga (e. History of the Book, fr. Histoire du Livre) er ein þeirra undirgreina menningarsagnfræði sem fæddust og þroskuðust á síðasta fjórðungi tuttugustu aldar. Viðfangsefni hennar er framleiðsla, dreifing og neysla texta í sögulegu samhengi, hvort sem um er að ræða handskrifað eða prentað mál. Bóksaga dregur fram menningar-, félags,- og hagsögu textamiðlunar með áherslu á höfunda, miðlara og neytendur eða notendur. Hún beinir sjónum jafnt að efnislegum þáttum sem og innihaldi bóka og handrita, ytri skilyrðum framleiðslu (þ.m.t. menningarlegum og pólitískum) og þekkingarlegum og félagslegum forsendum neyslu (t.d. læsi, menntun, aðgengi). Tilkoma og útbreiðsla prenttækni þeirrar sem kennd er við Johannes Gutenberg gegnir lykilhlutverki í þessari sögu en jafnframt er lögð áhersla á að saga textamiðlunar á árnýöld og nýöld er bæði víðfeðm og margbrotin, ekki síst vegna hinnar gróskumiklu handritamenningar sem þreifst víða samhliða prentverki. Í námskeiðinu verður leitast við að greina þessa sögu á forsendum menningar- og félagssögu eins og hún hefur verið stunduð undanfarna áratugi, með áherslu á hversdagslega bókmenningu og virka þátttöku fólks af ólíkum stigum í henni. Jafnframt verður hugað að forsögu bókmenningar í munnlegum hefðum og þeim breyttu skilyrðum sem blasa við í stafrænu miðlaumhverfi samtímans.

X

Rannsóknaseminar D: Póstmódernismi (MFR602F)

Hugtakið póstmódernismi hefur á síðari hluta 20. aldar og það sem af er 21. öld verið ríkur hluti af hugsvísindalegri samfélagsorðræðu. Hugtakið hefur þróast og umhverfst, samhengi þess hefur breyst og merking þess tútnað út. Á síðustu árum hefur það í æ ríkara mæli verið sett fram með neikvæðum formerkjum og til eru þeir sem telja að póstmódernísk viðhorf hafi grafið undan vestrænni menningu, jafnt á sviði vísinda sem stjórnmála og kunni raunar að kollvarpa vestrænu gildismati. Í námskeiðinu er fjallað um stöðu póstmódernismans í dag og rætt um áhrif hans – póstmódernisma sem ástand, um hann sem stefnu eða fræðilega sýn, hvort hann sé í einhverjum skilningi liðinn undir lok og fyrir hverju hann kunni þá að hafa vikið.

X

Fræðaiðja og rannsóknir (ABF902F)

Markmið námskeiðsins er að undirbúa nemendur á meistarastigi fyrir skrif á lokaritgerð. Kennt er á hálfsmánaðarfresti, annan hvorn fimmtudag samkvæmt stundatöflu (undantekning er að þrjár vikur líða milli fjórða og fimmta tíma). Fyrsti hluti námskeiðs snýst um val á ritgerðarefni og frumheimildum, mótun rannsóknarspurningar og aðra þætti er lúta að upphafi vinnunnar. Næst verður sjónum beint að því teoretíska efni sem kemur til með að vera grundvöllur ritgerðarinnar, bæði hvernig rýnt er í efnið og það leitað uppi. Jafnframt verður rætt um þá nálgun sem nemendur hyggjast nýta sér og vinna með. Í þriðja og síðasta hluta verða nemendur með framsögur. Hér yrði um eins konar málstofu að ræða þar sem annars vegar ráð er gert fyrr þátttöku allra. Mikilvægt er að vinnan í kringum framsöguna sé markviss og nýtist við lokaskýrsluna sem allir nemendur skila og er nákvæm greinagerð (ásamt heimildaskrá með skýringum) um rannsóknarspurningu, uppbyggingu og efnistök væntanlegrar meistararitgerðar. Nemendur halda jafnframt dagbók þar sem grein er gerð fyrir undirbúningslestrinum og hvernig þeir textar sem lesnir eru koma til með að nýtast við ritgerðarskrif. Námsmatið í námskeiðinu er dagbókarskýrsla (25%), fyrirlestur í tíma (25%) og lokaritgerð (50%).

X

Lokaverkefni (MFR441L)

Lokaverkefni

X

Rannsóknarverkefni A (MFR004F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknarverkefni B (MFR006F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknasemínar A: Pósthúmanismi og nýja efnishyggjan (MFR501F)

Í námskeiðinu fá nemendur innsýn í þá ólíku en þó skyldu strauma pósthúmanisma og hinnar nýju efnishyggju sem hafa verið áberandi í fræðilegri umræðu innan hug- og félagsvísinda á síðustu árum. Kannað verður með hvaða hætti hér er tekist á við arfleifð mannaldar og miðlæga stöðu mannsins í fræðilegri og vísindalegri orðræðu og leitast við að móta ný þekkingarlíkön þar sem horft er til náttúru og tækni. Auk þess verður horft til þess hvernig hér er gripið aftur til hugmynda um vitund utan sjálfsverunnar og lifandi efnisheim sem rekja má aftur til eldri þekkingarhefða allt frá heimsmyndafræði Platons til gervigreindar.

X

Rannsóknaseminar B: Menningarfræði bólusetningarinnar (MFR501M)

Bólusetningar ollu einni af mestu byltingunum í sögu nútíma læknisfræði. Getan til að gera einstaklinga ónæma fyrir mörgum helstu smitsjúkdómum hefur gjörbreytt lýðheilsu- og heilbrigðisstefnu flestra landa á 20. öld. En á síðustu 20 árum eða svo hafa komið fram efasemdir um bólusetningar, einkum vegna umræðna um tengsl bólusetninga við einhverfu. Því var haldið fram af hópi vísindamanna við lok aldarinnar að bólusetningar kynnu að vera ein orsök þessa heilkennis. Þó að sýnt hafa verið fram á síðan, að engar vísindalegar rannsóknir bendi til slíkra tengsla hefur ekki tekist að útrýma grunsemdum um það. Allt að fjórðungur fólks í vestrænum ríkjum telur mögulegt að um orsakartengsl sé að ræða. Covid 19 hefur skapað nýjar deilur um áhrif og gagnsemi bólusetninga þar sem bæði er deilt um aukaverkanir þeirra og um lýðheilsusjónarmið. Í námskeiðinu greinum við þekkingarfræðilega, menningarlega og pólitíska þætti stríðsins gegn bólusetningum og ræðum það m.a. í tengslum við andúð á vísindum sem einnig hefur orðið áberandi á Vesturlöndum á síðustu árum. Það má segja að klofningur stjórnmálavettvangsins kalli fram efasemdir um bólusetningar á báðum endum hins pólitíska litrófs.

X

Rannsóknaseminar B: Dægurmenning og greining (MFR502M)

Dægurmenning er mikilvægt rannsóknarefni innan menningarfræðinnar enda kraftmikið afl í vestrænni menningu og víðar. Í þessu námskeiði verður dægurmenning skoðuð á gagnrýninn hátt og nemendur nálgast hana í gegnum fjölbreytt úrval texta; allt frá fræðiefni yfir í sjónvarpsþætti eða skáldverk. Þróun dægurmenningar síðustu hundrað ára verður skoðuð og vöngum velt yfir hlutverki hennar fyrr og nú. Nemendur skoða stöðu dægurmenningarinnar og afurða hennar, skoða hvort megi lesa hana á einhvern hátt sem gagnrýnið afl, og rýna í helstu mótsagnir sem finnast innan hennar.

 

Lögð verður áhersla á að þjálfa nemendur í að rýna í sín eigin áhugasvið innan dægurmenningar og tengja þau við lesefni námskeiðisins. Mælst er til þess að nemendur velji sér rannsóknarefni í samráði við kennara áður en námskeiðið hefst. Nemendur þurfa að koma vel undirbúnir í tíma og reikna með að horfa á þætti og kvikmyndir utan skólatíma. Mælst er til að nemendur séu með aðgang að helstu samfélagsmiðlum og streymisveitum eða séu tilbúnir til þess að stofna hann til þess að sinna rannsóknum.

X

Lokaverkefni (MFR441L)

Lokaverkefni

X

Rannsóknarverkefni A (MFR004F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknarverkefni B (MFR006F)

Áður en nemandi skráir sig í rannsóknaverkefni velur hann verksvið í samráði við kennara. Í upphafi námskeiðs leggur hann fram greina- og bókalista sem síðan er lagaður að þeim kröfum sem kennari gerir til verkefnisins. Nemandi og kennari hafa með sér reglulega fundi um verkefnið, að jafnaði fimm á misseri.

X

Rannsóknasemínar C: Bóksaga (MFR601F)

Bóksaga (e. History of the Book, fr. Histoire du Livre) er ein þeirra undirgreina menningarsagnfræði sem fæddust og þroskuðust á síðasta fjórðungi tuttugustu aldar. Viðfangsefni hennar er framleiðsla, dreifing og neysla texta í sögulegu samhengi, hvort sem um er að ræða handskrifað eða prentað mál. Bóksaga dregur fram menningar-, félags,- og hagsögu textamiðlunar með áherslu á höfunda, miðlara og neytendur eða notendur. Hún beinir sjónum jafnt að efnislegum þáttum sem og innihaldi bóka og handrita, ytri skilyrðum framleiðslu (þ.m.t. menningarlegum og pólitískum) og þekkingarlegum og félagslegum forsendum neyslu (t.d. læsi, menntun, aðgengi). Tilkoma og útbreiðsla prenttækni þeirrar sem kennd er við Johannes Gutenberg gegnir lykilhlutverki í þessari sögu en jafnframt er lögð áhersla á að saga textamiðlunar á árnýöld og nýöld er bæði víðfeðm og margbrotin, ekki síst vegna hinnar gróskumiklu handritamenningar sem þreifst víða samhliða prentverki. Í námskeiðinu verður leitast við að greina þessa sögu á forsendum menningar- og félagssögu eins og hún hefur verið stunduð undanfarna áratugi, með áherslu á hversdagslega bókmenningu og virka þátttöku fólks af ólíkum stigum í henni. Jafnframt verður hugað að forsögu bókmenningar í munnlegum hefðum og þeim breyttu skilyrðum sem blasa við í stafrænu miðlaumhverfi samtímans.

X

Rannsóknaseminar D: Póstmódernismi (MFR602F)

Hugtakið póstmódernismi hefur á síðari hluta 20. aldar og það sem af er 21. öld verið ríkur hluti af hugsvísindalegri samfélagsorðræðu. Hugtakið hefur þróast og umhverfst, samhengi þess hefur breyst og merking þess tútnað út. Á síðustu árum hefur það í æ ríkara mæli verið sett fram með neikvæðum formerkjum og til eru þeir sem telja að póstmódernísk viðhorf hafi grafið undan vestrænni menningu, jafnt á sviði vísinda sem stjórnmála og kunni raunar að kollvarpa vestrænu gildismati. Í námskeiðinu er fjallað um stöðu póstmódernismans í dag og rætt um áhrif hans – póstmódernisma sem ástand, um hann sem stefnu eða fræðilega sýn, hvort hann sé í einhverjum skilningi liðinn undir lok og fyrir hverju hann kunni þá að hafa vikið.

X

Utanríkismál Íslands (ASK103F)

Fjallað verður um íslensk utanríkismál og utanríkisstefnu á tímabilinu 1940 til 2018. Gerð verður grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á utanríkisstefnunni og reynt að meta hvaða þættir stýra utanríkisstefnunni. Leitast verður við að svara spurningunni hvers vegna og til hvers Ísland taki virkari þátt í alþjóðasamstarfi. Einnig verður fjallað um hvernig þjóðernishyggja hér á landi og alþjóðlegir atburðir eins og stríð Bandaríkjanna gegn hryðjuverkum hafa sett mark sitt á utanríkisstefnuna. Greint verður hvernig íslensk stjórnvöld hafa brugðist við alþjóðavæðingunni, Evrópusamrunanum, auknu hlutverki alþjóðastofnana, stefnu Bandaríkjanna í alþjóðamálum, endalokum kalda stríðsins og yfirstandandi efnahags- og fjármálakreppu. Fjallað verður um tvíhliða samskipti Ísland við nágrannaríkin og aukna þátttöku Íslands í starfi alþjóðastofnana. Til dæmis verður farið yfir samskipti íslenskra stjórnvalda við Bandaríkin og þátttöku Íslands í starfi Sameinuðu þjóðanna. Einnig verður fjallað um stofnun og störf Íslensku friðargæslunnar sem og aukna áherslu stjórnvalda á störf að þróunarmálum og mannréttindamálum. Kastljósinu verður beint að þeim áskorunum sem smáríki eins og Ísland standa frammi fyrir og þeim tækifærum sem þeim standa til boða í alþjóðasamfélaginu. Notast verður við kenningar í alþjóðastjórnmálum og smáríkjafræðum til að greina og skýra utanríkisstefnu Íslands. Rætt verður um hvort íslenskir ráðamenn trúi því í vaxandi mæli að Ísland hafi hæfni og getu til að láta til sín taka innan alþjóðastofnana og hafi skyldum að gegna í alþjóðasamfélaginu.

X

Menningartengd ferðaþjónusta (FER110F)

Í námskeiðinu verður hugað að þýðingu og skilgreiningu hugtaksins menningar í menningartengdri ferðaþjónustu með sérstöku tilliti til framsetningar og miðlunar ímynda og menningar á mismunandi vettvangi. Velt verður upp pólitískum og siðferðilegum spurningum hvað varðar söfnun, framsetningu og miðlun menningar í mismunandi samhengi og á mismunandi vettvangi, erlendis og hérlendis. Einnig verða skoðuð tengsl ferðaþjónustu við skapandi greinar. Spurningum varðandi eignarhald á menningararfleifð verða íhugaðar svo og í höndum hvers það að skapa menningararfleifð er.

X

Miðlunarleiðir (HMM101F)

Kynntar eru aðferðir við miðlun menningarefnis í hugvísindum og veitt yfirlit um mismunandi miðlunarleiðir. Fjallað er um mismunandi framsetningu menningarefnis og ólíkt inntak efnis eftir miðlunarleiðum og markhópum. Hugað er að því með völdum dæmum, sögulegum og samtímalegum, hvernig unnt er að vinna með kyrrmyndir, lifandi myndir, hljóð, texta, sviðsetningar, vettvangsferðir og munnlega frásögn til að koma menningarefni á framfæri. Fjallað er um samspil ólíkra miðla og mögulega samtvinnun efnis í margmiðlun. 

Engin próf eru í námskeiðinu. Þess í stað vinna nemendur verkefni, einstaklings- og hópverkefni. Þau eru eftirfarandi: A) Heimsókn á safn; nemendur skila greinargerð. B) orðræðugreining á stuttum texta að eigin vali. C) grein með mynd um tiltekið þema til opinberrar birtingar, um 800 orð. D) erindi á ráðstefnu um þematengt efni. E) Hópverkefni þar sem nemendur vinna að stuttmynd sem sýnd er í námskeiðinu.

Námskeiðið er ekki kennt í fjarnámi.

 

X

Skóli margbreytileikans og hið óvenjulega samfélag. (INT002M)

Námskeiðið er inngangsnámskeið um inngildandi menntun og skóla án aðgreiningar. Söguleg dæmi um sérkennslu eru skoðuð og sett í samhengi við kenningar og sjónarmið frá fötlunarfræði, hugtök um brennimerkingu og öðrun, lýðræði og félagslegt réttlæti. Námskeiðið veitir nemendum skilning á því hvernig vinna má með margbreytilegum hópum í námi og kennslu, og hvernig kennarar og skólar geta unnið með nemendum sem hafa sérstakar þarfir og fjölskyldum þeirra í almennum skólum.

X

List og samfélag í samtíma (LIS701F)

List hefur í sögulegu tilliti verið sá þáttur samfélagsins þar sem nýjungar og framsýni hefur verið í mestum metum. Þetta frumkvæði listar hefur þó ætíð byggt á sögulegum forsendum — þess sem á undan kemur. Í þessu samhengi eru listamenn samtímans stöðugt að endurnýja fyrri forsendur sínar. Á sama tíma eru listheimar samtímans í eðli sínu margbrotnir — þar á sér stað sífellt meiri skörun ólíkra miðla og áhrifa, þar sem listamenn vinna á grundvelli fræðilegra forsendna, félagslegra forsendna og með tilliti til stjórnmála og efnahagsmála. Menningarlegar aðstæður breytast einnig ört í samtíðinni, fyrir tilstilli tækniþróunar, byggðaþéttingar, heimsvæðingar og náttúruvár, auk óvissu á sviði stjórnmála. Þetta leiðir til þess að eðli listastarfsins tekur sífellt meiri breytingum. Vegna þessa er mikilvægt að leggja stöðugt nýjan grunn að túlkun listarinnar og virkni hennar í samfélaginu, þar sem nýjar hugmyndir og skilgreiningar, á við ‚mannöld‘ og ‚síð-mennsku‘, gagnast til aukins skilnings á stöðu listar í samfélagi manna. Í námskeiðinu eru listfræðilegar forsendur samtíðarinnar teknar til endurskoðunar og listvettvangurinn — sagan og samtíðin — kannaður með hliðsjón af samspili listar við ólíkar greinar: sagnfræði, heimspeki, bókmenntir, fjölmiðla- og kvikmyndafræði, mannfræði, stjórnmálafræði, landafræði, félagsfræði.

X

Hnattvæðing (MAN095F)

Í námskeiðinu verða skoðaðar nýlegar kenningar og rannsóknir sem tengjast hnattvæðingu og hnattrænum ferlum. Rýnt verður í ýmis hugtök eins og menning, "transnationalism" svæðing og afsvæðing. Einnig verða skoðaðar rannsóknir sem varpa ljósi á ólíkar hliðar hnattvæðingar og afleiðingar fyrir félagslegan, efnislegan og pólitískan veruleika. Í námskeiðinu er bæði fjallað á gagnrýnin hátt um fyrrnefnd hugtök en einnig lögð áhersla á að skoða rannsóknir á hvernig fólk er þátttakendur/þolendur/gerendur í hnattvæðingarferlum.

Kennslan felst í fyrirlestrum og umræðum. Mikil áhersla er á þátttöku nemenda.

Námskeiðið verður kennt að hluta á ensku

X

Söfn og bókmenntir: rithöfundar, fataskápar og ferðamenn (SAF503M)

Í námskeiðinu verður sjónum beint að þrennskonar þáttum í safnastarfi sem tengist bókmenntum. Í fyrsta lagi verður skoðað hvernig rithöfundar hafa fjallað um söfn og safnastarf s.s. með því að gera söfn sem vettvang skáldsagna. Í öðru lagi verður skoðað hvernig safnastofnanir sem leggja megin áherslu á kynningu á rithöfundum hafa byggst upp og hvaða áherslur þær hafa lagt í framsetningu (s.s. sýningargerð) á ævi og verkum þeirra. Og í þriðja lagi verður sambandið milli rithöfundasafna, staðar og bókmennta skoðað og sett í safnakenningarlegt samhengi. Í þessu námskeiði verða lesnar bókmenntir sem fjalla um efni námskeiðsins, fræðilegar greinar. Sérstaklega verður litið til íslenskra rithöfundasafna á borð við Gljúfrastein, Þórbergsseturs, Davíðshúss, Nonnahúss, Reykholts og Skriðuklausturs svo dæmi séu nefnd. Einnig verður litið til "rithöfundasafna" sem byggja á þjóðsagnaarfi, þar sem höfundarnir eru nafnlausir. Námskeiðið er eingöngu kennt í fjarnámi.

X

Kalda menningarstríðið á Íslandi (SAG408M)

Kalda menningarstríðið á Íslandi náði hámarki sínu á sjötta áratugnum en saga þess nær yfir allt tímabil kalda stríðsins. Menningarstríð stórveldanna á Íslandi verður skoðað í alþjóðlegu samhengi og farið verður yfir söguritun um efnið síðastliðin þrjátíu ár. Horft verður til kvikmyndasýninga, listviðburða, tónleika, námsmannaskipta, vinafélaga og námsmannaskipta, svo eitthvað sé nefnt, með það fyrir augum að leggja mat á menningartengsl við útlönd (ekki bara Bandaríkin og Sovétríkin). Nemendur munu fá tækifæri til að vinna með skriflegar heimildir úr einkaskjalasöfnum sem og opinberum söfnum en við munum einnig skoða hljóð- og myndsafn RÚV og nýta það í verkefnavinnu í námskeiðinu.

X

Pútín og misnotkun sögunnar í Rússlandi (SAG506M)

Í námskeiðinu verður farið yfir hugmyndafræðilega þróun í Rússlandi Pútíns allt frá árinu 2000 og fram til dagsins í dag. Horft verður til hruns Sovétríkjanna og samskipta Rússlands við nágrannaríki sín frá þeim tíma. Sérstök áhersla verður lögð á hvernig stjórnvöld hafa endurtúlkað sögu og minni í pólitískum tilgangi jafnt í samfélagslegri umræðu sem í skólakerfinu.  Í námskeiðinu verður einnig fjallað um hvernig þjóðernisleg túlkun rússneskrar menningar í bland við hugmyndir um sérstöðu rússneskrar siðmenningar hefur verið nýtt í því skyni að réttlæta stöðugt harðskeyttari stefnu gagnvart borgaralegu samfélagi, frjálsum félagasamtökum og fjölmiðlum.

X

The Arctic Circle (UAU018M)

Með loftslagsbreytingum er talið að mikilvægi norðurslóða muni aukast á næstu áratugum þar sem náttúruauðlindir verða aðgengilegri og nýjar samgönguleiðir opnast. Á sama tíma skapast ógnir við viðkvæm vistkerfi og samfélög en efnhagsleg tækifæri verða einnig til. Arctic Circle samtökin mynda viðamikið tengslanet sem byggir á alþjóðlegu samstarfi og umræðu um framtíð norðurskautsins. Arctic Circle samtökin eru opinn og lýðræðislegur vettvangur með þátttöku ríkisstjórna, stofnana, fyrirtækja, háskóla, fræðimannahópa, umhverfissamtaka, samfélaga frumbyggja, almennra borgara og annars áhugafólks um þróun norðurskautsins og afleiðinga þess á framtíð jarðar. Árlega Arctic Circle ráðstefnan er stærsta alþjóðlega samkoman með áherslu á norðurskautið. Árlega mæta yfir 2000 þátttakendur frá yfir 50 löndum.

Á Arctic Circle ráðstefnunni hefur meðal annars verið fjallað um eftirtalin málefni:

 • Bráðnun íss og öfgakennd veður
 • Hlutverk og réttur innfæddra
 • Öryggismál á norðurslóðum
 • Innviðir fjárfestinga á norðuslóðum
 • Byggðaþróun
 • Innviðir flutningakerfa
 • Orkumál
 • Hlutverk Evrópu- og Asíuþjóða
 • Asía og Norðursjávarsiglingaleiðin
 • Lýðheilsa og velferð á heimskautasvæðum
 • Vísindi og þekking frumbyggja
 • Ferðamennska og flugsamgöngur á norðurslóðum
 • Vistkerfi og haffræði
 • Sjálfbær þróun
 • Þróun endurnýjanlegrar orku fyrir afskekkt samfélög
 • Tækifæri og ógnir við borun eftir náttúruauðlindum
 • Auðlindir á norðuslóðum
 • Viðskiptasamstarf á norðurslóðum
 • Úthöfin á norðurslóðum
 • Sjávarútvegur og lífrænar auðlindir
 • Jarðfræði og jöklafræði
 • Heimskautaréttur: sáttmálar og samningar
 • Heimur háður ís: norðurslóðir og Himalaya

Á námskeiðinu taka nemendur þátt í Arctic Circle ráðstefnunni í Hörpu. Skyldumæting er fyrir nemendur á ráðstefnuna. Nemendur þurfa að mæta í tvær kennslustundir, eina stuttu fyrir ráðstefnuna og aðra stuttu eftir ráðstefnuna.

Arctic Circle Assembly verður 13. - 16. október 2022 í Hörpu.

X

Sjálfbær þróun, stefnumótun umhverfismála og stjórnun náttúruauðlinda (UAU101F)

Ýmsum aðferðum má beita til að hafa áhrif á lífsstíl fólks og hegðun til að draga úr óæskilegum áhrifum á umhverfið og stuðla að sjálfbærri þróun. Þetta námskeið fjallar um umhverfis og auðlindastjórnun sem hefur að markmiði sjálfbæra þróun. Námskeiðinu er skipt í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er fjallað um sjálfbæra þróun og hugtakið skilgreint frá ýmsum sjónarhornum. Sérstaklega er rætt hvort hagvöxtur samrýmist sjálfbærri þróun, hvernig megi samræma hin mörgu markmið sem felast í sjálfbærri þróun, umhverfisvísar og framkvæmd markmiða sjálfbærrar þróunnar. Í öðrum hluta verður fjallað um aðferðir sem notaðar eru við ákvarðanatöku í umhverfis og auðlindastjórnun svo sem ákvarðanagreiningu, og kostnaðar-og ábatagreiningu sem og mat á virði nátturuauðs. Í síðasta hluta námskeiðsins verða ýmis stjórntæki sem notuð eru til umhverfis- og auðlindastjórnunar kynnt og krufin til mergjar í alþjóðlegu samhengi, bæði hvað varðar hugmyndafræðilegan grunn þeirra og þær aðferðir sem þau byggja á. Þau dæmi sem tekin eru breytast ár frá ári og byggja á áhuga þeirra nemenda sem taka námskeiðið hvert ár, svo sem kvótakerfi, skilagjöld, mengunarskattar og fjölmarkmiða stjórnun.

X

Bjargráð við hamförum (UAU124F)

Vaxandi áhrif náttúruhamfara á samfélög kalla á skilvirkar leiðir til að takast á við áföll. Í þessu námskeiði eru hamfarir skoðaðar frá norrænu sjónarhorni, en einnig tekin dæmi frá öðrum löndum.

Kynntir eru þættir sem hafa áhrif á seiglu samfélaga, þ.e. getu þeirra til að jafna sig eftir mikla áraun. Beitt er þverfræðilegum nálgunum til að skýra áhrif hamfara á einstaklinga, nærsamfélag, innviði og stofnanir. Kynnt eru meginhugtök hamfarafræða út frá jarðvísindum, umhverfisfræðum, félagsfræðum, heilbrigðis- og  sálfræðum og menningarfræðum. Fjallað er um vöktun og viðvaranir, undirbúning og hópæfingar sem dregið geta úr áhrifum hamfara. Einnig er farið yfir áfallahjálp, samskipti, fjölmiðla, listræna og andlega þætti sem hluta af viðbrögðum við erfiðleikum, sorg og áföllum.

Námskeiðið er ætlað nemendum í  framhaldsnámi á háskólastigi, sem áhuga hafa á skilvirkum viðbrögðum við hamförum.

Fyrirkomulag kennslu: 

Þrjár 40 mín. kennslustundir (tveir fyrirlestar og einn æfingatími) á viku.

X

Mannskepnur og önnur dýr (ÞJÓ103M)

Kennsla fer fram með fyrirlestrum, umræðu, rafrænum fyrirlestrum og vettvangsferðum í náttúru og á söfn.

Samskipti manneskjunnar við önnur dýr er viðfangsefni þessa námskeiðs sem við nálgumst frá bæði fræðilegum og listrænum sjónarhornum. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni, um dýr að eigin vali, þar sem áhersla er einnig lögð á sjónræna framsetningu - t.d. teikningar eða ljósmyndir.  Í fyrirlestrum verður m.a. fjallað um hvítabirni, hvali, geirfugla og lunda og nýlegar rannsóknir á þeim.  Fjallað verður um áhrifavald og ólíkar birtingarmyndir dýra í margvíslegu listrænu og menningarlegu samhengi, til dæmis í fornbókmenntum, þjóðsögum, munnmælum, kvikmyndum, fréttum, efnismenningu og ferðamennsku. Þá verður til dæmis hugað að „framhaldslífi“ dýra í formi listmuna, safngripa og minjagripa. Við munum skoða gripi í einkaeigu og á opinberum vettvangi og spyrja spurninga á borð við: hvað gerist þegar lifandi dýri er breytt í safngrip? Hvernig þróast og breytist merking dýrsins í ólíku samhengi? Hvernig mótast hugmyndir okkar um dýr? Tekist verður á við hlutverk ólíkra dýra í þekkingasköpun og mótun orðræðu um loftslagsmál og málefni norðurslóða, tengsl við ákveðin landsvæði og menningarhópa og hlutverk þeirra í ímynda- og sjálfsmyndasköpun bæði fortíðar og samtíma.  Stigið verður út fyrir hefðbundna ramma sem snúa að aðgreiningu manna/dýra og annarra lífvera um leið og við könnum samtvinnaða hugmynda- og vistheima þeirra.

Markmið

Markmið námskeiðs er að velta upp áríðandi spurningum og málefnum er snúa að sambúð fólks og dýra, loftlagsbreytingum, útrýmingu dýrategunda og sjálfbærni. Við munum íhuga hvernig listamenn, rannsakendur, aðgerðasinnar og söfn hafa tekið þátt í umræðu um þessi málefni og hvernig hægt sé að þróa umræðuna áfram. Við munum skoða hvernig mismunandi lista- og menningarminjasöfn miðla hugmyndum og upplýsingum um samband manna og dýra í gegnum safneign sína og sýningar. Nemendur eru hvattir til að nálgast, með gagnrýnum hætti, sjónrænt efni, muni, gripi og texta, bæði rafrænt en einnig með heimsóknum á söfn og sýningar. 

X

Sviðslistafræði (Performance Studies): Frá sagnaflutningi til uppistands, kjötkveðjuhátíða og stjórnmálamanna (ÞJÓ107F)

Sviðslistafræði (Performance Studies) fjallar um það hvernig fólk í öllum samfélögum, bæði fyrr og nú, tekur þátt í ymis konar sviðslist (performances) í daglegu lífi, á mismunandi "leiksviðum", allt frá helgisiðum til kirkjupredikana, leiksýninga, kvikmyndasýninga, útvarpsþátta, uppistands, sagnaflutnings, gjörningalistar, hátíða, útskriftasiða, matarboða, dulbúningasiða og málflutnings stjórnmálamanna heima og erlendis. Á námskeiðinu munu nemendur kynnast þeim margslungnu táknmálsformum sem beitt er í mismunandi tegundum sviðslista, frá talmáli til búninga, útlits, svipbrigða, kyns, samhengis, hljóðs, "timing" og nytsemi rýmis og viðtöku áhorfenda.

Vinnulag

Kennsla fer fram í fyrirlestrum, umræðum um fyrirlestra og farið í heimsóknir.

X

Menningararfur (ÞJÓ506M)

Hvað er menningararfur og hvaða hlutverki þjónar hann? Af hverju er hann í stöðugri útrýmingarhættu? Hvernig tengir hann saman fortíð og samtíð? Hvað á hann skylt við þjóðríkið? Söguvitund? Hnattvæðingu? Kapítalisma? Stjórnmál? Í námskeiðinu verður leitað svara við þessum spurningum, kynntar nýlegar rannsóknir þjóðfræðinga, mannfræðinga, listfræðinga, félagsfræðinga, safnafræðinga, sagnfræðinga og fornleifafræðinga á menningararfi og tekinn púlsinn á því sem er að gerast á þessu ört vaxandi sviði. 

Kennslan fer fram í fyrirlestrum og umræðum.

X

Sjónrænar rannsóknaraðferðir (FOM001M)

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist aðferðarfræðilega þekkingu, skilning og verklega færni til að greina myndir og önnur sjónræn rannsóknargögn (ljósmyndir, kvikmyndir, teikningar, auglýsingar, netmiðla, o.s.frv.). Farið verður í ýmsar aðferðir við greiningu á sjónrænu efni og hugað verður að sjónrænum gagnasöfnum og vinnu með þau. Nemendur fá þjálfun í því að kynna sér og leggja sjálfstætt mat á fyrirliggjandi rannsóknir. Námskeiðið byggist upp á hagnýtum verkefnum, þar sem nemendur undirbúa og hanna rannsóknaáætlanir, afla gagna og spreyta sig á greiningu þeirra. Námskeiðið er þverfaglegt og hentar nemendum á hug- og félagsvísindasviði, sem og öðrum sviðum.

X

Skapandi heimildamyndir (HMM220F)

Fjallað verður um helstu tegundir heimildamynda, aðferðir, þróun þeirra og tilgang.

Nemendur læra að skrifa handrit að stuttri heimildamynd og að hugsa allt ferli heimildamyndagerðar, frá grunnhugmynd að fullbúinni mynd, ástunda fagleg vinnubrögð og læra að skipuleggja tökur.

Nemendur ættu einnig að ná tökum á grunnatriðum í kvikmyndatöku og klippingu. Í því samhengi verður unnið eitt verkefni á síma til að ná tökum á tækniatriðum í klippi. Allir nemendur þurfa að skila að minnsta kosti einni fullbúinni stuttri heimildamynd, handriti og æfingaverkefni í klippi. Nemendur ræða nálgun og efnistök verkefna sinna við samnemendur og kennara.

Í námskeiðinu verða sýndar heimildamyndir, bæði brot úr þeim og í fullri lengd, þar sem rætt verður um hugmyndirnar bak við myndirnar, listrænar ákvarðanir, tilgang og siðfræði heimildamynda. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð.

Tökur fara fram í mars og þurfa að vera búnar fyrir 30. mars, en þá hitta nemendur kennara í klippiherberginu í Odda.

Ekki er ætlast til að nemendur kaupi neinar bækur fyrir þetta námskeið en nauðsynlegt er að þeir hafi sjálfir flakkara til að geyma efnið sitt á og SD kort í myndavélar fyrir eigin upptökur. Einnig er mælt með að nemendur séu með góð heyrnatól.

Námskeiðið er kennt í lotum. Nemendur vinna að heimildamynd alla önnina og í lok annar verður frumsýning í Bíó Paradís.

Námskeiðið er ekki kennt í fjarnámi.

X

Listgagnrýni og sýningarstjórn (LIS805F)

Í námskeiðinu er lagður grundvöllur að virku starfi sýningarstjóra fyrir hagnýt störf á myndlistar- og safnavettvangi. Unnið er á þverfaglegan og gagnrýnin hátt með hugtök og kenningar sem snúa að starfi sýningarstjóra á vettvangi samtímalistar. Í námskeiðinu vinna nemendur í teymum og setja upp sýningu í samstarfi við myndlistarnema eða myndlistarmenn. Nemendur koma til með að beita þekkingu og aðferðum í verki, vinna að undirbúningi, hönnun, textaskrifum og gerð kynningarefnis í tengslum við sýningarhaldið. Námskeiðið er að hluta til unnið íi samvinnu viið meistaranám í myndlist í LHÍ, auk þess sem nemendur eiga þess kost að eiga í samstarfi við Listasafn Háskóla Íslands og önnur viðurkennd listasöfn.

X

Safn og samfélag: Sirkus dauðans? (SAF603M)

Fjallað verður um samfélagslegt hlutverk safna út frá margvíslegum sjónarhornum: efnahagslegum, pólitískum, menningarlegum, félagslegum og síðast en ekki síst alþjóðlegum. Fjallað verður meðal annars um hlutverk safna í hugmyndinni um þjóð, lagalegt umhverfi safna, rekstrarform, staða og hlutverk þjóðarsafna, safna í eigu sveitarfélaga, félagasamtaka og einkafyrirtækja, fjármögnun safnastarfs, stefna yfirvalda í málefnum safna, söfn og mannréttindi, söfn og áföll (trauma), kynjahugmyndir og fleira. Í námskeiðinu er einnig hugað að möguleikum safna á að virkja fólk og samfélög til þátttöku í starfsemi þeirra eins og söfnun, heimildaöflun, sýningarstjórnun, sýningargerð og annarri miðlun. Skoðuð verða innlend og erlend dæmi. Eftir því sem því verður komið við, eru farnar ein til tvær vettvangsferðir. Námskeiðið er eingöngu kennt í fjarnámi.

X

Tráma, söguleg rof og úrvinnsla í listum og menningu (SAG407M)

Í námskeiðinu verður fjallað um trámatíska atburði sem hafa orsakað sögulegt rof í heimsmynd hópa fólks, ákveðinna þjóða eða heimshluta og úrvinnslu á þessum atburðum í listum og menningu. Skoðað verður hvernig unnið hefur verið með söguleg tráma í ólíkum listgreinum, s.s. myndlist, arkitektúr og bókmenntum og hugað að því hvernig trámatískum viðburðum í fortíð og samtíð er miðlað í fréttaljósmyndum og kvikmyndum. Eiginleikar ólíkra listmiðla og áhrif þeirra á söguvitund einstaklinga og hópa fólks verða ræddir og teknir til skoðunar í ljósi kenninga sem sóttar eru í söguspeki, menningarfræði og sálgreiningu. Kenningalegur þáttur námskeiðsins byggir m.a. á lestri fræðigreina eftir Walter Benjamin, Cathy Caruth, Dominick LaCapra, Dori Laub, Roland Barthes, Geoffrey Batchen, Andreas Huyssen og Sigmund Freud. Áhersla verður lögð á virkni nemenda og rýni þeirra í einstök verk (s.s. myndlistarverk, bókmenntir, minnismerki, kvikmyndir, myndasögur) í samhengi þeirra kenninga sem til grundvallar eru lagðar.

X

Kyngervi, sögur og siðir (ÞJÓ021M)

The field of Folklore, emerging out of the phenomena collectively referred to as  Modernity, has a complicated and problematic relationship with gender, both in the material that circulates and the subsequent academic treatment of that material. This seminar combines theoretical perspectives from Gender Studies and Folkloristics to better understand the interconnectedness of popular cultural forms, analyses, and the operations of power, specifically gender relations. Beginning with a feminist critique of Folkloristics from within (a historical reference point), we will examine more recent work on the relationship between gender and genre, between the empowering acts of ordinary rituals (so-called women‘s genres), and how the old, debunked Nature/Culture divide, in which women‘s genres were debased and denigrated, may, looked at from a different perspective, suggest alternate approaches to some contemporary global issues.

Teacher of the course: JoAnn Conrad

X

Menningararfur (ÞJÓ022M)

Hvað er menningararfur og hvaða hlutverki þjónar hann? Af hverju er hann í stöðugri útrýmingarhættu? Hvernig tengir hann saman fortíð og samtíð? Hvað á hann skylt við þjóðríkið? Söguvitund? Hnattvæðingu? Kapítalisma? Stjórnmál? Í námskeiðinu verður leitað svara við þessum spurningum, kynntar nýlegar rannsóknir þjóðfræðinga, mannfræðinga, listfræðinga, félagsfræðinga, safnafræðinga, sagnfræðinga og fornleifafræðinga á menningararfi og tekinn púlsinn á því sem er að gerast á þessu ört vaxandi sviði. 

Kennslan fer fram í fyrirlestrum og umræðum.

X

Alþýðumenning og fagurfræði hversdagsins (ÞJÓ212F)

Í námskeiðinu rannsökum við sjónarhorn þjóðfræðinnar á menningu og samfélag með sérstakri áherslu á daglegt líf og daglegt brauð - það sem kalla mætti prósa heimsins. Við tökum sögu þjóðfræðinnar til skoðunar með gagnrýnu hugarfari og setjum í samhengi við sögu grannfaganna og við könnum í sameiningu strauma og stefnur við upphaf 21. aldar. Þá förum við í saumana á helstu hugtökum, þ.á m. menningarmun og margbreytileika, þjóðerni, kyngervi, alþýðu, hefð, hópi, höfundi, hnattvæðingu, fjölhyggju, elleftu stundinni, menningarlegu forræði, menningararfi og eignarhaldi á menningu.

Markmiðið er að skilja hvernig mennirnir skapa hversdaginn og fylla daglegt umhverfi sitt merkingu, hvernig þeir móta líf sitt við aðstæður sem þeir hafa ekki sjálfir kosið sér, hvort heldur sem er í bændasamfélagi fyrri tíðar eða borgarsamfélagi 21. aldarinnar. Námskeiðið er ætlað meistaranemum, en er einnig opið nemendum á þriðja ári í BA-námi.

Markmið:

Í lok námskeiðsins er ætlast til að nemandinn:

 • Hafi lesið ýmis grundvallarrit í þjóðfræði
 • Kunni skil á straumum og stefnum á 20. og 21. öld
 • Þekki þær breytingar sem fagið hefur gengið í gegnum og þá sjálfsgagnrýnu umræðu sem fer nú fram innan fagsins
 • Hafi vald á lykilhugtökum í greiningu á alþýðumenningu og fagurfræði hversdagsins
 • Geti rökrætt um menningu hópa og menningarmun með tilvísun til kenninga og fræðilegra hugtaka

Vinnulag

Kennsla fer fram í fyrirlestrum og umræðum.

X

Orðræðugreining, þýðingar og túlkun (ÞÝÐ029F)

Markmiðið með þessu námskeiði er að nota aðferðir málvísinda og þýðingafræða til að rannsaka mállegan grunn samfélagsins, hvaðan hann kemur og hvað mótar þá orðræðu sem myndar hann og myndast af honum. Með aðferðum orðræðugreiningar verða frumtextar og þýðingar lagatexta, viðskiptatexta, fjölmiðlatexta o.fl. greindir og síðan litið til þess hvernig þær þýðingar sem þar fara fram skila sér inn í almennari orðræðu samfélagsins. Í tengslum við þetta verða tekin fyrir praktísk verkefni á sömu sviðum þar sem nemendur spreyta sig á þýðingum skjala, samninga, vottorða og annarra nytjatexta og verða niðurstöður ræddar í vinnuhópum.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hafðu samband

Þjónustuborð Hugvísindasviðs
s.525 4400 hug@hi.is.
Opið virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

3. hæð Aðalbyggingar.
Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík.

Nemendur geta einnig nýtt sér þjónustuborð í Gimli og þjónustuborð Háskólans á Háskólatorgi.

Fylgstu með Hugvísindasviði

 Instagram   Youtube 
 Facebook

Aðalbygging Háskóla Íslands

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.