Skip to main content

Fyrir kennara

Óski nemandi eftir sértækum úrræðum í námi þarf hann að hafa samband við Náms- og starfsráðgjöf HÍ, afhenda tilskilin gögn frá sérfræðingi og ganga frá skriflegu samkomulagi (samningi) um úrræði. Ganga þarf frá slíkum samningi fyrir 1. október til að fá úrræði í prófum á haustmisseri og fyrir 1. mars til að fá úrræði í prófum á vormisseri.  

Samningurinn er undirritaður bæði af nemanda og ráðgjafa og nemandi fær afrit af samningnum. Nemandi er hvattur til þess að skanna samninginn inn eða taka góða mynd af honum í síma til að eiga hann einnig á rafrænu formi.

Í samningi kemur fram hvaða úrræði það eru sem nemandi þarfnast. Nemandi getur þurft að sýna kennara samninginn vegna úrræða í hlutaprófum sem eru á vegum kennara/deildar, heimaprófa og vegna úrræða sem krefjast samþykkis kennara s.s. óska um sveigjanleika á verkefnaskilum eða upptöku fyrirlestra.

NSHÍ tryggir úrræði í samvinnu við prófstjóra í prófum sem eru á vegum prófstjórnar HÍ. Haldi kennari hlutapróf eða heimapróf á eigin vegum er það í höndum deilda og kennara að tryggja umsamin úrræði.

NSHÍ er kennurum innan handar varðandi ráðgjöf við veitingu sértækra úrræða. Hér er að finna upplýsingar og gagnlegar leiðbeiningar um framkvæmd hluta- og/eða skyndiprófa sem ekki eru á vegum prófstjórnar.  

Undanfarin ár hafa um eða yfir 1000 nemendur verið með samninga um sértæk úrræði í námi. Samningur um úrræði getur verið tímabundinn (til eins misseris eða eins skólaárs) eða ótímabundinn (gildir á meðan viðkomandi einstaklingur stundar samfellt nám við skólann).

Úrræði geta verið af ýmsum toga en þau úrræði sem kalla á samþykki kennara og/eða samvinnu við hann eru t.d.: 

  • Lengri próftími í hlutaprófum.
  • Leyfi fyrir hljóðritun fyrirlestra.
  • Ósk um bókalista með góðum fyrirvara ef aðlaga þarf námsefni að þörfum blindra/sjónskertra nemenda.
  • Táknmálstúlkun/rittúlkun í kennslustundum sem felur í sér að nauðsynlegt er að kennari veiti  túlki aðgang að kennsluefni fyrir kennslustundir.
  • Ósk um að kennari útskýri myndrænt efni munnlega ef sjónskertir/blindir nemendur eru í   nemendahópnum.

NSHÍ býður kennurum og öðru starfsfólki HÍ upp á stutta kynningarfundi um veitingu sértækra úrræða í námi sé þess óskað. NSHÍ hefur einnig tiltækt fræðsluefni fyrir kennara og starfsfólk um fötlun, námsörðugleika og möguleg úrræði í námi.

Ráðgjafarnir Ástríður Margrét EymundsdóttirHrafnhildur V. Kjartansdóttir og Þrúður Kristjánsdóttir halda utan um málefni nemenda með sértæk úrræði í námi sem og Magnús M Stephensen skrifstofustjóri og Inga Birna Albertsdóttir verkefnisstjóri.

Reglur um sértæk úrræði í námi við Háskóla Íslands.