Skip to main content

Reglur nr. 172-2020

Reglur um meistaranám í iðnaðarlíftækni við Háskóla Íslands, nr. 172/2020.

PDF-útgáfa

I. KAFLI  Almenn ákvæði.

1. gr.  Gildissvið.

Reglur þessar gilda um meistaranám í iðnaðarlíftækni við Háskóla Íslands. Námið er þverfaglegt og skipulagt sameiginlega af Heilbrigðisvísindasviði og Verkfræði- og náttúruvísindasviði.

Reglur um námið eru sérreglur gagnvart ákvæðum 69. gr. reglna nr. 569/2009, fyrir Háskóla Íslands, og reglum einstakra fræðasviða og deilda um framhaldsnám. Sameiginlegar reglur Háskóla Íslands og reglur fræðasviða og deilda gilda þó eftir því sem við á ef þessar reglur hafa ekki að geyma ákvæði um einstök tilvik, þar með talið um tímalengd náms, einingafjölda, samsetningu náms, umsjónarkennara, leiðbeinendur og andmælendur. Fyrirvarar deilda í reglum og kennsluskrá um fjárveitingar, fáanlegt kennaralið og slík atriði gilda gagnvart þeim nemendum sem skráðir eru í námið.

Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands hefur umsjón með og fylgir eftir settum viðmiðum og kröfum um gæði framhaldsnáms við Háskóla Íslands, sbr. nánar 66. gr. reglna nr. 569/2009. Standa ber skil á upplýsingum og gögnum sem miðstöðin kallar eftir.

2. gr.  Markmið.

Meistaranám í iðnaðarlíftækni er þverfaglegt nám sem miðar að því að veita fræðilega menntun og þjálfun á ýmsum sviðum heilbrigðis- og lífvísinda og skyldra greina.

Með náminu skal koma til móts við vaxandi áhuga nemenda á iðnaðarlíftækni og þörfum atvinnulífsins fyrir starfsfólk með sérhæfða þekkingu.

3. gr.  Um námið.

Námið er skipulagt og stundað í umboði og á ábyrgð fræðasviða og deilda sem eru bundin af reglum þessum, svo og af samkomulagi um námið, sbr. 2. mgr. þessarar greinar.

Forsetar fræðasviða hafa forgöngu um að gert sé samkomulag um framkvæmd námsins og þróun þess. Í því skal kveða á um fjármögnun þess og önnur atriði sem lúta að fjárhagslegum samskiptum.

Verkfræði- og náttúruvísindasvið annast umsýslu námsins, svo sem upplýsingagjöf til nemenda, tilkynningar og frágang kennsluskrár. Nánar skal kveðið á um hlutverk hvors sviðs (Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og Heilbrigðisvísindasviðs) í skriflegu samkomulagi.

Námsstjórn fer yfir og afgreiðir umsóknir í umboði þeirra fræðasviða og deilda sem að náminu koma, sbr. 4. gr. Nemandinn er skráður í þverfaglega námsleið í iðnaðarlíftækni. Deildin sem nemandi brautskráist frá (heimadeild) ræðst af því hvar lokaverkefni hans er unnið. Áður en nemandi skráist í heimadeild gegnir formaður námsstjórnar hlutverki deildarforseta í nemendamálum, sbr. 50. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Námsleiðin, kjörsvið og námskeið hennar og lokaverkefni eru í umsjá námsstjórnar. Önnur námskeið eru á ábyrgð viðkomandi deilda. Að auki gilda reglur þeirrar deildar þar sem rannsóknarverkefni (meistaraprófsritgerð) nemanda er unnið, enda skal nemandinn brautskráður frá þeirri deild.

4. gr.  Stjórn námsins og ráðgjafahópur.

Rektor skipar námsstjórn í iðnaðarlíftækni til þriggja ára í senn. Stjórnin er skipuð fimm fulltrúum, fjórum fulltrúum samkvæmt tilnefningum stjórna fræðasviða og föstum umsjónarkennara námsleiðarinnar samkvæmt ákvörðun rektors. Stjórnin kýs formann námsstjórnar úr hópi fulltrúa fræðasviðanna. Varamenn skulu tilnefndir fyrir hvern fulltrúa og skulu vera af sama sviði og aðalmenn. Í námsstjórn skulu sitja bæði karlar og konur og skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé ekki minna en 40%, sbr. 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Námsstjórn ber faglega ábyrgð á náminu í umboði fræðasviða og deilda. Námsstjórn fer með öll sameiginleg málefni námsins, skipuleggur það og hefur yfirumsjón með því.

Námsstjórnin tryggir gæði námsins, m.a. með því að yfirfara og samþykkja umsóknir, samþykkja námsáætlanir og breytingar á þeim, skipa akademíska starfsmenn í meistaranámsnefndir og tilnefna prófdómara fyrir meistarapróf. Enn fremur hefur námsstjórnin eftir atvikum forgöngu um gerð samninga við erlenda háskóla um samvinnu um meistaranám í iðnaðarlíftækni. Áður en slíkir samningar eru lagðir fyrir rektor og forseta viðkomandi fræðasviða til staðfestingar skal Miðstöð framhaldsnáms yfirfara samningana.

Falli atkvæði jöfn við atkvæðagreiðslu í stjórn sker atkvæði formanns úr. Námsstjórn er heimilt að skipa ráðgjafahóp sér til ráðuneytis, samkvæmt tilnefningum frá deildum og samstarfsaðilum.

II. KAFLI  Ákvæði um meistaranám í iðnaðarlíftækni.

5. gr.  Umsóknarfrestur.

Umsóknarfrestur fyrir meistaranámið er til og með 15. apríl fyrir innritun á haustmisseri, en erlendra umsækjenda til og með 1. febrúar. Heimili námsstjórn innritun á vormisseri skal sá umsóknarfrestur vera til og með 15. október.

6. gr.  Meðferð umsókna.

Umsóknum merktum „Iðnaðarlíftækni“ skal skilað til nemendaskrár Háskóla Íslands á sérstöku rafrænu eyðublaði sem aðgengilegt er á vef skólans. Upplýsingar um fylgigögn með umsókn er að finna á heimasíðu námsleiðarinnar.

Eftir skráningu gagna í nemendaskrá HÍ fjallar námsstjórn um umsóknir og ber að líta til gæða þeirra og inntökuskilyrða, sbr. 7. gr. Námsstjórn afgreiðir umsóknir og nemanda er úthlutað tengilið innan námsleiðarinnar.

Að lokinni umfjöllun í námsstjórn tilkynnir hún umsækjanda um niðurstöðu sína. Afgreiðsla námsstjórnar skal skráð í rafrænt kerfi nemendaskrár. Afgreiðslu umsóknar skal að jafnaði vera lokið og henni svarað skriflega innan sex vikna frá lokum umsóknarfrests. Umsókn er synjað ef hún uppfyllir ekki gæðakröfur.

Nemandi sem námsstjórnin hefur samþykkt í meistaranám skal snúa sér til nemendaskrár og ganga frá skráningu og greiðslu skrásetningargjalds komandi háskólaárs. Um skráningu og greiðslu skrásetningargjalds fer eftir sameiginlegum reglum Háskóla Íslands.

7. gr.  Inntökuskilyrði.

Til að innritast í meistaranám í iðnaðarlíftækni þarf umsækjandi að hafa lokið BS-prófi á sviði heilbrigðisvísinda, verkfræði, líffræði, efnafræði eða annarra raunvísinda. Umsækjandi skal vera með meðaleinkunn 6,5 eða hærri til að hljóta inngöngu. Erlendir umsækjendur, sem ekki hafa ensku að móðurmáli, þurfa að sýna fram á góða þekkingu á enskri tungu (TOEFL 79, IELTS 6.5). Íslenskir umsækjendur þurfa að sýna fram á trausta undirstöðu í ensku með því að skila greinargerð á ensku.

Nemendur þurfa að hafa lokið námskeiðum í erfðafræði, lífefnafræði/sameindalífvísindum og frumulíffræði/frumulífeðlisfræði, sbr. námskeiðalista í kennsluskrá og á heimasíðu námsleiðarinnar. Hafi nemandi ekki lokið þessum námskeiðum getur hann tekið eitt þeirra sem bundið val á hausmisseri á fyrsta ári náms á meistarastigi og fengið metið til eininga. Þurfi nemandi hins vegar að taka tvö eða þrjú af þessum námskeiðum þá fær hann eitt þeirra metið til eininga en hinum þarf nemandi að ljúka til þess að geta haldið áfram á námsleiðinni.

Námsstjórnin metur próf frá öðrum skólum en Háskóla Íslands.

Jafnframt skal umsækjandi leggja fram greinargerð á ensku ásamt umsögnum tveggja meðmælenda sem þekkja til náms eða starfa nemandans. Í greinargerð ber umsækjanda að færa fram rök fyrir umsókn sinni, markmiðum og væntingum til námsins og gera grein fyrir reynslu og fyrri störfum, einkum af rannsóknum. Námsstjórn metur umsóknir á grundvelli fyrra náms og framlagðra gagna og samþykkir þær eða synjar.

Telji námsstjórn þörf á að beita fjöldatakmörkunum skal hún óska eftir því við stjórnir viðkomandi fræðasviða, sem standa sameiginlega að tillögu til háskólaráðs þar að lútandi.

8. gr.  Einingafjöldi og tímalengd náms.

Meistaranám í iðnaðarlíftækni er 120 einingar. Miðað skal við að lengd námsins sé tvö ár (fjögur misseri). Hámarksnámstími til meistaraprófs er sex misseri frá því stúdent var skrásettur í námið. Námsstjórn er heimilt, að höfðu samráði við viðkomandi deild, að veita undanþágu frá þessum tímamörkum, þegar sérstaklega stendur á. Við brautskráningu skal stúdent sýna fram á að hann hafi verið skráður og greitt skráningargjald allan námstímann, eða samkvæmt nánari reglum sem Háskóli Íslands kann að setja.

9. gr.  Námsleiðir, framvinda og samsetning náms.

Námið skal fela í sér þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og þátttöku í námskeiðum á framhaldsnámsstigi. Þungamiðja námsins er rannsóknar- eða þróunarverkefni innan iðnaðarlíftækni og ritgerð sem byggir á því. Stærð lokaverkefnisins er ákveðin í námsáætlun og skal vera 40 eða 60 einingar. Aðrar einingar fást með þátttöku í námskeiðum, málstofum eða lesnámskeiðum sem valin eru í samráði við umsjónarkennara eða leiðbeinanda lokaverkefnis.

Allir nemendur þurfa að hafa lokið tilteknum skyldunámskeiðum með lokaeinkunn 6,0 eða hærra, þ.e. skyldukjarna, til að útskrifast með MS-gráðu í iðnaðarlíftækni frá Háskóla Íslands. Námskeið í skyldukjarna eru tilgreind í kennsluskrá. Hafi nemandi við innritun þegar lokið námi sem er sambærilegt tilteknu námskeiði í skyldukjarna getur námsstjórn samþykkt að valnámskeið sé tekið í stað þess.

Við lok annars misseris skal nemandi hafa fengið leiðbeinanda fyrir rannsóknarverkefni og veitir umsjónarkennari nemandans aðstoð við valið. Þá skal einnig liggja fyrir lýsing á rannsóknarverkefni og áætlun um framkvæmd þess. Námsstjórn fer yfir lýsinguna og áætlunina og samþykkir eða hafnar.

10. gr.  Námskeið í grunnnámi sem hluti af framhaldsnámi.

Námskeið í framhaldsnámi skulu að jafnaði vera sérstök framhaldsnámskeið við Háskóla Íslands eða aðrar viðurkenndar stofnanir. Nemendum í meistaranámi í iðnaðarlíftækni er heimilt að taka námskeið í grunnnámi sem hluta af framhaldsnámi, enda sé það nauðsynleg undirstaða hins þverfaglega náms. Miðað skal við að námskeið úr grunnnámi nemi ekki fleiri einingum en 18 af 120 einingum ef lokaverkefni er 40 einingar og 12 ef lokaverkefni er 60 einingar. Miðað skal við að lágmarkseinkunn úr slíkum námskeiðum sé 6,0.

11. gr.  Umsjónarkennari lokaverkefnis og leiðbeinandi.

Sérhver meistaranemi skal frá upphafi náms hafa umsjónarkennara sem hann ráðfærir sig við um skipulag námsins og annað sem náminu tengist. Umsjónarkennari er tengiliður nemandans við Háskóla Íslands og fylgist með að námið sé í samræmi við kröfur viðkomandi deildar. Umsjónarkennari skal vera úr hópi fastra akademískra starfsmanna Háskóla Íslands og koma úr þeirri deild sem nemandi mun brautskrást frá að námi loknu. Umsjónarkennari má ekki vera starfsmaður fyrirtækis eða stofnunar þar sem lokaverkefni er unnið.

Leiðbeinandi ber ábyrgð á leiðsögn nemandans í lokaverkefni. Nemanda er heimilt að hafa utanaðkomandi leiðbeinanda sem þarf að hafa lokið a.m.k. meistaraprófi á viðkomandi fræðasviði. Ef leiðbeinandi er fastráðinn akademískur starfsmaður við Háskóla Íslands getur hann einnig tekið að sér hlutverk umsjónarkennara. Gæta þarf þess að verkefni nemandans sé á sérsviði leiðbeinandans.

Umsjónarkennari, leiðbeinandi og nemandi leggja saman fram rannsóknaráætlun á þar til gerðu eyðublaði áður en verkefnið hefst og skal áætlunin samþykkt af námsstjórn.

12. gr.  Meistaranámsnefndir.

Námsstjórnin skipar tvo sérfróða menn í meistaranámsnefnd samkvæmt tilnefningu þeirrar deildar sem nemandinn mun brautskrást frá að náminu loknu og er annar þeirra umsjónarkennari lokaverkefnis. Heimilt er að skipa þriðja manninn í nefndina, t.d. ef verkefnið snertir fleiri en eina deild. Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með að framgangur námsins sé í samræmi við námsáætlun, svo og að tryggja fagleg gæði rannsóknarvinnunnar í samræmi við reglur. Meistaranámsnefndin heldur reglulega fundi með nemandanum. Um miðbik verkefnisins skilar nemandinn í samráði við meistaranámsnefnd framvinduskýrslu til námsstjórnar á þar til gerðu eyðublaði.

Námsstjórnin getur vikið frá ákvæði 1. mgr. þessarar greinar ef sérstaklega stendur á.

13. gr.  Skil og frágangur meistararitgerða.

Meistaraprófsritgerð skal leggja fram í samræmi við reglur þeirrar deildar sem nemandi brautskráist frá. Þetta á meðal annars við um frágang og meðferð heimilda. Koma skal skýrt fram að verkefnið sé unnið innan námsleiðar í iðnaðarlíftækni og við þá deild sem nemandinn brautskráist frá. Í formála skal geta samstarfsaðila og þeirra sjóða sem styrktu verkefnið eftir því sem við á. Ritgerð skal vera á íslensku eða ensku en útdráttur skal fylgja á báðum tungumálum.

Nemandinn skal skila rafrænu eintaki í gagnasafn Skemmu Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns.

14. gr.  Prófdómarar.

Forseti viðkomandi fræðasviðs skipar prófdómara að fenginni tilnefningu námsstjórnar sem hefur samráð við þá deild sem nemandinn brautskráist frá. Prófdómari skal ekki vera tengdur rannsóknarverkefninu.

15. gr.  Námsmat og meistarapróf.

Lágmarkseinkunn í námskeiðum sem meta á til meistaraprófs er 6,0. Þegar meistaraprófsritgerð er lögð fram skal jafnframt leggja fram staðfest námsferilsyfirlit nemanda. Um einkunnir gilda ákvæði samkvæmt reglum fyrir Háskóla Íslands.

Um framkvæmd meistaraprófs og mat fer samkvæmt reglum þeirrar deildar þar sem nemandi brautskráist. Prófdómari prófar meistaranemann og metur frammistöðu nemandans í lokaverkefninu ásamt meistaranámsnefnd.

16. gr.  Tengsl við aðra háskóla.

Hluta meistaranáms má taka við aðra háskóla eða viðurkenndar rannsókna- eða vísindastofnanir, að fengnu samþykki námsstjórnar og heimadeildar nemanda. Heimilt er að taka allt að 30 einingar utan Háskóla Íslands.

17. gr.  Lærdómstitill.

Meistarapróf samkvæmt þessum reglum veitir rétt til lærdómstitilsins Magister Scientiarum (MS) í iðnaðarlíftækni.

III. KAFLI  Önnur ákvæði.

18. gr.  Gildistaka o.fl.

Reglur þessar eru settar af háskólaráði með heimild í 3. mgr. 18. gr. laga um opinbera háskóla nr. 85/2008. Reglurnar hafa verið samþykktar af viðkomandi háskóladeildum, fræðasviðum og Miðstöð framhaldsnáms, sbr. 66. og 69. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Auk birtingar í B-deild Stjórnartíðinda, í samræmi við 1. mgr. 28. gr. laga nr. 85/2008, skal birta reglurnar í kafla þverfaglegs náms í kennsluskrá og á heimasíðu umsjónardeildar.

Háskóla Íslands, 12. febrúar 2020.