Skip to main content

Mannfræði

Mannfræði

Félagsvísindasvið

Mannfræði

BA gráða – 180 einingar

Mannfræðin skoðar menningu og samfélag með gagnrýnum hætti út frá margvíslegum sjónarhornum. Mannfræðingar leggja áherslu á að skilja hugmyndir og athafnir fólks og hvaða merkingu þær hafa. Til þess þarf að skoða ólík svið samfélagsins í samhengi og samanburði við önnur samfélög vítt og breitt um heiminn. Mannfræðin rannsakar fjölbreytt viðfangsefni svo sem þjóðerni í samtímanum, kyn, barnæsku, efnismenningu, ættartengsl, fólksflutninga, tengsl við umhverfið, þéttbýlismyndun, áhrifamátt miðla sem og þróunarsögu mannsins og hvað einkennir Homo sapiens sem tegund. Fjarnám.

Skipulag náms

X

Vinnulag í félagsfræði, mannfræði og þjóðfræði (FMÞ101G)

Markmið námskeiðsins er að undirbúa nemendur fyrir frekara háskólanám í mannfræði og þjóðfræði. Námskeiðið veitir nemendum alhliða þjálfun í faglegum vinnubrögðum í þessum greinum. Fjallað er um grunnatriði gagnaöflunar, heimildameðferðar, fræðilegra skrifa og miðlunar í ræðu og riti. Aðgengi að tímaritum og bókum á fræðasviðinu er kynnt sem og sú stoðþjónusta sem nemendum og öðrum sem sinna fræðastörfum stendur til boða. Sérstök grein er gerð fyrir öflun og notkun rafrænna gagna. Farið er í grunnþætti meðferðar og úrvinnslu heimilda og þjálfuð færni í heimildavinnslu og frágangi tilvitnana, tilvísana og heimildaskrár. Þá er fjallað um grundvallaratriði í framsetningu fræðilegs efnis og þekkingar í ræðu og riti og nemendur þjálfaðir í að skipuleggja og miðla viðfangsefnum á fræðilegan hátt. Að námskeiðinu loknu ættur nemendur að hafa skýra hugmynd um þær kröfur sem gerðar eru til fræðilegra vinnubragða nemenda í háskólanámi í mannfræði og þjóðfræði og þær aðferðir sem beita þarf til að uppfylla þær kröfur.

X

Inngangur að mannfræði (MAN103G)

Markmið námskeiðsins er að kynna nemendum undirstöðuatriði félagslegrar og menningarlegrar mannfræði og helstu efnisþætti greinarinnar. Fjallað er um verkefnasvið mannfræði, sögu greinarinnar, helstu kennistefnur, rannsóknaraðferðir og hugtök. Ennfremur er fjallað um skipan samfélaga almennt, tengsl vistkerfis og samfélags og félagslegar breytingar. Þá eru einstakir þættir félagsskipunar ræddir s.s. sifjar, stjórnskipan, hagskipan og trúarbrögð og fjallað er um rannsóknir mannfræðinga á íslensku samfélagi.

X

Etnografía I (MAN106G)

Í námskeiðinu verða lesin sígild rit mannfræðinga á 20. öld. Áhersla verður lögð á að kynna etnógrafíuna í sögulegu samhengi og rithefðir mannfræðinnar. Við lok námskeiðsins er gert ráð fyrir að nemandinn geti gert grein fyrir einkennum etnógrafíunnar og sögu hennar. Að nemandinn geti gert grein fyrir ákveðnum sígildum etnógrafíum á gagnrýninn hátt. Að nemandinn geti gert grein fyrir grunnþekkingu á vettvangsrannsóknum mannfræðinnar. Að nemandinn geti greint etnógrafíur með tilliti til frásagnarforms og fjallað um helstu breytingar á því í sögulegu ljósi. Að nemandinn geti tjáð sig fræðilega, skriflega og munnlega, um mannfræðileg viðfangsefni.

X

Rannsóknaraðferðir I (MAN201G)

Mannfræðingar beita fjölbreyttum aðferðum í rannsóknum sínum. Námskeiðinu er ætlað að gefa yfirlit yfir þær aðferðir sem notaðar eru við rannsóknir í félagsvísindum og þá sérstaklega mannfræði. Farið verður yfir meginþætti eigindlegra og megindlegra aðferða. Fjallað verður um bakgrunn, takmarkanir og möguleika ólíkra aðferða, sem og tengsl aðferða og kenninga. Námskeiðið er ætlað fyrsta árs nemum í mannfræði.

X

Mannfræðikenningar I (MAN203G)

Í námskeiðinu er fjallað um helstu kenningar í almennri mannfræði frá upphafi að áttunda áratug 20. aldar. Rakinn er hugmyndalegur aðdragandi að kenningafræði mannfræðinnar. Fjallað er um helstu kennistefnur s.s. þróunarhyggju, virknihyggju og hinar ýmsu tegundir gerðarhyggju, þá höfunda sem mótuðu þessar kennistefnur, verk þeirra og tengsl rannsókna og kenninga.

X

Etnografía II (MAN204G)

Námskeiðið er framhald af Etnógrafíu I. Í námskeiðinu verða lesin sígild rit mannfræðinga frá seinni hluta 20. aldar til dagsins í dag. Áhersla verður lögð á að kynna etnógrafíuna í sögulegu samhengi og rithefðir mannfræðinnar, sem framhald af þeim etnógrafíum sem lesnar voru í Etnógrafíu I. Við lok námskeiðsins er gert ráð fyrir að nemandinn geti gert grein fyrir einkennum etnógrafíunnar í sögulegu samhengi, sem og stöðu hennar í dag. Að nemandinn geti gert grein fyrir ákveðnum sígildum og nýrri etnógrafíum og á gagnrýninn hátt. Að nemandinn geti gert grein fyrir grunnþekkingu á vettvangsrannsóknum mannfræðinnar og hvernig þær hafa breyst. Að nemandinn geti greint etnógrafíur með tilliti til frásagnarforms og fjallað um helstu breytingar á því í sögulegu ljósi. Að nemandinn geti tjáð sig fræðilega, skriflega og munnlega, um mannfræðileg viðfangsefni.

X

Etnógrafía III (MAN351G)

Megin viðfangsefni námskeiðsins er að kynna sér nýjar etnógrafíur, sem og nýjar rannsóknir og skrif um etnógrafísk ferli og iðkun. Etnógrafíur eru lesnar og greindar sem og fræðileg skrif um stöðu etnógrafískrar iðkunar í samtímanum og þá leið sem etnógrafísk iðkun mögulega er á. Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist skilning á nútíma etnógrafíum og geti greint þær, bæði í samtímalegu og sögulegu samhengi, sem eina af hornsteinum mannfræðinnar, fyrr og nú

X

Inngangur að líffræðilegri mannfræði (MAN330G)

Markmið námskeiðsins er að kynna nemendum undirstöðuatriði líffræðilegrar mannfræði og forsögu tegundarinnar Homo sapiens. Fjallað er um grunnþætti erfðafræðinnar, með áherslu á mannerfðafræði og stofnerfðafræði. Fjallað er um þróunarsögu prímata og þá eiginleika sem aðgreina prímata frá öðrum spendýrum, og þá eiginleika sem aðgreina manninn frá öðrum prímötum. Farið er ítarlega í þróunarsögu manntegunda (hominid evolution) með hliðsjón af steingervðum beinum, steinverkfærum og öðrum fornleifum sem fundist hafa í Afríku og víðar. Að lokum er fjallað um erfðafræðilegan breytileika og lífeðlisfræðilega aðlögunarhæfni tegundarinnar Homo sapiens.

X

Mannfræðikenningar II (MAN331G)

Námskeiðið fjallar um kenningar og kenningalegar nálganir sem verið hafa ofarlega á baugi í mannfræði frá því um miðja síðust öld og fram til dagsins í dag. Áhersla er á praxis kenningar, femínisma, póststrúktúralisma, póstmodernisma og tilvistarmannfræði. Fjallað er um rætur, þróun, sögulegt samhengi og áhrif  þessar nálgana á mannfræði dagsins í dag. Samanburði á kenningalegum nálgunum er ætlað að varpa ljósi á mismunandi afstöðu mannfræðinnar til vettvangsrannsókna sem og margra af lykilhugtökum mannfræðinnar svo sem hugtakanna menning, atbeini, náttúra, kyngervi og samfélag.

X

Málstofa - Efst á baugi (MAN081G)

 Í námskeiðinu er fjallað um  samtíma kenningar út frá ákveðnum þemum.  Kennarar námskeiðs deila með nemendum lesefni sem tengist nýlegum rannsóknarverkefnum.  Mikið er lagt upp úr virkri þátttöku nemanda

X

Efnismenning: Hlutirnir, heimilið, líkaminn (ÞJÓ205G, SAF201G)

Í námskeiðinu verður efnisleg hversdagsmenning tekin til gagngerrar umfjöllunar. Gefið verður yfirlit yfir þetta þverfaglega rannsóknarsvið og rýnt jöfnum höndum í dæmi úr samtímanum og frá fyrri tíð, íslensk og erlend. Meðal annars verður fjallað um föt og tísku, matarhætti, hlutina sem umkringja okkur í daglega lífinu, rusl og hreinlæti, handverk og neyslumenningu, hús og garða, heimilið, borgarlandslag, söfn og sýningar. Um leið kynnast nemendur ýmsum kenningum og sjónarhornum sem leggja t.a.m. áherslu á mannslíkamann, kyngervi, neyslu, rými og stað.

X

Rokkar og stokkar og reður í krús: Söfn og fræði (ÞJÓ205G, SAF201G)

Námskeiðið er almennur inngangur að safnafræði. Fjallað verður um helstu þætti safnastarfs og fræðilegar og sögulegar forsendur þess. Skoðað verður hlutverk safna í fortíð og nútíð, uppbygging safnkosts, flokkun, skráning og varðveisla. Hugað verður að aðgengi, fræðslu, sýningagerð og gildi rannsókna fyrir safnastarf. Einnig verða skoðaðar mismunandi aðferðir við túlkun og framsetningu á sýningum. Íslensk söfn verða sett í samhengi við þjóðfræði, sem og erlent safnastarf og fræði. Námskeiðið skiptist í þrjár lotur, sem hver fyrir sig spannar um 4 vikna tímabil. Í hverjum hluta eru fyrirlestrar frá kennara auk skipulagðrar heimsóknar á tiltekið safn og umræður í kjölfarið. Áhersla verður lögð á umræður og verkefnavinnu innan safna.

X

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (Rannsóknaraðferðir II) (MAN403G)

Markmið námskeiðsins er að nemendur kynnist og fái innsýn í margbreytileika eigindlegra rannsóknaraðferða, kynnist  þeim aðferðum sem einkum snúa að mannfræði og fái reynslu í beitingu þeirra. Fjallað er um sögulegt samhengi vettvangsrannsókna í mannfræði, fræðilegan grundvöll þeirra, stöðu mannfræðings á vettvangi. Nokkrar af helstu aðferðum eigindlegar rannsókna eru kynntar svo sem þátttökuathugun, viðtöl, orðræðu- og texta og myndgreining.  Nemendur vinna saman að athugunum sem snúað samfélagi þeirra og fara í vettvangsferðir og þannig öðlast færni og þekkingu í að beita þessum aðferðum.

X

Ritun BA ritgerða I (MAN502G)

Í þessu námskeiði er nemendum á lokaári í mannfræði veitt aðstoð við að undirbúa ritun lokaritgerðar. Farið verður yfir uppbyggingu verkefnisins, heimildanotkun og frágang.

Nemendur kynna ritgerðarhugmynd sína.

X

Sagnir, ævintýri og sagnamenn: Þjóðsagnafræði (ÞJÓ104G)

Í námskeiðinu verður þjóðsagnafræði kynnt sem sérstök grein innan þjóðfræðinnar. Fjallað verður um helstu kenningar um uppruna, einkenni og útbreiðslu þjóðsagna, hlutverk þeirra í samfélögum, söfnun, skráningaraðferðir og varðveislu. Meðal fræðimanna sem hér koma við sögu eru Antti Aarne, Inger M. Boberg, Bruno Bettelheim, Linda Dégh, Stith Thompson, Timothy Tangherlini og Alan Dundes. Þá verður gerð grein fyrir helstu flokkum munnmæla og fjallað sérstaklega um formgerð og greiningu þjóðsagna og ævintýra í ljósi helstu kenninga þar um, þ.á m. Algirdas Greimas, Bengts Holbek, Max Lüthis, Axels Olriks og Vladimirs Propps.

Vinnulag
Námið fer einkum fram með lestri nemenda og fyrirlestrum kennara, en einnig með umræðum svo sem kostur er. Hver nemandi heldur auk þess stutta, munnlega framsögn í kennslustund, tekur þátt í umræðuhópi, vinnur verkefni með gerða- eða minnaskrár og skrifar stutta ritgerð um kjörbók.

X

Ritun BA ritgerða I (MAN502G)

Í þessu námskeiði er nemendum á lokaári í mannfræði veitt aðstoð við að undirbúa ritun lokaritgerðar. Farið verður yfir uppbyggingu verkefnisins, heimildanotkun og frágang.

Nemendur kynna ritgerðarhugmynd sína.

X

Ritun BA ritgerða II (MAN607G)

Í þessu námskeiði er nemendum á lokaári í mannfræði veitt aðstoð við að undirbúa ritun lokaritgerðar. Farið verður yfir uppbyggingu verkefnisins, heimildanotkun og frágang

Nemendur flytja fyrirlestur um ritgerðarefni sitt á málstofu

X

BA-ritgerð í mannfræði (MAN261L, MAN261L, MAN261L)

Ritgerðirnar eru unnar undir handleiðslu fastráðinna kennara við deildina. Nemendur sækja um leiðbeinanda í lokaverkefni sínu á þar til gerðu eyðublaði, nánari upplýsingar eru sendar þeim sem eru skráðir í BA ritgerð.

Athugið að ef nemendur ætla að skrifa að sumri til þá þarf nemandi sjálfur að finna sér leiðbeinanda innan námsbrautar. Það þarf ekki að skila inn umsókn þar sem ekki allir kennarar hafa tök á því að leiðbeina á sumrin. Vinnuáætlun sumarsins er svo í alfarið í samráði við leiðbeinanda.

Nánari upplýsingar um ritgerðarskrifin er að finna á heimasíðu deildar, sjá hér:

https://ugla.hi.is/kerfi/view/page.php?sid=3106

X

BA-ritgerð í mannfræði (MAN261L, MAN261L, MAN261L)

BA ritgerðin er unnin undir handleiðslu fastráðins kennara við deildina. Nemendur sækja um leiðbeinanda í lokaverkefni sínu á þar til gerðu eyðublaði en nánari upplýsingar eru sendar þeim sem eru skráðir í BA ritgerð.

Athugið að ef nemandi ætlar að skrifa að sumri til þá þarf nemandi sjálfur að finna sér leiðbeinanda innan námsbrautar. Ekki þarf að skila inn umsókn þar sem ekki allir kennarar við námsbrautina hafa tök á því að leiðbeina á sumrin. Vinnuáætlun sumarsins er alfarið í samráði við leiðbeinanda.

Nánari upplýsingar um ritgerðarskrifin er að finna á heimasíðu deildar, sjá hér:

https://ugla.hi.is/kerfi/view/page.php?sid=3106

X

BA-ritgerð í mannfræði (MAN261L, MAN261L, MAN261L)

Ritgerðirnar eru unnar undir handleiðslu fastráðinna kennara við deildina. Nemendur sækja um leiðbeinanda í lokaverkefni sínu á þar til gerðu eyðublaði, nánari upplýsingar eru sendar þeim sem eru skráðir í BA ritgerð.

  Athugið að ef nemendur ætla að skrifa að sumri til þá þarf nemandi sjálfur að finna sér leiðbeinanda innan námsbrautar. Það þarf ekki að skila inn umsókn þar sem ekki allir kennarar hafa tök á því að leiðbeina á sumrin. Vinnuáætlun sumarsins er svo í alfarið í samráði við leiðbeinanda.

Nánari upplýsingar um ritgerðarskrifin er að finna á heimasíðu deildar, sjá hér:

https://ugla.hi.is/kerfi/view/page.php?sid=3106

X

Mentor í Spretti (GKY001M)

Í námskeiðinu felast verkefni nemenda í  að vera mentor fyrir þátttakendur á framhaldsskólastigi í verkefninu „Sprettur”. Mentorar sinna því mikilvæga starfi að styðja og hvetja ungmenni í námi og félagslífi. Hlutverk mentora er að skapa uppbyggjandi samband við þátttakendur, vera jákvæð fyrirmynd og taka þátt í sameiginlegum viðburðum skipulögðum í Spretti. Mentorhlutverkið snýst um tengslamyndun og samveru sem felur í sér skuldbindingu gagnvart ungmennunum sem mentor styður.  

Sprettur er verkefni sem styður við framhaldsskólanemendur með innflytjenda- eða flóttamannabakgrunn sem koma úr fjölskyldum þar sem fáir eða engir hafa háskólamenntun.  Nemendur í námskeiðinu eru mentorar þátttakenda og eru þeir tengdir saman með hliðsjón af sameiginlegu áhugasviði. Hver mentor ber ábyrgð á að styðja tvo þátttakendur. Mentorar skipuleggja samveru og verja þremur klukkustundum á mánuði (frá ágúst fram í maí) með þátttakendum í Spretti, þremur klukkustundum í mánuði í heimavinnuhópi og mæta í fimm málstofur sem dreifast yfir skólaárið. Nemendur skila dagbókarfærslum á Canvas í nóvember og mars. Dagbókarfærslur byggjast á lesefni og hugleiðingum nemenda um mentorstarfið. Námskeiðið er kennt á íslensku.  

 Nemendur sækja um þátttöku á námskeiðinu. Sjá rafrænt umsóknareyðublað.  Umsækjendur fara í viðtal og eru 15-20 nemendur valdir til þátttöku.   

Frekari upplýsingar um verkefnið „Sprettur” má nálgast hér: www.hi.is/sprettur 

X

Inngangur að hnattrænni heilsu (MAN350G)

Nám í hnattrænni heilsu (e. global health) dýpkar skilning nemanda á því að við lifum í menningarlega fjölbreyttum heimi með margvíslegum hnattrænum tengslum. Það sem gerist á einum stað hefur áhrif á líf og heilsu annars staðar eins og Ebólufaraldurinn og flóttamannastraumurinn til Evrópu eru nýleg dæmi um og nú heimsfaraldur COVID-19. Einnig getur fátækt, ójöfnuður og veikburða heilbrigðis- og menntakerfi leitt til átaka og fólksflutninga innan og milli landa og heimsálfa. Heilsa og vellíðan einstaklinga er því flókið samspil félagslegra áhrifaþátta þar sem við búum, lifum og döfnum. Hvernig við styðjum við góða heilsu, styrkjum forvarnir og læknum sjúka verður því ekki eingöngu byggt á læknisfræðilegum nýjungum í lækningum og heilbrigðisþjónustu.

Markmið námskeiðsins er að kynna fræðasvið hnattrænnar heilsu og helstu áherslur og viðfangsefni með sérstaka áherslu á milli- og lágtekjulönd. Fjallað verður meðal annars um hugtakið hnattræn heilsa, ójöfnuð og aðra áhrifaþætti á heilsu og vellíðan, uppbyggingu heilbrigðisþjónustu, þróunarsamvinnu, þúsaldarmarkmiðin, ný markmið um sjálfbæra þróun, framlag félagsvísinda og siðferðileg álitamál.

Námskeiðið er kennt á ensku og ætlað fyrir nemendur sem eru í stað- og fjarnámi.

X

Verkefni í mannfræði (MAN326G)

Nemandi leitar að fyrra bragði til kennara og óskar eftir leiðsögn í viðkomandi verkefni. Viðfangsefni og lesefni verða ákveðin í sameiningu af kennurum og nemendum hverju sinni með tilliti til þeirra áhugasviða sem fram koma hjá einstökum nemendum. Einnig geta nemendur tengt verkefni einstökum námskeiðum.

 Það eru eingöngu kennarar í námsbraut í mannfræði sem sinna leiðbeiningu.

Vinsamlega athugið að einungis er heimilt að taka eitt verkefni á námsferli sínum.

X

Þjóðerni, innflytjendur og þverþjóðleiki (MAN344G)

Námskeiðið fjallar um framlag mannfræðinnar til rannsókna á þjóðerni, fjölmenningarlegu samfélagi, innflytjendamálum og kynþáttahyggju. Gerð verður grein fyrir helstu viðfangsefnum mannfræðinnar á þessum sviðum og ólíkir fletir athugaðir í ljósi mikilvægis þjóðernis og fólksflutninga í heiminum í dag. Meðal annars verður skoðað við hvaða kringumstæður þjóðerni verður mikilvægt. Einnig verða athuguð tengsl þjóðernis við aðra þætti eins og stétt, kyn og menningu. Skoðuð verða þjóðernisfyrirbæri og fjölmenningarleg samfélög eins og þau birtast á mismunandi hátt á Íslandi og annars staðar í heiminum.

X

Sjálfboðastarf II (MAN424G)

Markmið sérverkefnisins er að nemendur kynnist og taki þátt í sjálfboðastarfi hjá félagasamtökum sem tengjast hjálparstarfi. Sjálfboðaverkefni eru valin í samráði við umsjónaraðila námskeiðsins. Nemendur skila skýrslu um starfið í lok misseris þar sem þeir greina frá því hvers konar starf var unnið og hvernig það hafi gagnast þeim sem nemendum í mannfræði.

Ætlast er til að nemendur skili 40 stunda vinnu.

X

Tölfræði I: Inngangur (FÉL306G)

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu á tölfræði félagsvísinda. Nánar er fjallað um mælingar á miðlægni og dreifingu breyta. Stefnt er að því að nemendur geti gert grein fyrir helstu hugtökum ályktunartölfræði og framkvæmt marktektarpróf. Ennfremur er fjallað um mælingar á tengslum breyta, þ. á m. krosstöflur og einfalda aðhvarfsgreiningu. Þá er stuttlega fjallað um aðferðir til þess að stjórna breytum, s.s. hlutatöflur og hlutfylgni. Auk bóklegrar kennslu læra nemendur að nota tölfræðiforritið SPSS til þess að framkvæma útreikninga.

X

Etnógrafía meðal stofnana (MAN082G)

Í námskeiðinu verður etnógrafía meðal stofnana könnuð út frá fræðilegu og hagnýtu sjónarhorni. Fyrsti hluti námskeiðsins mun kynna nemendum fyrir mannfræði skrifræðis og stofnana, sem hefst á klassískum verkum innan félagsvísinda og þróun kenninga á því sviði rakin frá upphafi til dagsins í dag. Lögð verður áhersla á viðfangsefni samanber valdatengsl stofnana, skrifræðisstjórn, og þekkingarsköpun meðal stofnana. Dæmi um etnógrafískar rannsóknir á stofnunum, og í samstarfi við stofnanir mun meðal annars ná yfir opinberar stofnanir, öryggis- og landamæraeftirlit, frjáls félagasamtök og góðgerðastarfsemi, og að lokum velferðastofnanir. Síðari hluti námskeiðsins verður aðferðafræðilegur í grunninn, þar sem lögð verður áhersla á það hvernig etnógrafískar rannsóknar eru stundaðar innan stofnana með hliðsjón af reynslu kennara í rannsóknum og þekkingu þeirra á bókmenntum tengdum mannfræðinni.

X

Kommon sens? - Mannfræði skynjunar og skynhátta (MAN079G)

Í þessu námskeiði er ætlunin að fjalla um menningarlegt afstæði skynjunar. Miðlægt í þeirri umfjöllun verður hugtakið skynháttur (mode of perception), en það vísar til þeirrar sérstöku áherslu í skynjun sem ríkjandi er í menningarsamfélagi. Meðal annars verður fjallað um sjónrænt fólk og hljóðrænt og um margvíslega möguleika lyktar, bragðs og snertingar í menningarlegu tilliti. Kynntar verða helstu kenningar um skynjun sem mannfræðingar hafa leitað í en námskeiðið verður jafnframt að stórum hluta verklegt og tilraunir munu gerðar með skynjun nemenda á hinum ýmsu fyrirbærum tilverunnar.

Markmið: Að nemendur geri sér grein fyrir félagslegri mótun skynjunar og þá um leið afstæði hennar.

X

Kynjamannfræði (MAN348G)

Kynjamannfræði er samheiti yfir kvennamannfræði, mannfræði kynmenningar og femíníska mannfræði. Í námskeiðinu er fjallað um tilurð og þróun kynjamannfræði og raktar helstu áherslur sem einkenna hvert tímabil. Fjallað er um réttindabaráttu íslenskra kvenna, hún skoðuð í staðbundnu og hnattrænu samhengi og kennarar í mannfræði fjalla um mismunandi viðfangsefni á fræðasviðinu í tengslum við femíniska mannfræði. Þar má nefna líffræðilega mannfræði, hnattvæðingu, fólksflutninga og fjölmenningu, gagnrýni af jaðrinum, hinsegin fræði og kynverund og karlmennskur. 

X

Sjálfboðastarf I (MAN318G)

Markmið sérverkefnisins er að nemendur kynnist og taki þátt í sjálfboðastarfi hjá félagasamtökum sem tengjast hjálparstarfi. Sjálfboðaverkefni eru valin í samráði við umsjónaraðila námskeiðsins. Nemendur skila skýrslu um starfið í lok misseris þar sem þeir greina frá því hvers konar starf var unnið og hvernig það hafi gagnast þeim sem nemendum í mannfræði.

Ætlast er til að nemendur skili 40 stunda vinnu.

X

Félagssálfræði (FÉL109G)

Í námskeiðinu verður í upphafi fjallað um kenningarlegar forsendur félagsfræði og sálfræði og tengingu þeirra í félagssálfræði. Hópamyndun og samskipti innan hópa eru lykilþættir í umfjölluninni. Sérstök áhersla er á aðferðafræði félagssálfræðinnar s.s. þátttökuathuganir og tilraunir. Þá verður fjallað um hagnýta þætti félagssálfræðinnar t.d. í tengslum við afbrot, atvinnulíf og mannauðsstjórnum. Nemendur vinna verkefni á grundvelli rannsóknatexta sem hefur að markmiði aukinn skilning á samspili kenninga, aðferða og hagnýtingar. Það verkefni er helmingur námsmats, skriflegt próf hinn helmingurinn.

Að námskeiði loknu eiga nemendur að þekkja grunnhugtök í félagssálfræði og geta beitt þeim á samtímaviðfangsefni

X

Fjölmiðlafræði (Inngangur að fjölmiðlafræði) (FÉL323G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum þekkingu á félagsfræðilegum grundvelli fjölmiðla og þætti þeirra í samheldni flókinna þjóðfélaga. Yfirlit verður veitt um sögu boðskipta frá fyrstu prentuðum blöðum til stafrænnar miðlunar og áhersla lögð á að veita nemendum innsýn í samspil fjölmiðla við samfélagið og einstaklingana sem það skipa. Fjallað verður um helstu kenningar og niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna á notkun og áhrifamætti fjölmiðla og er eignarhald, sjálfstæði fjölmiðla- og blaðamanna og fréttaframleiðsla á meðal þess sem er skoðað auk þess sem sígildar kenningar um dagskrár- og innrömmunaráhrif, siðafár, áróður, orðræðu og ímyndasköpun koma við sögu.

X

Þjóðfræði samtímans: Álfar, innflytjendur og hryðjuverkamenn (ÞJÓ328G)

Í námskeiðinu skoðum við hvernig þjóðfræðaefni vegnar í vestrænum nútímasamfélögum og rýnum í fjölmiðlaefni, kvikmyndir og internetið, auk þess sem við skoðum munnlega og verklega geymd. Á meðal þess sem við tökum til athugunar eru flökkusagnir og ævintýri, trú og fordómar, leikir og hátíðir, veggjakrot og brandarar, og allra handa siðir og venjur. Markmiðið er að bæta skilning okkar á hversdagslegum undirstöðum nútímamenningar og auka meðvitund okkar um allt það "ómerkilega" sem á ríkan þátt í að móta sjónarhorn okkar á samfélagið og viðhorfið til náungans. Stuðst verður við nýjar og nýlegar rannsóknir í þjóðfræði, menningarfræði og skyldum greinum.

Vinnulag

Kennsla fer fram í fyrirlestrum og umræðum.

X

Inngangur að þjóðfræði (ÞJÓ103G)

Þjóðfræði kynnt sem fræðigrein á íslenska og alþjóðlega vísu. Helstu hugtök þjóðfræðinnar skýrð sem og svið hennar. Rætt er meðal annars um kenningar um hópa, efnismenningu, siði, túlkun þjóðfræðiefnisins og hlutverk þjóðfræðinnar. Þá verður rætt ítarlega um rannsóknarsögu þjóðfræði hérlendis og í nágrannalöndum. Stuðst verður við aðalinngangsrit um þjóðfræði og greinar helstu þjóðfræðitímarita.

Vinnulag
Kennsla fer fram í fyrirlestrum kennara og umræðum hópsins, auk þess sem nemendur flytja fyrirlestra og stjórna umræðum.

X

Flóttafólk og umsækjendur um alþjóðlega vernd (FVS102M)

Markmið námskeiðsins er að auka þekkingu og skilning fagfólks og háskólanema á málefnum flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd frá sjónarhóli félagsráðgjafar, lögfræði og mannfræði. Í námskeiðinu verður m.a.  fjallað  um:

  • Málefni  flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd almennt í heiminum í dag en sérstök áhersla lögð á Ísland,
  • Helstu kenningar og megináherslur fræðimanna í málaflokknum,
  • Skilgreiningar helstu hugtaka,
  • Réttarstöðu flóttafólks skv. íslenskum rétti og alþjóðarétti sem og tengsl milli mannréttinda og verndar flóttamanna,
  • Ólíka stöðu karla, kvenna og barna,
  • Einstaka hópa flóttafólks svo sem kvótaflóttafólk, umsækjendur um alþjóðlega vernd, börn án fylgdarmanns, ríkisfanglausa einstaklinga, þolendur mansals  o.fl.,
  • Áhrif landflótta á líf einstaklinga og fjölskyldna og þá fjölmörgu áhrifaþætti sem móta stöðu og reynslu  í nýju landi.
X

Sagnir, ævintýri og sagnamenn: Þjóðsagnafræði (ÞJÓ104G)

Í námskeiðinu verður þjóðsagnafræði kynnt sem sérstök grein innan þjóðfræðinnar. Fjallað verður um helstu kenningar um uppruna, einkenni og útbreiðslu þjóðsagna, hlutverk þeirra í samfélögum, söfnun, skráningaraðferðir og varðveislu. Meðal fræðimanna sem hér koma við sögu eru Antti Aarne, Inger M. Boberg, Bruno Bettelheim, Linda Dégh, Stith Thompson, Timothy Tangherlini og Alan Dundes. Þá verður gerð grein fyrir helstu flokkum munnmæla og fjallað sérstaklega um formgerð og greiningu þjóðsagna og ævintýra í ljósi helstu kenninga þar um, þ.á m. Algirdas Greimas, Bengts Holbek, Max Lüthis, Axels Olriks og Vladimirs Propps.

Vinnulag
Námið fer einkum fram með lestri nemenda og fyrirlestrum kennara, en einnig með umræðum svo sem kostur er. Hver nemandi heldur auk þess stutta, munnlega framsögn í kennslustund, tekur þátt í umræðuhópi, vinnur verkefni með gerða- eða minnaskrár og skrifar stutta ritgerð um kjörbók.

X

Afbrotafræði (FÉL309G)

Í námskeiðinu verður afbrotafræðin og helstu viðfangsefni hennar kynnt. Í grófum dráttum skiptist námskeiðið í tvennt. Í fyrri hlutanum verður farið í helstu kenningar og rannsóknir til að varpa ljósi á eðli afbrota og samfélagslegra viðbragða við þeim. Í þessu skyni verður klassísk og pósitívísk afbrotafræði skoðuð. Sérstök áhersla verður lögð á ýmsar félagsfræðilegar kenningar og rannsóknir á afbrotum, s.s. framlag formgerðarhyggju, samskiptaskólans og átakakenninga. Í síðari hluta námskeiðsins verða fjórar tegundir afbrota teknar fyrir (ofbeldisglæpir, kynferðisbrot, fíkniefnabrot og viðskiptaglæpir) og þær metnar í ljósi kenninga úr fyrri hluta og opinberrar stefnumörkunar í þessum málaflokkum.

X

Samfélög manna og örvera: Örverur, menning, heilsa, og umhverfi (MON002M)

Námskeiðslýsing

Hvað segir skyrgerð okkur um þróun íslensks samfélags? Hver eru áhrif þarmaflórunnar á heilsu okkar? Hvernig losum við okkur við úrgang í þéttbýli á umhverfisvænan hátt og hvaða þögli meirihluti jarðarbúa er þar að verki? Lykillinn að öllum þessum spurningum er sá sami:  Samfélög örvera hafa mótað jörðina og íbúa hennar frá upphafi lífs eða í milljarða ára. Til að skilja og takast á við áskoranir 21. aldar varðandi umhverfi, heilsu og samfélag, þurfum við að skilja hlutverk þessara fyrstu lífvera betur og hvernig það tvinnast saman við líf okkar sjálfra og nágranna okkar í lífríkinu. Nýlegar rannsóknir sýna að meirihluti frumanna í og á mannslíkamanum tilheyrir fjölbreyttum tegundum örvera. Þýðir það að menn séu örverur? Eða “bara” að samlífið við örverur sé nánasta og mikilvægasta sambandið sem við eigum í? Námskeiðið býður nemendum að kanna samlífi örvera og manna út frá ýmsum sjónarhornum, sem eru m.a. ættuð úr örverufræði og þjóðfræði, matvælafræði, næringarfræði og mannfræði. Litið verður til þess hvernig örverur koma að þróun og varðveislu matvæla í samfélögum manna, hlutverk þeirra í meltingunni og tengsl við andlega og líkamlega heilsu. Einnig hvernig örverur viðhalda lífsnauðsynlegum hringrásum lífrænna efna  og geta umbreytt rusli og úrgangi í endurnýjanlegt form eins og heilbrigðan jarðveg.

Námskeiðið vinnur út frá hugmyndinni um „eina heilsu“ sem mótast hefur síðustu áratugi og vísar til þess að heilbrigði umhverfis, manna og annarra dýra, og samfélaga, er samtengt á þann hátt að niðurbrot á einhverju þessara sviða leiðir til niðurbrots á öðrum. Efnið verður skoðað út frá einstökum dæmum um samlífi örvera og manna, eins og áhrifum örvera á bragð og samsetningu matvæla, áhrifum mataræðis á þarmaflóru, hlutverki gerjunar í mótun mannlegra tengsla og hvernig losunarkerfi í þéttbýli rjúfa hringrás næringarefna í umhverfi mannsins.

X

Almenn félagsfræði (FÉL102G)

Fjallað er um hið félagsfræðilega sjónarhorn; helstu kenningar og beitingu þeirra á viðfangsefni í fortíð og samtíma. Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist yfirsýn um þekkingu helstu viðfangsefnum félagsfræðinnar. Áhersla er lögð á að tengja saman kenningar og niðurstöður rannsókna. Auk umfjöllunar um klassískar kenningar, nútímavæðingu og um miðlæg hugtök á borð við félagsgerð (social structure) og menningu (culture), kynnast nemendur rannsóknum á veigamiklum viðfangsefnum, t.d. lagskiptingu, fjöldahreyfingum, skipulagsheildum, hnattvæðingu, frávikum og sjúkdómum, kynjafræði, börnum og unglingum, innflytjendamálum og lífshlaupinu.

X

Sjálfboðastarf I (MAN318G)

Markmið sérverkefnisins er að nemendur kynnist og taki þátt í sjálfboðastarfi hjá félagasamtökum sem tengjast hjálparstarfi. Sjálfboðaverkefni eru valin í samráði við umsjónaraðila námskeiðsins. Nemendur skila skýrslu um starfið í lok misseris þar sem þeir greina frá því hvers konar starf var unnið og hvernig það hafi gagnast þeim sem nemendum í mannfræði.

Ætlast er til að nemendur skili 40 stunda vinnu.

X

Póstsósíalismi og mannfræði mið- og austur Evrópu (MAN449G)

Þrátt fyrir lok kalda stríðsins og upplausn austurblokkarinnar myndar ágreiningur milli austurs og vesturs áfram ás innan Evrópu. Hvað  einkennir Mið- og Austur Evrópu í dag? Hver er ímynd og hugmyndafræði Austur Evurópu innan svæðisins og utan þess? Námskeiðið fjallar um hugmyndina um Mið- og Austur Evrópu frá mannfræðilegu sjónarhorni.  Einnig um félags- og menningarlegar afleiðingar  óljósrar stöðu svæðisins og skynjaða öðrun þess í Vestur Evrópu.

Megináherslan er á umskipti frá ríkissósíalisma til lýðræðis og einkaframtaks í Mið- og Austur Evrópu, þar sem nemendur kynnast gagnrýninni umræðu  um þær pólitísku umbreytingar sem hafa orðið. Námskeiðið leggur áherslu á (er þó ekki takmarkað við) staðbundna  mannfræðilegar vettvangsrannsóknir Mið- og Austur Evrópu sem varpa ljósi á upplifun og daglegan veruleika fólks eftir að kommúnistaríkin voru upprætt. Þar er fjallað um sjálfsmyndarmótun  og ýmsar félagslegar og efnahagslegar áskoranir sem blasa við á svæðinu. Hugtökin póstsósíalismi og póstkommúnismi eru skoðuð í tengslum við eftirlendukenningar.

X

Samfélag múslíma á Íslandi og á Vesturlöndum í mannfræðilegu ljósi (MAN448G)

Markmið námskeiðsins er að kynna og fjalla um samfélag múslíma á Íslandi og á Vesturlöndum og verður saga þeirra rakin í stuttu máli, sem og staða þeirra almennt. Lögð er áhersla á menningarlegan og félagslegan margbreytileika þessara samfélaga, sem og samskipti þeirra við meirihlutasamfélagið sem þau eru hluti af. Fjallað verður um íslenska nýmúslíma, þ.e. Íslendinga sem hafa tekið íslamstrú, og staða þeirra og reynsla sett í samhengi við nágrannalönd okkar. Auk þess verður fjallað um íslamófóbíu (andúð á íslam og múslímum), hvernig hún birtist og hvernig hægt er að skilgreina hana. Notast verður m.a. við dæmi frá hinu svokallaða moskumáli 2013 (og áfram) og litið verður á opinbera umfjöllun og orðræðu um múslíma og íslam á Íslandi, og verður það sett í samhengi við hina alþjóðlegu orðræðu um stöðu múslíma á Vesturlöndum.

X

Mannfræði ofbeldis (MAN510M)

Þrátt fyrir að hugtakið „ofbeldi“ sé mikið notað í daglegri umfjöllun er það bæði flókið og vandmeðfarið. Eins og mannfræðingarnir Nancy Scheper-Huges og Philippe Bourgois (2004) benda á þá getur ofbeldi verið „hvað sem er; lömætt og ólögmætt; sýnilegt og ósýnilegt; nauðsynlegt og tilgangslaust; glórulaust og tilefnislaust eða algjörlega rökrétt og skipulegt.“ Tilgangur námskeiðsins er að skoða hinar ýmsu hliðar og birtingamyndir ofbeldis út frá mannfræðilegu sjónarhorni og þá einkum m.t.t. menningarlegs og táknræns samhengi þess. Sjónum er beint að birtingamyndum hversdagslegs ofbeldis í því skyni að vapra ljósi á fleiri form ofbeldis en líkamlegt svo sem eins kerfisbundið ofbeldi og ofbeldi í tali og texta. Í námskeiðinu er stuðst við kenningar um ofbeldi auk sem ofbeldi í etnógrafíum og mannfræðilegum textum verður skoðað í siðferðislegu samhengi.

X

Líffræðileg mannfræði (MAN004G)

Athugið námskeiðið er aðeins kennt sem lesnámskeið 

Hér er fjallað ítarlega um afmörkuð viðfangsefni líffræðilegrar mannfræði sem kynnt voru í námskeiðinu Inngangi að Mannfræði II. Áhersla er lög á umfjöllun um landfræðilegt, vistfræðilegt og félagslegt samhengi í þróunarsögu manntegunda. Fjallað er um ólíkar tilgátur um uppruna Homo sapiens með hliðsjón af beinum og öðrum fornleifum. Kynntar eru erfðarannsóknir sem varpa ljósi á uppruna Homo sapiens, útbreiðslusögu tegundarinnar og skyldleika hennar við aðrar núlifandi og útdauðar tegundir. Þar á meðal er fjallað um einangrun og greiningu erfðaefnis úr fornum líkamsleifum (ancient DNA). Rætt er um hvernig samanburðarrannsóknir á sviði málvísinda geta aukið þekkingu á útbreiðslusögu mannkynsins. Að lokum er fjallað um kenningar um uppruna menningar og félagslegs atferlis og að hve miklu leyti atferli mannkyns í nútíð er mótað af þróunarsögu manntegunda á fornsteinöld.

X

Verkefni í mannfræði (MAN429G)

Nemandi leitar að fyrra bragði til kennara og óskar eftir leiðsögn í viðkomandi verkefni. Viðfangsefni og lesefni verða ákveðin í sameiningu af kennurum og nemendum hverju sinni með tilliti til þeirra áhugasviða sem fram koma hjá einstökum nemendum. Einnig geta nemendur tengt verkefni einstökum námskeiðum.

 Það eru eingöngu kennarar í námsbraut í mannfræði sem sinna leiðbeiningu í þessum verkefni.

Vinsamlega athugið að einungis er heimilt að taka eitt verkefni á námsferli sínum.

X

Fjölskyldutengsl (MAN063G)

Kynning á umræðu um sifjatengsl í mannfræði. Sú umræða á sér sérstæða sögu sem tengist hvoru tveggja þróun kenningalegra viðmiða í mannfræði og breytingum sem hafa orðið í samfélögum hvað varðar viðhorfa til kyngervis og persónulegs frelsis. Megin áhersla er lögð á að skoða hinar ólíku myndbirtingar fjölskyldutengsla í samtímanum að undangenginni stuttu sögulegu yfirliti.

X

Sjálfboðastarf II (MAN424G)

Markmið sérverkefnisins er að nemendur kynnist og taki þátt í sjálfboðastarfi hjá félagasamtökum sem tengjast hjálparstarfi. Sjálfboðaverkefni eru valin í samráði við umsjónaraðila námskeiðsins. Nemendur skila skýrslu um starfið í lok misseris þar sem þeir greina frá því hvers konar starf var unnið og hvernig það hafi gagnast þeim sem nemendum í mannfræði.

Ætlast er til að nemendur skili 40 stunda vinnu.

X

Matur og menning: (NÆR613M)

Matur er mannsins megin, uppspretta orkunnar og forsenda lífsins. En matur er líka sneisafullur af merkingu. Matarhættir veita innsýn í heimsmynd okkar, lífssýn og listfengi og matur mótar tilveru okkar, líkama, samfélag, hagkerfi, hugarfar og siðferði. Sjálfsmynd okkar og minningar eru nátengdar mat og matur er einhver mikilvægasti miðillinn fyrir samskipti okkar við annað fólk.

Í námskeiðinu skoðum við hvað fólk borðar, hvernig, hvenær, með hverjum og hvers vegna. Með þeim hætti fáum við dýrmæta innsýn í kyngervi og kynslóðir, fæðuöryggi og rétt til matar, stéttaskiptingu og menningarlegan margbreytileika, skynheim og fegurðarskyn, tækni og matvælaframleiðslu, tísku og matarkúra, matarhefðir og menningararf, tilfinningar, vináttu og fjölskyldubönd. Matarhættir tengja þannig saman menningu og náttúru, hnattvæðingu og hið staðbundna, heimilið og vinnustaðinn, fortíð og samtíð, manneskjur og örverur.

Í námskeiðinu beinum við sjónum að sambandi matarframleiðslu og neyslu á 21. öld með sérstaka áherslu á lýðheilsu, siðferðislega neyslu og sjálfbærni.

Matur og menning eru þverfagleg viðfangsefni og því er þetta námskeið kennt í samstarfi námsbrauta í þjóðfræði og matvæla- og næringarfræði.

X

Efnismenning: Hlutirnir, heimilið, líkaminn (ÞJÓ205G)

Í námskeiðinu verður efnisleg hversdagsmenning tekin til gagngerrar umfjöllunar. Gefið verður yfirlit yfir þetta þverfaglega rannsóknarsvið og rýnt jöfnum höndum í dæmi úr samtímanum og frá fyrri tíð, íslensk og erlend. Meðal annars verður fjallað um föt og tísku, matarhætti, hlutina sem umkringja okkur í daglega lífinu, rusl og hreinlæti, handverk og neyslumenningu, hús og garða, heimilið, borgarlandslag, söfn og sýningar. Um leið kynnast nemendur ýmsum kenningum og sjónarhornum sem leggja t.a.m. áherslu á mannslíkamann, kyngervi, neyslu, rými og stað.

X

Norræn trú (ÞJÓ437G)

Trúarlíf manna á norðurslóðum er tekið fyrir og heimildir allt frá elstu tímum, eins og grafir, rúnasteinar, hellaristur og aðrar fornminjar verða skoðaðar. Einnig verða lesnar lýsingar á norrænum trúarathöfnum í verkum eftir Tacitus, Adam frá Brimum, Saxo Grammaticus og í fornritum Íslendinga eins og Eddukvæðum og Konungasögum. Auk norrænnar trúar verður fjallað um seið og sjamanisma. Örlagatrú er tekin til ítarlegrar umfjöllunar sem meginþáttur í forkristnum átrúnaði á Norðurlöndum. Loks er vikið að því hvernig kristindómur hefur fallið að norrænum lífsháttum og hugsunarhætti. Námskeiðið er kennt á ensku.

Vinnulag:
Kennsla fer fram í fyrirlestrum, og umræðum um fyrirlestra.

X

Samfélags- og nýmiðlar (FÉL443G)

Námskeiðið er helgað hinum svofelldu samfélagsmiðlum (Facebook, Twitter, Snapchat o.s.frv) sem hafa á umliðnum árum, og það á fremur stuttu tímabili, markað djúp spor í sögu fjölmiðla og á margan hátt breytt eðli og eigindum fjölmiðlunar (og margir vilja líta svo á þessi fyrirbæri séu ekki eiginlegir fjölmiðlar). Sérstaklega verður litið til þeirra rullu sem þessir gagnvirku samfélagsmiðlar spila í nútímanum, bæði á makróstigi (stofnanir, eignarhald) og míkróstigi (samskipti einstaklinga og hópa). Áhrif þessara miðla á daglegt líf; samskipti, menningarneyslu, pólitík o.fl eru óumdeild og litið verður til nýjustu rannsókna á þessu sviði.

X

Safn og samfélag: Sirkus dauðans? (SAF603M)

Fjallað verður um samfélagslegt hlutverk safna út frá margvíslegum sjónarhornum: efnahagslegum, pólitískum, menningarlegum, félagslegum og síðast en ekki síst alþjóðlegum. Fjallað verður meðal annars um hlutverk safna í hugmyndinni um þjóð, lagalegt umhverfi safna, rekstrarform, staða og hlutverk þjóðarsafna, safna í eigu sveitarfélaga, félagasamtaka og einkafyrirtækja, fjármögnun safnastarfs, stefna yfirvalda í málefnum safna, söfn og mannréttindi, söfn og áföll (trauma), kynjahugmyndir og fleira. Í námskeiðinu er einnig hugað að möguleikum safna á að virkja fólk og samfélög til þátttöku í starfsemi þeirra eins og söfnun, heimildaöflun, sýningarstjórnun, sýningargerð og annarri miðlun. Skoðuð verða innlend og erlend dæmi. Eftir því sem því verður komið við, eru farnar ein til tvær vettvangsferðir. Námskeiðið er eingöngu kennt í fjarnámi.

X

Menningararfur (ÞJÓ022M)

Hvað er menningararfur og hvaða hlutverki þjónar hann? Af hverju er hann í stöðugri útrýmingarhættu? Hvernig tengir hann saman fortíð og samtíð? Hvað á hann skylt við þjóðríkið? Söguvitund? Hnattvæðingu? Kapítalisma? Stjórnmál? Í námskeiðinu verður leitað svara við þessum spurningum, kynntar nýlegar rannsóknir þjóðfræðinga, mannfræðinga, listfræðinga, félagsfræðinga, safnafræðinga, sagnfræðinga og fornleifafræðinga á menningararfi og tekinn púlsinn á því sem er að gerast á þessu ört vaxandi sviði. 

Kennslan fer fram í fyrirlestrum og umræðum.

X

Nútímakenningar í félagsfræði (FÉL404G)

Fjallað verður um nokkrar helstu kenningar í félagsfræði á 20. öld, m.a. vísindaheimspekilegar forsendur kenninga í þjóðfélagsfræðum, samskiptakenningar, átakakenningar og verkhyggju. Nemendur velja nýjar fræðibækur og tengja efni þeirra við þær kenningar sem fjallað er um í námskeiðinu.

X

Kynferðisbrot, lög og réttlæti (FÉL601M)

Umræðan um kynferðisbrot og hvernig eigi að bregðast við þeim hefur farið hátt síðustu misseri, þá sérstaklega í kjölfar #MeToo hreyfingarinnar. Rannsóknir sýna að einungis lítill hluti kynferðisbrotamála eru kærð til lögreglunnar og aðeins örlítill hluti þeirra lýkur með sakfellingu. Því má segja að málaflokkurinn einkennist af réttlætishalla. Í auknum mæli sjáum við einnig þolendur kynferðisbrota segja sögu sína á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum og í sumum tilvikum eru meintir gerendur ásakaðir opinberlega sem getur vakið ólík viðbrögð og haft ýmiss konar afleiðingar.

Í þessu námskeiði verður leitað skýringa á þessari samfélagsþróun út frá sjónarhóli réttarfélagsfræðinnar. Í réttarfélagsfræðinni er notast við félagsvísindalegar kenningar og aðferðir til að rannsaka lögin, lagalegar stofnanir og hegðun fólks í tengslum við lögin. Þannig er hægt að greina lagaleg fyrirbæri í félagslegu, menningarlegu og sögulegu samhengi. Til að varpa frekara ljósi á meðferð kynferðisbrota, verður einnig leitað í smiðju afbrotafræðinnar, þolendafræðinnar, kynjafræðinnar og heilbrigðisvísinda.

Meðal annars verður leitað svara við eftirfarandi spurningum: Hverjir fremja kynferðisbrot og af hverju? Hvernig er reynsla karla sem verða fyrir kynferðisbrotum önnur en reynsla kvenna? Hver er munurinn á réttarstöðu sakborninga og réttarstöðu brotaþola? Af hverju er munur á ætlun og framkvæmd laganna? Hvernig hefur refsivörslukerfið þróast? Hvað einkennir lögfræðinámið og lögfræðistéttina? Hver er munurinn á réttarvitund og réttarmenningu? Hver er munurinn á lagalegu réttlæti og félagslegu réttlæti? Hvernig eru óhefðbundin réttarkerfi betri eða verri en hefðbundin réttarkerfi? 

X

Ójöfnuður: Efnahagur, kyn og minnihlutahópar (FÉL264G)

Ójöfnuður hefur löngum verið eitt meginhugtak félagsfræðinnar, enda hefur hún mikið fjallað um hvernig gæðum í samfélaginu er skipt og með hvaða afleiðingum. Lengi var talið að Ísland væri tiltölulega jafnt samfélag, en endurskoðun á fortíðinni hefur leitt í ljós að ójöfnuður hefur verið meiri en við höfum viljað viðurkenna í gegnum tíðina. Það sem er kannski mikilvægara er að efnahagslegur ójöfnuður hefur verið breytilegur til lengri tíma og frá tíunda áratugnum til allra síðustu ára hafa orðið miklar sveiflur í skiptingu tekna, eigna og fjárhagsþrenginga. Félagsfræðin hefur víða nálgun á birtingarform ójafnaðar í samfélaginu, til dæmis út frá kyni, aldri, þjóðerni, kynþætti og kynhneigð. 

Í þessu námskeiði munum við skoða helstu kenningar og rannsóknir félagsfræðinnar um ójöfnuð og setja þær í íslenskt samhengi. Við munum velta fyrir okkur hvers konar ójöfnuður er til staðar í samfélaginu og hvort ákveðnar tegundir ójöfnuðar eigi eftir að skipta meira máli í framtíðinni, meðal annars út frá breytingum í samfélagsumhverfinu og í samsetningu mannfjöldans. Að auki munum við skoða afleiðingar ójöfnuðar á líf einstaklinga, til dæmis varðandi heilsu þeirra, völd, afkomu og þátttöku í samfélaginu.

X

Félagsleg frávik, jaðarsetning og mannréttindi (FÉL262G)

Viðfangsefnið í námskeiðinu eru samskiptakenningar í félagsfræði (Interactionism, Phenomenology og Ethnomethodology) eða svokallaðar míkrókenningar. Farið verður í fræðilegan grundvöll sjónarhornsins og hefðbundna vísindahyggju(positivism/empirism). Dæmi verða tekin úr veruleika samtímans um útfærslu þessara sjónarhorna. Áhersla verður lögð á samskipti, heimsmynd, sögulegar kringumstæður, merkingu/túlkun, vald/hagsmuni og sérstaklega á tilhneigingu til sjúkdómsvæðingar á hegðan sem brýtur í bága við viðmið samfélagsins.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Sara Diljá Sigurðardóttir
Hólmfríður María Ragnhildardóttir
Hrafnhildur Erla Eiríksdóttir
Sara Diljá Sigurðardóttir
Mannfræði - BA nám

Mannfræði er mjög fjölbreytt og skemmtilegt nám þar sem menning, maðurinn og samfélagið er í miðpunkti. Kennslan er persónuleg þar sem kennarar og nemendur vinna oft saman og létt er að nálgast aðstoð hjá kennurum eða eldri nemendum. Námið er fullkomið fyrir þá sem vilja opna sýn sína á heiminn og öðlast fjölbreytta þekkingu á hinum ýmsu málefnum. Ég mæli með mannfræði við Háskóla Íslands fyrir alla sem vilja persónulegt og skemmtilegt nám sem að snertir á því sem er að gerast daglega í heiminum og fyrir þá sem vilja læra í skemmtilegu og persónulegu umhverfi. 

Hólmfríður María Ragnhildardóttir
Mannfræði - BA nám

Ég valdi mannfræði fyrst og fremst vegna þess hve fjölbreyttar námsleiðir er hægt að velja innan hennar en mannfræðin fjallar um alla mögulega kima mannlegs lífs. Þetta hentar mér afar vel þar sem ég er með breitt áhugasvið og langaði því ekki að takmarka mig við eitt viðfangsefni þegar ég hóf háskólanám. BA gráða úr mannfræði getur því leitt mann hvert sem er og heldur mörgum möguleikum opnum. Auk þess er mannfræðideildin ekki mjög stór svo samskipti við kennara eru afar persónuleg og það skapast mikil bekkjarstemning meðal nemanda sem er mikill kostur að mínu mati.

Hrafnhildur Erla Eiríksdóttir
Mannfræði - BA nám

Ég endaði í mannfræði eftir að hafa prófað mig áfram á hinum ýmsu sviðum og ekki fundið mig. Ég hafði verið með mannfræði á bakvið eyrað þar sem mér fannst fagið áhugavert og sé ég alls ekki eftir að hafa skráð mig. Það sem mér líkar við mannfræði er hversu vítt sviðið er og býður það upp á ýmsar leiðir sem hægt er að taka í framhaldi. Deildin er lítill en mér finnst það kostur þar sem þú færð tækifæri til að kynnast nemendum vel og það býður upp á persónulegri samskipti við kennara.

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
Netfang: nemFVS@hi.is

Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
Opið virka daga frá 9 - 15
Sími: 525 4500

Bóka viðtal við nemendaþjónustu Félagsvísindasviðs

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.