Skip to main content

Geislafræði

Geislafræði

Heilbrigðisvísindasvið

Geislafræði

BS gráða – 180 einingar

Hefur þú áhuga á mannslíkamanum og starfsemi hans? Finnst þér spennandi að vinna með tækni? Langar þig í starf sem er í stöðugri þróun?

Þá gæti geislafræði verið fyrir þig.

Skipulag náms

X

Efnafræði (GSL101G)

Farið yfir grunnatriði  í almennri efnafræði, stilling efnajafna, nafngiftir, mólreikningur, leysni, styrkur.  Grunnur skammtafræðinnar og bygging atómsins er kennd sem undirstaða efnaeiginleika frumefnanna og efnahvarfa þeirra. Farið er yfir rafeindaskipan frumefnanna, og myndun efnatengja. Helstu kenningar til að ákvarða byggingu og þrívíðan strúktúr sameinda og millisameindakraftar. Farið yfir grunnatriði í kjarnaefnafræði. Farið í undirstöðuatriði  í lífrænni efnafræði, nafnareglur og virka hópa.  Farið í grunnatriði og eiginleika fjölliða.

Kennsluaðferðir:
Fyrirlestrar, dæmareikningur og heimaverkefni.

X

Kynning á læknisfræðilegri myndgerð og greiningu (GSL102G)

Kynning á sögu læknisfræðilegrar myndgerðar frá uppgötvun W.C. Röntgen til tækninýjunga nútímans. Fjallað um hlutverk, stafssvið og skyldur geislafræðinga í heilbrigðiskerfinu. Farið með nemendur í heimsókn á myndgreiningardeilir.

X

Geislaeðlisfræði 1 (GSL103G)

Byrjað er á kynningu á myndgerðartækni í læknisfræði. Fjallað verður um hvernig röntgengeisli er búinn til, orkuróf hans og deyfingu í efni. Lögð verður áhersla á hvernig geisli víxlverkar við efnið, dofnunarstuðla, helmingunarþykkt og þætti sem hafa áhrif á dofnun geisla. Fjallað verður um frumeindir, ljóseindir og rafeindir, rafsvið, segulsvið og rafsegulbylgjur, með áherslu á tilurð og orkusvið röntgengeisla. Lagður verður grunnur að þekkingu á mælingum á jónandi geislun og gerðar verklegar æfingar. Fjallað verður um hvernig geislamynd verður til, um huglægt og tölulegt mat á myndgæðum og algeng hugtök sem notuð eru í því sambandi.
Gammageislun, hrörnun og helmingunartími.

Fyrirlestrar ásamt verklegum æfingum sem tengjast efni fyrirlestranna og krefjast virkrar þátttöku nemenda.

X

Eðlisfræði (GSL104G)

Eðlisfræði: Lýsing hreyfingar. Kraftar, orsök hreyfingar og hreyfingarlögmál Newtons. Vinna, orka og afl. Hitastig, varmaeiginleikar efna og varmaflutningur. Vökvar, gas, þrýstingur og rennsli vökva. Rafmagn, rafstraumur, rafspenna, afl, einfaldar rafrásir og rafmagnsöryggi. Segulmagn og segulsvið. Hljóð, ljós og ljósgeislafræði.

X

Myndgreiningarrannsóknir 1 (GSL105G)

Nemendur fá kennslu í þeirri rannsóknartækni sem notuð er við framkvæmd almennra röntgenrannsókna á stoðkerfi, brjóstholi og kviðarholi.

Nemendur læra að skoða röntgenmyndir með tilliti til réttra innstillinga, algengustu frávika og helstu sjúkdóma í stoðkerfi, brjóstholi og kviðarholi. Fjallað verður um helstu ábendingar og frábendingar fyrir röntgenrannsóknir. Fjallað verður um helstu hugtök og orðræðu geislafræðinnar.

Nemendur læra mikilvægi góðra samskipta.

X

Líffærafræði (LEI102G)

Almenn atriði um gerð mannslíkamans. Líffærakerfi og einstök líffæri, staðsetning þeirra og starfsemi. Myndun mannslíkamans (fósturfræði). Gerð vefja mannslíkamans. Líffærafræði höfuðs, háls, brjósthols, kviðarhols, grindhols og stoðkerfis.

Þátttakendur eru þeir sem uppfylla aðgangskröfur til að stunda nám í lífeindafræði og geislafræði.

X

Frumulíffræði (LEI107G)

Námskeiðið er grunnnámskeið í frumulíffræði. Farið verður í byggingu frumuhimnunnar og flutning um hana. Frumulíffærum verða gerð mjög góð skil þar sem sértæk starfsemi hvers og eins verður krufin til mergjar. Í kjölfarið verður flutningur nýmyndaðra próteina rakin. Innfrumun og útfrumun verður tekin fyrir. Fjallað verður um frumugrindina, þ.e. aktín, örpíplur og milliþræði. Gerð verður grein fyrir helstu boðferlum frumunnar. Frumuhringurinn og stjórnun á honum verður skoðaður auk frumuvaxtar og frumudauða. Einnig verða skoðuð frumu-frumu tengsl og tengsl fruma við umhverfi sitt. Gerð verður grein fyrir hinum ýmsu gerðum fruma og hlutverki þeirra innan vefjagerða og í framhaldi verður stuttlega farið í frumulíffræði stofnfruma og uppruna krabbameins. Að lokum verður farið í almennan inngang að erfðafræði. 

X

Lífeðlisfræði 1 (LEI108G)

Samvægi (homeostasis) og stýrikerfi. Hormónakerfi og taugakerfi. Himnuspenna og rafboð, taugamót. Skynjun. Vöðvar, beinagrindarvöðvi, sléttur vöðvi, hjartavöðvi.

X

Umönnun sjúklinga (GSL209G)

Sjúkrastofnanir, starfsemi þeirra, heilbrigðisstéttir. Grundvallarhugmyndir í hjúkrun, þarfakenning Maslow's. Innlögn á sjúkrahús, móttaka sjúklings, dvöl á sjúkrahúsi, meðferð, undirbúningur fyrir heimferð, útskrift. Öryggisþarfir, félagslegar þarfir. Þagnarskylda. Umönnun aðstandenda. Almennt um undirbúning sjúklinga fyrir rannsóknir og aðgerðir. Post op. hjúkrun og fylgikvillar post op. og fyrirbygging þeirra. Umönnun sjúklinga með sjúkdóma í taugakerfi, efnaskiptasjúkdóma, sjúkdóma í liðum, hjarta- og lungnasjúkdóma, þvagfærasjúkdóma, meltingafærasjúkdóma og krabbamein. Rétt líkamsbeiting og flutningur sjúklinga. Vinnutækni og líkamsbeiting. Kynning á deildum sjúkrahúsanna, umönnun sjúklinga og sérkenni sérsviða. 

X

Geislavarnir (GSL204G)

Lög og reglur um geislavarnir og Geislavarnir ríkisins. Hugtök og einingar, bakgrunnsgeislun og geislun af mannavöldum. Notkun geislunar fyrr á tímum, geislaskaðar, Alþjóðageislavarnaráðið (ICRP)og grundvallaratriði geislavarna. Líffræðileg áhrif jónandi geislunar. Áhrif geislunar á fóstur. Geislavarnir vegna notkunar röntgentækja til sjúkdómsgreiningar. Geislavarnir sjúklinga og starfsfólks á röntgendeildum og utan röntgendeilda. Eftirlit með geilsaskömmtun starfsfólks. Mat og mælingar á geislaálagi sjúklinga og starfsmanna. Mælibúnaður og aðferðir.

X

Geislaeðlisfræði 2 (GSL206G)

Byrjað er á kynningu á myndgerðartækni í læknisfræði. Fjallað verður um hvernig röntgengeisli er búinn til, orkuróf hans og deyfingu í efni. Lögð verður áhersla á hvernig geisli víxlverkar við efnið, dofnunarstuðla, helmingunarþykkt og þætti sem hafa áhrif á dofnun geisla. Fjallað verður um frumeindir, ljóseindir og rafeindir, rafsvið, segulsvið og rafsegulbylgjur, með áherslu á tilurð og orkusvið röntgengeisla. Lagður verður grunnur að þekkingu á mælingum á jónandi geislun og gerðar verklegar æfingar. Fjallað verður um hvernig geislamynd verður til, um huglægt og tölulegt mat á myndgæðum og algeng hugtök sem notuð eru í því sambandi.
Gammageislun, hrörnun og helmingunartími.

Fyrirlestrar ásamt verklegum æfingum sem tengjast efni fyrirlestranna og krefjast virkrar þátttöku nemenda.

X

Myndgreiningarrannsóknir 2 (GSL207G)

Nemendur fá kennslu í þeirri rannsóknartækni sem notuð er við framkvæmd almennra röntgenrannsókna á stoðkerfi, brjóstholi og kviðarholi.

Nemendur læra að skoða röntgenmyndir með tilliti til réttra innstillinga, algengustu frávika og helstu sjúkdóma í stoðkerfi, brjóstholi og kviðarholi. Fjallað verður um helstu ábendingar og frábendingar fyrir röntgenrannsóknir. Fjallað verður um helstu hugtök og orðræðu geislafræðinnar.

Nemendur læra mikilvægi góðra samskipta.

X

Klínískt nám 1 (GSL208G)

Nemendur fá kynningu á starfsemi deildar. Fá þjálfun í móttöku og fræðslu til sjúklinga fyrir rannsókn. Þjálfun í framkvæmd almennar röntgenrannsókna á lungum, kviðarholi og stoðkerfi undir leiðsögn geislafræðinga

X

Vísinda- og teymisvinna (LEI205G)

Námskeiðið skiptist í þrjá hluta, tölfræði, framsetningu vísindalegra gagna og teymisvinnu.

I. Tölfræði.
Grunnatriði tölfræðinnar: Myndræn framsetning gagna og lýsing á staðsetningu og dreifingu gagnasafns. Normaldreifingin, líkindi, þýði og úrtak. Öryggismörk meðaltals. Tilgátuprófanir, samanburður meðaltala, z-próf og t-próf. Fylgni og einfaldir aðhvarfsferlar. Kynning á Poisson-, tvíkosta og normaldreifingum sem og umformunum dreifinga. Næmi, sértækni og forspárgildi. Meðferð endurtekinna mælinga. Almennt um uppsetningu rannsókna. Töflureiknir og einföld tölfræðiforrit verða notuð við meðhöndlun talna og reikninga. Tölfræði sem nýtist geisla- og lífeindafræðingum beint eða óbeint í námi og starfi.

II. Framsetning vísindalegra gagna
Fjallað verður um aðferðafræði við fagleg skrif innan heilbrigðisvísinda, uppsetningu og flutnin fyrirlestra. Fjallað verður um gagnagrunna við upplýsingaleit og heimildaskráningaforrit. Nemendur beita þessum aðferðum í verkefnum.

III. Teymisvinna
Fjallað verður um grunnatriði og verkfæri gæðastjórnunar. Nemendur verða kynnt lykilatriði teymisvinnu og beita þeim.

Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku. Farið verður í efnið í fyrilestrum. Aðferðir eru þjálfaðar í dæmatímum og með verkefnum sem er skilað í ræðu og/eða riti.

X

Lífeðlisfræði 2 (LEI206G)

Fyrirlestrar. Lífeðlisfræðileg starfsemi blóðrásar- og öndunarfærakerfis, nýrna, meltingar- og æxlunarfæra. Stjórnun orkubúskapar og efnaskipta.

Verkleg æfing. Ein verkleg æfing um hjarta og blóðrás. Skylt er að mæta í æfinguna, skila niðurstöðuskýrslu og taka netpróf úr efni æfingarinnar

Verkefnatímar. Tveir verkefnatímar eru í námskeiðinu sem skylt er að mæta í. Þar vinna nemendur saman í hópum við að leysa verkefni úr kennslubókinni og kynna niðurstöður sínar

Áfangapróf. Þrjú áfangapróf verða lögð fyrir á misserinu úr efni námskeiðsins eins og nánar er tilgreint í kennsluáætlun.

X

Inngangur í þverfræðileg heilbrigðisvísindi - heilbrigðisvísindadagurinn (HVS202G)

Námskeiðið er ætlað nemendum á fyrsta námsári í greinum heilbrigðisvísinda.  Sameiginlegur heilbrigðisvísindadagur nýnema allra deilda á Heilbrigðisvísindasviði í janúar ár hvert. Fjallað er um þverfaglegt samstarf og mikilvægi þess. Farið verður í grundvallarþætti samstarfsins svo sem sameiginlega sýn á réttindi til heilsu, samskipti og siðfræði. Einnig er fjallað um hlutverk og ábyrgð heilbrigðisvísinda.

X

Lyfjafræði og skuggaefni (GSL314G)

Söguleg þróun og notkun skuggaefna í myndgreiningu.

Efnafræði skuggaefna.
Áhrif skuggaefnis á líkamann, ábendingar og frábendingar við notkun skuggaefna.
Áhættuþættir, aukaverkanir og meðhöndlun þeirra.
Lyfjafræði: Lyfjahvörf, verkanir lyfja og lyfjaviðtakar. Bólgueyðandalyf, verkjalyf, staðdeyfilyf ofl.

X

Bráðaviðbrögð (GSL313G)

Skyndihjálparnámskeið.

X

Röntgenbúnaður 1 (GSL301G)

Almenn kynning á öllum algengum röntgenbúnaði og stutt yfirlit yfir sögu röntgenmyndgerðar.  Kynning á tækjum til brjóstarannsókna, tannlækninga, dýralækninga og sneiðmynda.

Uppbygging stafrænna mynda. Dílastærð og dýpt; einlit mynd og marglit; gráskalinn og litakerfi. Snið myndskráa og þjappanir.  Kontrast- og flatarupplausn myndar. Grunnatriði myndvinnslu; birtubjögun og flatarsíur. Myndgæði og skynjun augans. 

Magn, gæði og rúmfræði röntgengeisla; áhrif á myndgæði.  Hugtakið geislamynd.  Fleygar og dreifigeislasíur.  Rétt geisluð mynd; tímastýringar, sjálfvirkar geislunarstýringar, geislunarvísar, tökugildi og punktakerfi.

Stafrænir myndmóttakarar; flatskynjarar og myndplötur.  Megingerðir móttakara, virkni hvers um sig, næmni og upplausn.  Myndgallar og áhrif myndvinnslu á myndgæði.

X

Ómun (GSL307G)

Á námskeiðinu verður farið í grunnatriði ómunar þar sem komið verður inn á eðlisfræði hljóðbylgna, endurvarps eiginleika helstu vefja og helstu úrvinnsluaðferðir og notkun þeirra. Einnig verður farið vel yfir hvernig ómtækið virkar og fjallað um mikilvægi myndgæða og helstu áhrifaþætti. 

Hálsslagæð verður megin viðfangsefnið en einnig verður hjarta-ómun kynnt.   Farið verður yfir líffærafræði hálsslagæðar ásamt aðliggjandi vefjum.  Nemendur læra að þekkja og greina eðlilegt útlit hálsslagæðar á óm-myndum og einnig greina og þekkja algengustu frávik og helstu birtingarform æðaskella.  Nemendur fá verkefni þar sem þau framkvæma ómrannsóknir og vinna úr niðurstöðum þeirra.

X

Sneiðlíffærafræði (GSL308G)

  • Nemendur fá kynningu á skurðarplönum - Fjallað er um útlit og einkenni líffæra og líffærakerfa í þversniði og fleiri plönum.
  • Nemendur fá kynningu á sneiðlíffærarfræði og hvar þau geta leitað til að rifja upp og afla sér meiri þekkingar.
  • Farið verður yfir líffærakerfin á eftirfarandi hátt: skurðarplön og upprifjun á beinum, kviður, brjósthol, hryggur, höfuð og útlimir.
  • Námskeiðið er að mestu leyti sjálfsnám með símati.
X

Myndgreining á börnum (GSL503G)

Myndgreining á börnum er mikilvægur þáttur í starfi geislafræðinga. Á öllum myndgreiningadeildum eru börn hluti af skjólstæðingunum sem koma á deildina og er mikilvægt að geislafræðingar sem framkvæma myndgreiningarannsóknir á börnum stundi fagleg vinnubrögð og sýni börnum virðingu og alúð.

Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum myndgreiningu á börnum og mikilvægi góðs undirbúnings geislafræðings við móttöku barna og aðstandenda þeirra.

Í námskeiðinu verður m.a. fjallað um helstu barnasjúkdóma og áverka hjá börnum. Farið verður yfir undirbúning, framkvæmd, blývarnir og geislavarnir helstu myndgreiningarannsókna. Við munum leggja áherslu á almennar röntgenrannsóknir en einnig kynna fyrir nemendum aðrar myndgreiningarannsóknir eins og tölvusneiðmyndatöku (TS), segulómun (SÓ), ómun og ísótópa.

X

Klínískt nám á myndgreiningardeildum 2 (GSL312G)

Nemendur fá þjálfun í framkvæmd almennra röntgenrannsókna undir leiðsögn geislafræðings. Kennslu í framkvæmd þvagfærarannsókna. Þjálfun í meðhöndlun skuggaefnis og uppsetningu nála. Verkleg þjálfun á tölvusneiðmyndastofu.

X

Segulómun 1 (GSL401G)

Uppbygging og helstu hlutar segulómtækja. Grundvallaratriði í stærðfræði og eðlisfræði segulómunar. Segulmögnun í líkamanum, grundvallaratriði í myndatöku og myndbyggingu í MRI. Gerð MRI-tækis og hvernig einstakir hlutar þess vinna. Yfirlit yfir púlsaraðir, hraðmyndatöku, myndgæði og myndgalla. Púlsaraðir fyrir æðarannsókn og notkun skuggaefna. Rannsóknir á líkamshlutum, notkun leiðbeininga, innstillingar og aðhlynning sjúklinga. Sjúkdómar á segulómmyndum. Öryggismál og áhætta

X

Ísótóparannsóknir (GSL601G)

Fjallað um grunnatriði geislavirkni, alfa-beta-og gammageislun, hrörnun og helmingunartíma. Áhersla er lögð á efni sem notuð eru í læknisfræði, tilurð þeirra og æskilega eiginleika. Meðhöndlun, blöndun og gæðaeftirlit á ísótóp og burðarefnum.

Fjallað um helstu þætti gammamyndavéla, virkni og notkun.

Rannsóknir með geislavirkum efnum á meltingarfærum, þvagfærum, stoðkerfi, öndunarfærum, innkirtlum, hjarta og æðum, heila og taugakerfi kynntar og ræddar, svo og æxlis-, blæðinga- og sýkingaskönn.

Fjallað um geislavarnir við notkun geislavirkra efna, móttaka, meðhöndlun og förgun.

Mælingar á geislavirkni, mælitækni og aðferðir. Mat á geislaálagi sjúklinga og starfsfólks vegna notkunar geislavirkra efna.

X

Krabbameinslækningar / geislameðferð (GSL602G)

Geislameðferð: Fjallað verður um krabbamein almennt og krabbamein í líffærakerfum, þekkta áhættuþætti, greiningu, meðferð og aukaverkanir. Fjallað verður um geislalífeðlisfræði, geislavarnir, meðferðartæki og fyrirsjáanlega þróun til bættrar meðferðar. Andleg og líkamleg umönnun sjúklinga.

Brjóstarannsóknir: Fjallað um líffræði og sjúkdóma í brjóstum. Tilgangur og markmið hópleitar með röntgengeislun. Árangur og niðurstöður síðustu ára. Fjallað um tækjabúnað og rannsóknaraðferðir. Gæðaeftirlit og geislavarnir.

Verkleg kynning á deildum.

X

Klínískt nám á myndgreiningardeildum 3 (GSL404G)

Nemendur þjálfun í framkvæmt allra almennra röntgenrannsókna. þjálfun í uppsetningu æðaleggja og meðhöndlun á skuggaefnisgjöf. Nemendur klíníska starfsþjálfun á tölvusneiðmynda stofu og á almennri röntgenstofu. 

X

Myndgreining á börnum (GSL503G)

Myndgreining á börnum er mikilvægur þáttur í starfi geislafræðinga. Á öllum myndgreiningadeildum eru börn hluti af skjólstæðingunum sem koma á deildina og er mikilvægt að geislafræðingar sem framkvæma myndgreiningarannsóknir á börnum stundi fagleg vinnubrögð og sýni börnum virðingu og alúð.

Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum myndgreiningu á börnum og mikilvægi góðs undirbúnings geislafræðings við móttöku barna og aðstandenda þeirra.

Í námskeiðinu verður m.a. fjallað um helstu barnasjúkdóma og áverka hjá börnum. Farið verður yfir undirbúning, framkvæmd, blývarnir og geislavarnir helstu myndgreiningarannsókna. Við munum leggja áherslu á almennar röntgenrannsóknir en einnig kynna fyrir nemendum aðrar myndgreiningarannsóknir eins og tölvusneiðmyndatöku (TS), segulómun (SÓ), ómun og ísótópa.

X

Klínískt nám á myndgreiningardeildum 3 & 4 (GSL506G)

Framkvæmd almennra rannsókna á myndgreiningardeildum. Áhersla á þjálfun í framkvæmd æðarannsókna og segulómrannsókna.

X

Segulómun 2 (GSL505G)

Tilgangur námsskeiðsins er að dýpka þekkingu nemenda á grunneðlisfræði og tækni segulómunar sem kennd er á önninni á undan (Segulómun I) og skapa tengingu við klíníska notkun segulómunar. Á námsskeiðinu verður fjallað um eftirfarandi þætti:

  • Myndaraðir og kontrast
  • Tengsl tækni og ástand vefs
  • Þróun segulómunar fyrir klínískar skoðanir
  • Rannsóknir á líffærakerfum m.t.t tækni, ábendinga, sjúkdómafræði og sjúkdómsgreininga, þ.m.t. rannsóknir á miðtaugakerfi, stoðvefjakerfi, hjarta, brjóstholi, æðakerfi og rannsóknir á kvið
  • Litarefni (skuggaefni) í segulómun; flokkun, tegundir, notkun, notkunaröryggi
  • Líffræðileg sjónarmið í segulómun og öryggissjónarmið.
X

Ísótóparannsóknir (GSL601G)

Fjallað um grunnatriði geislavirkni, alfa-beta-og gammageislun, hrörnun og helmingunartíma. Áhersla er lögð á efni sem notuð eru í læknisfræði, tilurð þeirra og æskilega eiginleika. Meðhöndlun, blöndun og gæðaeftirlit á ísótóp og burðarefnum.

Fjallað um helstu þætti gammamyndavéla, virkni og notkun.

Rannsóknir með geislavirkum efnum á meltingarfærum, þvagfærum, stoðkerfi, öndunarfærum, innkirtlum, hjarta og æðum, heila og taugakerfi kynntar og ræddar, svo og æxlis-, blæðinga- og sýkingaskönn.

Fjallað um geislavarnir við notkun geislavirkra efna, móttaka, meðhöndlun og förgun.

Mælingar á geislavirkni, mælitækni og aðferðir. Mat á geislaálagi sjúklinga og starfsfólks vegna notkunar geislavirkra efna.

X

Krabbameinslækningar / geislameðferð (GSL602G)

Geislameðferð: Fjallað verður um krabbamein almennt og krabbamein í líffærakerfum, þekkta áhættuþætti, greiningu, meðferð og aukaverkanir. Fjallað verður um geislalífeðlisfræði, geislavarnir, meðferðartæki og fyrirsjáanlega þróun til bættrar meðferðar. Andleg og líkamleg umönnun sjúklinga.

Brjóstarannsóknir: Fjallað um líffræði og sjúkdóma í brjóstum. Tilgangur og markmið hópleitar með röntgengeislun. Árangur og niðurstöður síðustu ára. Fjallað um tækjabúnað og rannsóknaraðferðir. Gæðaeftirlit og geislavarnir.

Verkleg kynning á deildum.

X

Klínískt nám á myndgreiningardeildum 5 (GSL605G)

Nemendur þjálfun í framkvæmt allra almennra röntgenrannsókna. þjálfun í uppsetningu æðaleggja og meðhöndlun á skuggaefnisgjöf. Nemendur klíníska starfsþjálfun á tölvusneiðmynda stofu og einnig klíníska starfsþjálfun á segulómstofu og sérstofum röntgendeildar.  

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Jón Trausti Traustason
Björk Baldursdóttir
Jón Trausti Traustason
Geislafræði - BS nám

Ég var einn af þeim sem átti mjög erfitt með að ákveða hvað ég vildi læra og starfa við í framtíðinni. Ég vissi að mig langaði að vinna í heilbrigðisgeiranum og ákvað að lokum að hefja nám í geislafræði og sé ekki eftir þeirri ákvörðun. Geislafræðingar eru ekki einungis að vinna með flókinn tækjabúnað, þeir vinna náið með öðru fagfólki og eru í samskiptum við sjúklinga. Námið er krefjandi en mjög skemmtilegt.

Björk Baldursdóttir
Geislafræði - BS nám

Þó að ég hafi ekki vitað mikið um fagið þegar ég byrjaði hefur það komið mér endalaust á óvart og ég er himinlifandi yfir því að hafa valið það. Námið er fjölbreytt og spennandi og við fáum mikla verklega kennslu. Myndgreining er ein af helstu undirstöðum heilbrigðiskerfisins og það er yndislegt að vera partur af því.

Hafðu samband

Skrifstofa Námsbrautar í geislafræði og lífeindafræði
Stapa við Hringbraut 31, 101 Reykjavík
Sími: 525 5442
Netfang: gol@hi.is

Opið á skrifstofu samkvæmt samkomulagi.

Geislafræðin á Facebook

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.