Þýska | Háskóli Íslands Skip to main content

Þýska

Þýska

Hugvísindasvið

Þýska

BA gráða – 180 ECTS einingar

Menntun í þýsku opnar dyr að málsvæði sem er okkur Íslendingum mjög mikilvægt í menningar-, stjórnmála- og efnahagslegu tilliti. Þýska er móðurmál um 90 milljóna Evrópubúa og opinbert tungumál fimm evrópskra ríkja sem við tengjumst með margvíslegum hætti í alþjóðlegu samstarfi.

Skipulag náms

X

Mál og menning I: Vinnulag og aðferðir í hugvísindum (MOM101G, MOM102G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að leita svara við spurningum á borð við: Hvað eru hugvísindi og vísindaleg vinnubrögð, hvernig er þeim beitt á sviði hugvísinda, hvað er átt við með hugtökunum gagnrýnin hugsun, siðferði og siðfræði, ritstuldur, heimildaleit og heimildavinna? Ennfremur er námskeiðinu ætlað að veita nemendum innsýn í vinnuaðferðir hugvísinda og þjálfa þá í faglegum vinnubrögðum s.s. heimildaleit, framsetningu texta, ritun, ritgerðarsmíð, framsögum og fleiru. 

ATHUGIÐ! NÁMSKEIÐIÐ ER KENNT Á ÍSLENSKU OG Í STAÐNÁMI. ÞEIR SEM TAKA NÁMSKEIÐIÐ Á ENSKU OG Í FJARNÁMI EIGA AÐ VERA SKRÁÐIR Í MOM102G.

MOM101G er ætlað nemendum í erlendum tungumálum ÖÐRUM en ensku. Nemendur í ensku og þeir sem ekki eiga íslensku að móðurmáli eiga að vera skráðir í MOM102G.

X

Mál og menning I: Vinnulag og aðferðir í hugvísindum (MOM101G, MOM102G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að svara spurningum eins og: hvað eru hugvísindi og vísindaleg vinnubrögð, hvernig er þeim beitt á sviði hugvísinda, hvað er átt við með hugtökunum gagnrýnin hugsun, ritstuldur, heimildaleit og heimildavinna? Ennfremur er námskeiðinu ætlað að veita nemendum innsýn í vinnuaðferðir hugvísinda og þjálfa þá í faglegum vinnubrögðum s.s. akademísku læsi og ritun (framsetningu texta, ritgerðasmíð), heimildaleit, framsögum og fleiru. 

ATHUGIÐ! Námskeiðið er kennt á ensku og er ætlað BA-nemendum í ensku og nemendum í akademískri ensku, þeim sem ekki hafa íslensku sem móðurmál og þeim sem stunda fjarnám.

Nemendur í erlendum tungumálum öðrum en ensku og hafa íslensku sem móðurmál eiga að skrá sig í MOM101G.

X

Þýskur framburður (ÞÝS101G)

Framburðaræfingar í málveri.

X

Þýskt mál I (ÞÝS103G)

Til að koma til móts við mjög mismunandi færnistig nemenda í upphafi náms hefst námskeiðið á stöðuprófi. Á grundvelli niðurstaðna þess verður námskeiðinu síðan að líkindum skipt upp í tvö mismunandi námskeið:

Nemendur, sem ekki eru komnir á færnistig B1, munu taka þátt í almennu þýskunámskeiði á færnistigi A2 til B1. Þar verður unnið með kennslubók og gerðar æfingar sem lúta að ritun, hlustun og lestri (og að nokkru leyti tali). Haldin verða styttri próf á kennslutímabilinu.

Ef til skiptingar námskeiðsins kemur verður einnig komið á laggirnar sjálfstæðu B1+-námskeiði sem nálgast orðaforða og málfræði þýsks nútímamáls á ýmsa lund. Vinna í námskeiðinu byggist einkum á fjölbreyttum verkefnum sem farið er yfir í tímum og sem inniheldur málfræði-, orðaforða- og textaæfingar. Rætt verða algengar villur sem erlendir nemendur gera í þýsku. Einnig verða þýðingar á þýsku og þýskar framburðarreglur á grunni hljóðritunar.

Allir nemendur (bæði nemendur á A2-B1 stígi og nemendur á B1+ stígit) vinna úr bókinni "Deutsche Grammatik 2.0 - Übungsbuch 1"  á eigin spýtu.

X

Ritfærni í þýsku I (ÞÝS105G)

Ritun stuttra texta sem fela í sér lýsingar af ýmsu tagi, þ. á m. á fólki, staðháttum og athöfnum. Munnlegar lýsingar og orðaforðaæfingar til stuðnings. Vinnan í námskeiðinu byggist á hópvinnu og samspili stuttra kynninga og umræðna

X

Talfærni í þýsku I: Tjáskipti (ÞÝS106G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur nái tökum á þýsku til tjáskipta. Áhersla lögð á talmál og hlustun. Nemendur flytja stutta fyrirlestra um ýmis efni. Notaðir verða ýmsir miðlar (tölvur, hljóðsnældur, myndbönd og ritaðir textar). Kennsla fer bæði fram í einum stórum hóp og 2-4 manna smáhópum. Ef fjöldi nemenda gefur tilefni til verður stóra hópnum skipt í tvo hópa.

X

Þýsk málfræði I (ÞÝS108G)

Málfræði þýsks nútímamáls í formi fyrirlestra og æfinga.

Sérstaklega er fjallað um margvísleg birtingarform sagnarinnar að viðtengingarhætti undanskildum.

Verkefni eru rædd og aðallega leiðrétt í kennslustundum. Skyndipróf eru lögð fyrir reglulega til að nemendur geti metið stöðu sína í málfræðilegri leikni.

X

Ritfærni í þýsku II: Þýðingar á þýsku (ÞÝS201G)

Þýðing stuttra texta úr íslensku á þýsku. Lögð er áhersla á hagnýtan orðaforða og algeng málfræðiatriði. Farið verður ítarlega í villugreiningu og stílfræðileg atriði. Nemendur fá fyrir fram skriflegar ábendingar um vandasöm atriði í hverri þýðingu. - Einnig verður gerðar æfingar sem lúta að algengum villum erlendra þýskunema.

Vinna nemenda byggist á skriflegum verkefnum, hlutaprófum og undirbúningi fyrir þýðingar sem unnar eru sameiginlega í tímum. Í tímum fara fram umræður um þýðingarvillur, -vandamál og -valkosti.

X

Landeskunde I (ÞÝS203G)

Fjallað verður um þýskumælandi ríki með tilliti til eftirfarandi viðfangsefna: landafræði og merkir staðir; stjórnmál, efnahagsmál, umhverfismál og þjóðfélagsgerð; menntakerfi; fjölmiðlar; daglegt líf.

Vinnan í námskeiðinu byggist að hluta á fyrirlestrum og að hluta á umræðum og verkefnum.

X

Þýskar bókmenntir I: Inngangur að bókmenntafræði (ÞÝS205G)

Kynnt verða grundvallarhugtök í bókmenntafræði og nemendur þjálfaðir í beitingu þeirra. Lesnir verða valdir textar þýskra bókmennta, þeir greindir, skýrðir og settir í sögulegt og menningarsögulegt samhengi. Vinna í námskeiðinu byggist á hópvinnu, umræðum og samspili stuttra kynninga og umræðna.

X

Þýsk málfræði II (ÞÝS206G)

Beint, sjálfstætt framhald af námskeiðinu ÞÝS108G Þýsk málfræði I.

Byrjað verður á að fjalla um viðtengingarhátt sagna, síðan taka aðrir orðflokkar við eins og nafnorð, lýsingarorð, forsetningar, samtengingar, neitunarorð o.s.frv.

Verkefni eru rædd og aðallega leiðrétt í kennslustundum. Skyndipróf eru lögð fyrir reglulega til að nemendur geti metið stöðu sína í málfræðilegri leikni.

X

Talfærninámskeið í Þýskalandi (ÞÝS208G, ÞÝS207G)

Tveggja vikna „samþjappað“ talfærni- og þjóðlífsnámskeið (Intensivkurs) í febrúarmánuði. Ef af þessu námskeiði verður kemur það í stað námskeiðsins ÞÝS207G Talfærni í þýsku II. (Sjá einnig ÞÝS207G).

X

Talfærni í þýsku II: Endursögn, samantekt, rökræður (ÞÝS208G, ÞÝS207G)

Þjálfun í því að endursegja texta og draga saman aðalatriði þeirra á skipulagðan og markvissan hátt. Þjálfun í rökræðum og miðlun orðaforða sem almennt nýtist í skoðanaskiptum. Kennsla fer bæði fram í einum stórum hóp og 2-4 manna smáhópum. Ef fjöldi nemenda gefur tilefni til verður stóra hópnum skipt í tvo hópa. Ef af námskeiðinu ÞÝS208G Talfærninámskeið í Þýskalandi verður fellur þetta námskeið niður. Nemendum, sem ekki fara til Tübingen, verður samt gefinn kostur á að taka próf upp úr þessu námskeiði.

X

Þýskt mál II (ÞÝS308G)

Málfræði- og orðaforðaæfingar af ýmsu tagi. Algengar villur erlendra þýskunema. Valdar framburðarreglur, þ. á m. reglur um áherslu. Lestur skáldsögu á þýsku.

Vinna í námskeiðinu byggist á fjölbreyttum lestrar-, hlustunar- og málfræðiverkefnum en einnig á verkefnum úr bókinni "Deutsche Grammatik 2.0 - Übungsbuch 2" sem unnið er á eigin spýtu. Fyrir munnlegt próf er lesin skáldsagan "Tschick" eftir Wolfgang Herrndorf.

X

Ritfærni í þýsku III: Textategundir (ÞÝS310G)

Þjálfun í samningu texta af ýmsum gerðum, einkum nytjatexta. Nemendur glöggva sig á eðli og uppbyggingu ólíkra textagerða.

X

Saga og menning þýska málsvæðisins (ÞÝS311G)

Fjallað um sögu og menningarsögu þýskumælandi landa. Áhersluatriði námskeiðsins verða valin í samráði við nemendur.

X

Landeskunde II: Efst á baugi (ÞÝS306G)

Í námskeiðinu verður rætt um mikilvæg málefni sem setja svip sinn á líðandi stund í þýskumælandi ríkjum, á grundvelli umfjöllunar mismunandi fjölmiðla. Einnig verður fjallað um menningarlega þætti á borð við hefðir og gildismat þýskumælandi þjóða.

X

Einstaklingsverkefni í þýsku (ÞÝS303G)

Þessi valkostur er eingöngu ætlaður nemendum sem eiga eftir mjög fáar einingar til útskriftar en hafa þegar sótt flest eða öll valnámskeið sem í boði eru. Nemendur vinna þá sjálfstætt verkefni í samráði við kennara. Nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við skráða umsjónarmenn/kennara í upphafi misseris.

X

Þýðingar í þýsku A: Þýðingar í ferðaþjónustu (ÞÝS410G)

Þýðing algengra textategunda í ferðaþjónustu (svo sem upplýsingatexta af Netinu, auglýsingapésa, leiðarlýsinga og matseðla) úr íslensku á þýsku. Leiðbeiningar um þýðingatækni og notkun hjálpargagna.

X

Ritfærni í þýsku V: Ritgerðasmíð (ÞÝS307G)

Í þessu námskeiði læra nemendur að skrifa fræðilega ritgerð. M.a. verður farið í eftirfarandi atriði: upplýsingaöflun; afmörkun, niðurskiptingu og úrvinnslu viðfangsefnisins; heimildanotkun; tilvísanir; röksemdafærslu; frágang.

Námskeiðið er skyldunámskeið fyrir nemendur sem lesa þýsku til 180 eininga en valnámskeið fyrir þá sem lesa þýsku til 120 eininga.

X

Mál og menning II: Hugmynda- og málvísindasaga (MOM201G)

Námskeiðið er ágrip af vestrænni hugmynda- og málvísindasögu frá fornöld og fram til nútímans. Í því felst heimspekileg umfjöllun um þróun vísinda og fræðilegrar þekkingarleitar í Evrópu þar sem rýnt er í ólíkan skilning á eðli þekkingar og hlutverki hennar í mannlegu lífi allt frá Grikkjum til forna og fram á skeið upplýsingarinnar á átjándu öld. Inn í þessa þekkingarfræðilegu umræðu fléttast einnig mismunandi sjónarhorn frá fyrri öldum á eðli tungumálsins. Ennfremur er vikið að helstu straumum og stefnum í þjóðfélagsmálum, tæpt á nokkrum mikilvægum bókmenntaverkum fyrri alda og hugað að tilurð ýmissa menningarlegra einkenna sem áberandi eru í vestrænum samfélögum nútímans. Í seinni hluta námskeiðsins er áhersla lögð á sögu og þróun málvísinda sem sérstakrar fræðigreinar fram á okkar daga. Námskeiðið færir nemendum fræðileg grundvallarhugtök og -tól sem ómissandi eru fyrir frekara nám í bókmenntum, málvísindum og öðrum menningarfræðum. Námskeiðið fer að mestu leyti fram sem vendikennsla og er gert ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma.

X

Ritfærni í þýsku IV: Tjáningarhæfni (ÞÝS408G)

Markmið námskeiðsins er að bæta tjáningarhæfni nemenda með sérstöku tilliti til texta almenns eðlis (Sachtexte), m.a. fræðitexta. Æfingar beinast að margvíslegum atriðum sem tengjast málsniði og stíl, orðavali, málfræði, setningagerð og textabyggingu.

Vinna í námskeiðinu byggist einkum á fjölbreyttum heimaverkefnum sem farið er yfir í tímum sem og skilaverkefnum sem gilda til lokaeinkunnar.

X

Þýskar bókmenntir III: 20. öldin (ÞÝS412G)

Textar frá 20. öld lesnir og skýrðir. Nemendur öðlast yfirsýn yfir skáldverk frá þýskumælandi löndum þessa tímabils í menningarsögulegu samhengi. Vinna í námskeiðinu byggist á umræðum og flutningi erinda.

X

Þýsk málvísindi I: Inngangur að málvísindum (ÞÝS426G)

Viðfangsefni og undirgreinar málvísinda. Helstu hugtök og aðferðir í hljóðfræði, hljóðkerfisfræði, orðhlutafræði, setningafræði og merkingarfræði. Sérstök áhersla verður lögð á greiningu setningarhluta. 

Vinnan í námskeiðinu byggist á fyrirlestrum kennara, umræðum um efni þeirra og fjölmörgum stuttum verkefnum sem farið er yfir í tímum.

Námskeiðið var áður ÞÝS202G. Þeir sem luku því þurfa ekki að taka þetta námskeið.

X

Tungumál og leiklist (DET401G)

Valnámskeið í leiklist fyrir nemendur í Mála- og menningardeild, á 2. og 3. ári BA-náms, er nýtt samstarfs- og tilraunaverkefni deildarinnar.

Námskeiðið er í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn (3 vikur) er í umsjón bókmenntafræðings sem leiðir nemendur í gegnum lestur og skilning á verkinu.

Nemendur vinna með verkið á sínu tungumáli en kennslan fer fram á íslensku og nemendur geta nýtt sér íslensku þýðinguna ef vill.

Nemendur velja senur úr verkinu með sviðsetningu í huga.

Seinni hlutinn (9 vikur) er í höndum umsjónarmanns námskeiðsins (Ásta Ingibjartsóttir) með aðstoð kennara í þeim tungumálum sem eru skráð í námskeiðið.

Þessi hluti skiptist í upphitunaræfingar, slökunaræfingar og ýmis konar framburðaræfingar. Vinna nemenda felst í samvinnu að leita leiða við uppsetningu þeirra sena sem valdar voru í fyrri hlutanum.

Kennarar í þeim tungumálum sem taka þátt, koma inn í seinni hlutann og aðstoða við framburð og tjáningu í viðkomandi tungumáli.

Það er mikilvægt að nemendur vinni vel í fyrri hluta námskeiðsins; lesið verkið markvisst.

Kennslan fer fram í fyrirlestrasal Veraldar á miðvikudögum frá kl. 15:00 til 18:00 og er mæting forsenda þess að þetta tilraunaverkefni nái markmiðum sínum.

Markmið:

 • Þjálfa tjáningu á markmálinu.
 • Hópvinna.
 • Kynna leikbókmenntir.
 • Greining á leikbókmenntum.
 • Efla sköpunarmátt tungumálanámsins.
 • Uppsetning á völdum senum úr þekktu verki á mismunandi tungumálum.
 • Efla samstarf milli greina í deildinni.
X

Þýskar kvikmyndir (ÞÝS425G)

Þýsk kvikmyndasaga er gríðarlega rík og spannar þrjár aldir, þar á meðal einhver erfiðustu tímabil í sögu þjóðarinnar. Í námskeiðinu verður farið skilmerkilega yfir þýska kvikmyndasögu og mikilvægustu áföngum kvikmyndagerðar Þýskalands gerð skil. Sérstök áhersla verður lögð á samfélagsleg málefni kvikmyndanna, en kvikmyndin hefur fylgt hinum miklu umbrotum þýskrar sögu 20. aldarinnar vel eftir og hafa Þjóðverjar verið óhræddir við að takast á við erfið málefni í gegnum kvikmyndamiðilinn. Farið verður í saumana á því hvernig kvikmyndamiðlinum hefur verið beitt, bæði í áróðursskyni sem og til beittrar gagnrýni, hvernig kvikmyndir endurspegla tíðaranda og hafa áhrif á sýn Þjóðverja á eigin sögu.

Námskeiðið byggir á fyrirlestrum og umræðum í bland við kvikmyndasýningar, en sýndar verða meðal annars: Das Kabinett des Dr. Caligari, Triumph des Willens, Alice in den Städten, Sophie Scholl og Sonnenallee.

Námskeiðið verður kennt á íslensku en ritgerðum má skila á íslensku, þýsku og ensku. Nemendur í þýsku skrifi ritgerðir sínar á þýsku.

X

Einstaklingsverkefni í þýsku (ÞÝS405G)

Þessi valkostur er eingöngu ætlaður nemendum sem eiga  eftir mjög fáar einingar til útskriftar en hafa þegar sótt flest eða öll valnámskeið sem í boði eru. Nemendur vinna þá sjálfstætt verkefni í samráði við kennara. Nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við skráða umsjónarmenn/kennara í upphafi misseris.

X

Þýðingar í þýsku B: Nytjaþýðingar úr þýsku (ÞÝS604GÞÝS808M)

Þýddir verða frétta-, menningar- og bókmenntatengdir textar úr þýskum miðlum. Leiðbeiningar um þýðingatækni og notkun hjálpargagna.

X

Blitz aus heiterem Himmel: Hagnýtur samanburður á íslensku og þýsku (ÞÝS604GÞÝS808M)

Umfjöllun um valin svið íslenskrar og þýskrar tungu á samanburðargrundvelli með hagnýtt gildi að leiðarljósi.

X

Sumarnámskeið í Þýskalandi (ÞÝS023G)

Nemendur velja sér sumarnámskeið við háskóla eða viðurkenndan málaskóla í þýskumælandi landi í samráði við kennara í þýsku. Námskeiðið þarf að jafnaði að spanna a.m.k. 80 (45 mínútna) kennslustundir. Ekki er tekið þátt í kostnaði við þátttöku í námskeiðinu.

X

Sumarnámskeið í Þýskalandi (ÞÝS028G)

Nemendur velja sér sumarnámskeið við háskóla eða viðurkenndan málaskóla í þýskumælandi landi í samráði við kennara í þýsku. Námskeiðið þarf að jafnaði að spanna a.m.k. 80 (45 mínútna) kennslustundir. Ekki er tekið þátt í kostnaði við þátttöku í námskeiðinu.

X

Þýskt mál II (ÞÝS308G)

Málfræði- og orðaforðaæfingar af ýmsu tagi. Algengar villur erlendra þýskunema. Valdar framburðarreglur, þ. á m. reglur um áherslu. Lestur skáldsögu á þýsku.

Vinna í námskeiðinu byggist á fjölbreyttum lestrar-, hlustunar- og málfræðiverkefnum en einnig á verkefnum úr bókinni "Deutsche Grammatik 2.0 - Übungsbuch 2" sem unnið er á eigin spýtu. Fyrir munnlegt próf er lesin skáldsagan "Tschick" eftir Wolfgang Herrndorf.

X

Ritfærni í þýsku III: Textategundir (ÞÝS310G)

Þjálfun í samningu texta af ýmsum gerðum, einkum nytjatexta. Nemendur glöggva sig á eðli og uppbyggingu ólíkra textagerða.

X

Saga og menning þýska málsvæðisins (ÞÝS311G)

Fjallað um sögu og menningarsögu þýskumælandi landa. Áhersluatriði námskeiðsins verða valin í samráði við nemendur.

X

Landeskunde II: Efst á baugi (ÞÝS306G)

Í námskeiðinu verður rætt um mikilvæg málefni sem setja svip sinn á líðandi stund í þýskumælandi ríkjum, á grundvelli umfjöllunar mismunandi fjölmiðla. Einnig verður fjallað um menningarlega þætti á borð við hefðir og gildismat þýskumælandi þjóða.

X

Einstaklingsverkefni í þýsku (ÞÝS303G)

Þessi valkostur er eingöngu ætlaður nemendum sem eiga eftir mjög fáar einingar til útskriftar en hafa þegar sótt flest eða öll valnámskeið sem í boði eru. Nemendur vinna þá sjálfstætt verkefni í samráði við kennara. Nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við skráða umsjónarmenn/kennara í upphafi misseris.

X

Þýðingar í þýsku A: Þýðingar í ferðaþjónustu (ÞÝS410G)

Þýðing algengra textategunda í ferðaþjónustu (svo sem upplýsingatexta af Netinu, auglýsingapésa, leiðarlýsinga og matseðla) úr íslensku á þýsku. Leiðbeiningar um þýðingatækni og notkun hjálpargagna.

X

Ritfærni í þýsku V: Ritgerðasmíð (ÞÝS307G)

Í þessu námskeiði læra nemendur að skrifa fræðilega ritgerð. M.a. verður farið í eftirfarandi atriði: upplýsingaöflun; afmörkun, niðurskiptingu og úrvinnslu viðfangsefnisins; heimildanotkun; tilvísanir; röksemdafærslu; frágang.

Námskeiðið er skyldunámskeið fyrir nemendur sem lesa þýsku til 180 eininga en valnámskeið fyrir þá sem lesa þýsku til 120 eininga.

X

Mál og menning II: Hugmynda- og málvísindasaga (MOM201G)

Námskeiðið er ágrip af vestrænni hugmynda- og málvísindasögu frá fornöld og fram til nútímans. Í því felst heimspekileg umfjöllun um þróun vísinda og fræðilegrar þekkingarleitar í Evrópu þar sem rýnt er í ólíkan skilning á eðli þekkingar og hlutverki hennar í mannlegu lífi allt frá Grikkjum til forna og fram á skeið upplýsingarinnar á átjándu öld. Inn í þessa þekkingarfræðilegu umræðu fléttast einnig mismunandi sjónarhorn frá fyrri öldum á eðli tungumálsins. Ennfremur er vikið að helstu straumum og stefnum í þjóðfélagsmálum, tæpt á nokkrum mikilvægum bókmenntaverkum fyrri alda og hugað að tilurð ýmissa menningarlegra einkenna sem áberandi eru í vestrænum samfélögum nútímans. Í seinni hluta námskeiðsins er áhersla lögð á sögu og þróun málvísinda sem sérstakrar fræðigreinar fram á okkar daga. Námskeiðið færir nemendum fræðileg grundvallarhugtök og -tól sem ómissandi eru fyrir frekara nám í bókmenntum, málvísindum og öðrum menningarfræðum. Námskeiðið fer að mestu leyti fram sem vendikennsla og er gert ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma.

X

Ritfærni í þýsku IV: Tjáningarhæfni (ÞÝS408G)

Markmið námskeiðsins er að bæta tjáningarhæfni nemenda með sérstöku tilliti til texta almenns eðlis (Sachtexte), m.a. fræðitexta. Æfingar beinast að margvíslegum atriðum sem tengjast málsniði og stíl, orðavali, málfræði, setningagerð og textabyggingu.

Vinna í námskeiðinu byggist einkum á fjölbreyttum heimaverkefnum sem farið er yfir í tímum sem og skilaverkefnum sem gilda til lokaeinkunnar.

X

Þýskar bókmenntir III: 20. öldin (ÞÝS412G)

Textar frá 20. öld lesnir og skýrðir. Nemendur öðlast yfirsýn yfir skáldverk frá þýskumælandi löndum þessa tímabils í menningarsögulegu samhengi. Vinna í námskeiðinu byggist á umræðum og flutningi erinda.

X

Þýsk málvísindi I: Inngangur að málvísindum (ÞÝS426G)

Viðfangsefni og undirgreinar málvísinda. Helstu hugtök og aðferðir í hljóðfræði, hljóðkerfisfræði, orðhlutafræði, setningafræði og merkingarfræði. Sérstök áhersla verður lögð á greiningu setningarhluta. 

Vinnan í námskeiðinu byggist á fyrirlestrum kennara, umræðum um efni þeirra og fjölmörgum stuttum verkefnum sem farið er yfir í tímum.

Námskeiðið var áður ÞÝS202G. Þeir sem luku því þurfa ekki að taka þetta námskeið.

X

Tungumál og leiklist (DET401G)

Valnámskeið í leiklist fyrir nemendur í Mála- og menningardeild, á 2. og 3. ári BA-náms, er nýtt samstarfs- og tilraunaverkefni deildarinnar.

Námskeiðið er í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn (3 vikur) er í umsjón bókmenntafræðings sem leiðir nemendur í gegnum lestur og skilning á verkinu.

Nemendur vinna með verkið á sínu tungumáli en kennslan fer fram á íslensku og nemendur geta nýtt sér íslensku þýðinguna ef vill.

Nemendur velja senur úr verkinu með sviðsetningu í huga.

Seinni hlutinn (9 vikur) er í höndum umsjónarmanns námskeiðsins (Ásta Ingibjartsóttir) með aðstoð kennara í þeim tungumálum sem eru skráð í námskeiðið.

Þessi hluti skiptist í upphitunaræfingar, slökunaræfingar og ýmis konar framburðaræfingar. Vinna nemenda felst í samvinnu að leita leiða við uppsetningu þeirra sena sem valdar voru í fyrri hlutanum.

Kennarar í þeim tungumálum sem taka þátt, koma inn í seinni hlutann og aðstoða við framburð og tjáningu í viðkomandi tungumáli.

Það er mikilvægt að nemendur vinni vel í fyrri hluta námskeiðsins; lesið verkið markvisst.

Kennslan fer fram í fyrirlestrasal Veraldar á miðvikudögum frá kl. 15:00 til 18:00 og er mæting forsenda þess að þetta tilraunaverkefni nái markmiðum sínum.

Markmið:

 • Þjálfa tjáningu á markmálinu.
 • Hópvinna.
 • Kynna leikbókmenntir.
 • Greining á leikbókmenntum.
 • Efla sköpunarmátt tungumálanámsins.
 • Uppsetning á völdum senum úr þekktu verki á mismunandi tungumálum.
 • Efla samstarf milli greina í deildinni.
X

Þýskar kvikmyndir (ÞÝS425G)

Þýsk kvikmyndasaga er gríðarlega rík og spannar þrjár aldir, þar á meðal einhver erfiðustu tímabil í sögu þjóðarinnar. Í námskeiðinu verður farið skilmerkilega yfir þýska kvikmyndasögu og mikilvægustu áföngum kvikmyndagerðar Þýskalands gerð skil. Sérstök áhersla verður lögð á samfélagsleg málefni kvikmyndanna, en kvikmyndin hefur fylgt hinum miklu umbrotum þýskrar sögu 20. aldarinnar vel eftir og hafa Þjóðverjar verið óhræddir við að takast á við erfið málefni í gegnum kvikmyndamiðilinn. Farið verður í saumana á því hvernig kvikmyndamiðlinum hefur verið beitt, bæði í áróðursskyni sem og til beittrar gagnrýni, hvernig kvikmyndir endurspegla tíðaranda og hafa áhrif á sýn Þjóðverja á eigin sögu.

Námskeiðið byggir á fyrirlestrum og umræðum í bland við kvikmyndasýningar, en sýndar verða meðal annars: Das Kabinett des Dr. Caligari, Triumph des Willens, Alice in den Städten, Sophie Scholl og Sonnenallee.

Námskeiðið verður kennt á íslensku en ritgerðum má skila á íslensku, þýsku og ensku. Nemendur í þýsku skrifi ritgerðir sínar á þýsku.

X

Einstaklingsverkefni í þýsku (ÞÝS405G)

Þessi valkostur er eingöngu ætlaður nemendum sem eiga  eftir mjög fáar einingar til útskriftar en hafa þegar sótt flest eða öll valnámskeið sem í boði eru. Nemendur vinna þá sjálfstætt verkefni í samráði við kennara. Nauðsynlegt er að nemendur hafi samband við skráða umsjónarmenn/kennara í upphafi misseris.

X

Þýðingar í þýsku B: Nytjaþýðingar úr þýsku (ÞÝS604GÞÝS808M)

Þýddir verða frétta-, menningar- og bókmenntatengdir textar úr þýskum miðlum. Leiðbeiningar um þýðingatækni og notkun hjálpargagna.

X

Blitz aus heiterem Himmel: Hagnýtur samanburður á íslensku og þýsku (ÞÝS604GÞÝS808M)

Umfjöllun um valin svið íslenskrar og þýskrar tungu á samanburðargrundvelli með hagnýtt gildi að leiðarljósi.

X

Sumarnámskeið í Þýskalandi (ÞÝS023G)

Nemendur velja sér sumarnámskeið við háskóla eða viðurkenndan málaskóla í þýskumælandi landi í samráði við kennara í þýsku. Námskeiðið þarf að jafnaði að spanna a.m.k. 80 (45 mínútna) kennslustundir. Ekki er tekið þátt í kostnaði við þátttöku í námskeiðinu.

X

Sumarnámskeið í Þýskalandi (ÞÝS028G)

Nemendur velja sér sumarnámskeið við háskóla eða viðurkenndan málaskóla í þýskumælandi landi í samráði við kennara í þýsku. Námskeiðið þarf að jafnaði að spanna a.m.k. 80 (45 mínútna) kennslustundir. Ekki er tekið þátt í kostnaði við þátttöku í námskeiðinu.

X

BA-ritgerð í þýsku (ÞÝS261L, ÞÝS261L, ÞÝS261L)

BA-ritgerð í þýsku.

X

BA-ritgerð í þýsku (ÞÝS261L, ÞÝS261L, ÞÝS261L)

BA-ritgerð í þýsku.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Jovana Lilja Stefánsdóttir
Nanna Björg Guðmundsdóttir
Bergur Arnar Hrafnkell Jónsson
Jovana Lilja Stefánsdóttir
Hagnýt þýska fyrir atvinnulífið - Diplómanám

Ég valdi Hagnýta þýsku fyrir atvinnulífið til að bæta mig í þýskunni og kynnast enn betur landinu og menningunni. Það kom mér á óvart hvað kennsluaðferðirnar eru fjölbreyttar. Kennararnir eru færir i sínu fagi, sveigjanlegir og skilningsríkir. 
 

Nanna Björg Guðmundsdóttir
Þýska - BA nám

Ég valdi að hefja nám við þýsku í háskólanum þar sem að ég hef mikinn áhuga á tungumálum og langaði kynnast þýsku betur og ná betri tökum á henni. Það sem kom mér á óvart við námið er að þetta snýst ekki bara um að læra tungumálið heldur líka kynnast menningunni og sögunni á bakvið þýsku og þýskumælandi lönd. Margir spyrja sig líklega hvað sé hægt að gera með háskólapróf í þýsku en að mínu mati opnast möguleikarnir fyrir svo margt í framhaldi af náminu. Sjálf ætla ég í kennslufræði en svo er draumurinn að flytja til Þýskalands og vinna þar og því er þýskunám gott veganesti fyrir framtíðina.

Bergur Arnar Hrafnkell Jónsson
Þýska - BA nám

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á tungumálum og eftir að hafa kynnst þýsku fannst mér tilvalið að byggja á þeirri kunnáttu. Tekið er vel á móti nemendum í deildinni og þeir finna sig velkomna. Kennarar standa sig vel í að mynda tengsl við nemendur, koma til móts við þá og hvetja til virkrar þátttöku þeirra. Notast er við fjölbreyttar námsaðferðir sem gerir það að verkum að námið verður lifandi og skemmtilegt. Ég hvet alla til að kynna sér tungumálanám við Háskóla Íslands. 

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustutorg í Gimli og Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Háskóli Íslands - aðalbygging

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.