Skip to main content

Hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólapróf

Hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólapróf

Heilbrigðisvísindasvið

Hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólapróf

BS gráða – 240 einingar

Sjö missera nám í hjúkrunarfræði fyrir þau sem hafa lokið öðru háskólanámi. Nemendur læra að meta heilsu fólks á öllum aldri og veita viðeigandi meðferð, ráðgjöf og þjónustu. Námið er fjölbreytt, krefjandi og samanþjappað. Námið veitir undirbúning fyrir hjúkrunarstörf af margvíslegum toga og stjórnunarstörf.

Skipulag náms

X

Ónæmisfræði og meinafræði (HJÚ117G)

Markmið kennslu í ónæmisfræði er veita nemendum almenna og víðtæka þekkingu á grundvallaratriðum í starfsemi ónæmiskerfisins. Þannig öðlist verðandi hjúkrunarfræðingar grundvallarskilning á líffræðilegum forsendum heilbrigðis og orsökum sjúkdóma og geti betur metið ástand og þarfir sjúklinga. Jafnframt eigi nemendur auðveldara með að afla sér viðbótarþekkingar á þessu sviði í framtíðinni. Þannig er staðgóð þekking í þessum greinum nauðsynleg undirstaða fyrir nám í almennum og sérhæfðum hjúkrunargreinum.

Viðfangsefni: Ónæmiskerfið, líffæri og frumur. Ósérhæfðar varnir, átfrumur, magnakerfið og bólgusvar. Sérhæfðar varnir gegn sýkingum og krabbameini, þroskun og sérhæfing eitilfrumna, og ónæmisminni. Grundvöllur ónæmissvars, sjálfsþols og stjórnunar. Tilurð, greining og meðferð meðfæddra og áunnra ónæmisbilana. Tilurð, greining og meðferð ofnæmis- og sjálfsofnæmissjúkdóma. Ónæmisfræðilegur grundvöllur líffæraflutninga. Sértækar meðferðir byggðar á forsendum ónæmisfræðinnar (bólusetningar, afnæmingar, líftæknilyf).

Farið er í grundvallaratriði í almennri meinafræði. Fjallað er um frumuáverka, bráða og króníska bólgu, græðslu, blóðsega og blóðrek, hjarta- og æðasjúkdóma og góðkynja og illkynja æxlisvöxt.

X

Hjúkrunarfræði og hjúkrunarstarf (HJÚ118G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur kynnist hjúkrun sem starfs- og fræðigrein. Nemendur fá innsýn í gildi og grunnhugtök hjúkrunarfræðinnar, hvað felst í því að vera hjúkrunarfræðingur með áherslu á fagleg vinnubrögð og einkenni hjúkrunarstarfsins.

Meðal einstakra efnisatriða eru:  Grunnhugtök hjúkrunarfræðinnar – heilbrigði, heildarhyggja, umhyggja, umönnun, meðferðarsamband, að vera talsmaður sjúklinga-, siðferðileg og lagaleg ábyrgð og skyldur við skráningu og notkun upplýsingakerfa og samfélagsmiðla s.s. háttvís tölvunotkun á heilbrigðisstofnunum og lög er varða persónuvernd, þagnarskyldu og réttindi sjúklinga varðandi gögn í rafrænni sjúkraskrá og meðferð persónuupplýsinga.

Fyrirmæli um lágmarksskráningu vistunarupplýsinga á sjúkrastofnunum verða kynnt.

X

Heilbrigðismat (HJÚ124G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum yfirgripsmikla þekkingu á líkamsmati (physical assessment) og tengdum þáttum. Áhersla er lögð annarsvegar á að nemendur öðlist færni í beitingu á lykilþáttum í líkamsmati og hinsvegar á skilning nemenda á sérhæfðari aðferðum líkamsmats. Megin viðfangsefnið er heildrænt líkamsmat út frá fullorðnum einstaklingum. Samhliða er tæpt á bráðum líkamlegum einkennum hjá sjúklingum í tengslum við líkamsmat. Í námskeiðinu verður ennfremur tekið fyrir lykilþættir fyrstuhjálpar, þar sem megin markmið er að undirbúa nemendur að sinna fyrstuhjálp við krefjandi aðstæður.
Í færnistofu er farið yfir aðferðir við framkvæmd á allsherjar líkamsmati og námsefnið sett í klínískt samhengi. Rík áhersla er á að tengja námsefnið við önnur námskeið í náminu, til að mynda líffæra- og lífeðlisfræði.

X

Inngangur að hjúkrunarfræði (HJÚ129G)

Fjallað verður um grunnþætti aðhlynningar með áherslu á umönnun skjólstæðinga með skerta sjálfsbjargargetu, hreyfingu, næringu, útskilnað.

Einnig verður fjallað um ýmsa hlutlæga kvarða til að meta ástand skjólstæðinga og hvernig tryggja megi öryggi þeirra, vinnutækni, sýkingarvarnir og öryggi við lyfjavinnu, vinnu við dauðhreinsaðar aðstæður, lyfja-, vökva, öndun og sogun, vökva-, elektrólýtajafnvægi.

Í færnisetri fá nemendur tækifæri til að kynnast og þjálfa vinnubrögð sín í hinum ýmsu þáttum sem fjallað hefur verið um.

X

Vöxtur og þroski barna og unglinga (HJÚ138G)

Í námskeiðinu er farið í helstu kenningar um vitsmuna-, siðferðis- og sálfélagslegan þroska yfir æviskeiðið. Lögð er áhersla á heilbrigðan vöxt og þroska barna og unglinga. Farið er í líkamlegar breytingar en jafnframt í vitsmunalegan og sálfélagslegan þroska hjá börnum og unglingum og ýmsar aðferðir til að meta vöxt og þroska þeirrra.

X

Örveru- og sýklafræði (LÍF111G)

Markmið námskeiðsins er að kynna mikilvægi sýkla og smitvarna við umönnun og meðferð sjúklinga og önnur störf á vettvangi hjúkrunar.  Lögð er áhersla á fræðilegan undirbúning nemenda til þess að þeir geti hámarkað öryggi sjúklinga og umönnunaraðila við störf sín.  Þannig geti þeir tekist á við þekkta og nýja sýkla, spítalasýkingar og útbreiðslu sýklalyfjaónæmis.  Mikilvægir orsakavaldar sýkinga og smitsjúkdóma eru kynntir, helstu eiginleikar þeirra, varnir gegn þeim og meðferð.

Námskeiðið er samkennt með LÍF110G.

X

Lyfjafræði (HJÚ249G)

Lyfjahvarfafræði: Frásog, dreifing, útskilnaður og umbrot lyfja. Gildi lyfjamælinga í blóði. Lyfjaviðtakar. Samband skammta og verkunar. Hjáverkanir lyfja. Öldrunarlyfjafræði. Milliverkun lyfja. Lyfhrifafræði: Lyfjafræði innkirtla. Bólgueyðandi lyf. Lyfjafræði úttaugakerfis. Lyfjafræði miðtaugakerfis. Blóðþrýstingslækkandi lyf. Hjartalyf. Segavarnarlyf. Fitulækkandi lyf. Eitranir í heimahúsum.

X

Skurðlækningafræði (HJÚ250G)

Námskeiðið miðar að því að nemandi öðlist yfirsýn yfir helstu sjúkdóma og áverka vegna slysa sem fengist er við innan handlækningafræði. Farið verður yfir einkenni, greiningu og meðferð sjúkdóma og slysa, sem skiptist þannig: Almennir hlutar skurðlæknisfræði, sjúkdómar í brjóstholi, sjúkdómar í kviðarholi, brjóstasjúkdómar, skjaldkirtilssjúkdómar og meðferð bruna, sjúkdómar í þvagfærum, sjúkdómar í beinum og liðum og sjúkdómar í heila og mænu.

X

Lyflækningafræði (HJÚ254G)

Námskeiðið miðar að því að nemandi öðlist yfirsýn yfir helstu sjúkdóma er fengist er við innan lyflækningafræði. Kennd eru grundvallaratriði allra algengustu sjúkdóma eftirtalinna sjúkdómaflokka: hjarta- og æðasjúkdóma, meltingarfærasjúkdóma, nýrnasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma, sjúkdóma í taugakerfi, blóðsjúkdóma, innkirtlasjúkdóma, gigtarsjúkdóma, smitsjúkdóma og krabbameinssjúkdóma. Við lok námskeiðsins á nemandi að geta hagnýtt þekkingu sína á sjúkdómum innan hvers sjúkdómaflokks lyflækninga í starfi og frekara námi.

X

Næringarfræði (HJÚ256G)

Markmið námskeiðsins er að nemendur læri undirstöðuatriði næringarfræðinnar, þ.e. um hugtakið lífsnauðsynlegt, um næringarefni og hlutverk þeirra í líkamanum, hvaðan næringarefnin koma, áhrif þeirra á líkamsstarfsemi og tengsl mataræðis, næringarefna og heilsu. Fjallað verður um næringarástand og helstu áherslur varðandi næringu mismunandi sjúklingahópa. Markmiðið er jafnframt að nemendur kynnist samstarfi hjúkrunarfræðinga og næringarfræðinga í heilsugæslu og á sjúkrahúsum.

X

Aðferðir í hjúkrun (HJÚ258G)

Þetta námskeið miðar því auka færni nemenda í greiningu hjúkrunarþarfa og skipuleggja hjúkrunarmeðferð. Áhersla er lögð á ábyrgð hjúkrunarfræðinga við að meta ástand einstaklinga og að veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð. Fjallað verður um verki, einkennamat, vökva- og blóðgjafir í æð ásamt vökva-, elektrólýta- og sýrubasa jafnvægi. Farið verður yfir túlkun rannsóknarniðurstaða, töku sýna og meðhöndlun. Haldið verður áfram að kenna öryggi við lyfjavinnu og lyfjaútreikninga ásamt öryggismenningu. Umbætur, gagnreynd þekking ásamt þátttöku sjúklinga, upplýsingatækni og teymisvinna eru leiðarstef í gegnum allt námskeiðið. 

X

Inngangur í þverfræðileg heilbrigðisvísindi - heilbrigðisvísindadagurinn (HVS202G)

Námskeiðið er ætlað nemendum á fyrsta námsári í greinum heilbrigðisvísinda.  Sameiginlegur heilbrigðisvísindadagur nýnema allra deilda á Heilbrigðisvísindasviði í janúar ár hvert. Fjallað er um þverfaglegt samstarf og mikilvægi þess. Farið verður í grundvallarþætti samstarfsins svo sem sameiginlega sýn á réttindi til heilsu, samskipti og siðfræði. Einnig er fjallað um hlutverk og ábyrgð heilbrigðisvísinda.

X

Klínísk færni á vettvangi (HJÚ235G)

Námskeiðið miðar að því að nemendur tileinki sér þekkingu, leikni og hæfni í undirstöðuatriðum hjúkrunar með áherslu á umönnun skjólstæðinga og hvernig tryggja megi öryggi þeirra, sýkingarvarnir og vinnutækni. Áhersla er lögð á ábyrgð hjúkrunarfræðinga við að meta ástand skjólstæðinga, greina þarfir þeirra, gerð hjúkrunaráætlunar og að veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð.

Öryggi, gagnreynd þekking, þátttaka sjúklinga, upplýsingatækni og teymisvinna eru leiðarstef í gegnum allt námskeiðið.

X

Klínísk öldrunarhjúkrun I (HJÚ263G)

Í þessu námskeiði verður fjallað um breytingar sem verða á einstaklingum með hækkandi aldri og helstu viðfangsefnum öldrunarhjúkrunar. Gerð verður grein fyrir algengum heilsufarseinkennum, sjúkdómum og hjúkrunarmeðferð sem beitt er við þeim. Sérstök áhersla verður á einkenni vitrænnar skerðingar og greiningu hennar svo og hjúkrun sjúklinga með heilabilun og/eða í óráði.

X

Klínísk öldrunarhjúkrun II (HJÚ270G)

Í þessu námskeiði verður fjallað um breytingar sem verða á einstaklingum með hækkandi aldri og helstu viðfangsefnum öldrunarhjúkrunar. Gerð verður grein fyrir algengum heilsufarseinkennum, sjúkdómum og hjúkrunarmeðferð sem beitt er við þeim. Sérstök áhersla verður á einkenni vitrænnar skerðingar og greiningu hennar svo og hjúkrun sjúklinga með heilabilun og/eða í óráði.

X

Samskipti og fræðsla (HJÚ333G)

Námskeiðið er kennt á 2. ári í grunnnámi í hjúkrunarfræði og er í námskeiðinu byggt ofan á þá þekkingu sem nemendur hafa öðlast í námskeiðum um siðfræði og hjúkrunarfræði. Markmið námskeiðsins er að leggja grunn að færni nemenda til 1) samskipta sem einkennast af gæðum, 2) að mynda árangursríkt meðferðarsamband, 3) að veita notendum heilbrigðisþjónustunnar fræðslu með gagnreyndum aðferðum 4) að skilja hvernig ofangreind færni tengist öryggi notenda heilbrigðisþjónustunnar. Á námskeiðinu verður fjallað um samskipti frá ýmsum hliðum og fá nemendur fjölmörg tækifæri til æfingaí kennslustundum og utan þeirra. Þar verður lögð áhersla á að skoða og þjálfa virka hlustun, viðbrögð í erfiðum samskiptum og uppbyggjandi leiðir til samskipta við notendur heilbrigðisþjónustunnar. Fjallað verður um hugtakið virðingu, ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks og fagmennsku. Hugtakið meðferðarsambandverður sérstaklega tekið fyrir og „erfiðir sjúklingar“ræddir út frá tilkalli allra til heilbrigðisþjónustu. 

Á námskeiðinu er ennfremur er fjallað um tilgang heilbrigðisfræðslu/sjúklingafræðslu og tengsl fræðslu við útkomu og árangur meðferðar. Helstu kenningar er tengjast heilbrigðisfræðslu og námi fullorðinna verða kynntar svo og hugtakið heilsulæsi. Farið verður í fræðsluferlið í ljósi mismunandi þarfa skjólstæðinga og nemendur æfa sig í skipuleggja og veita fræðslu. Skoðaðar verða mismunandi kennsluaðferðir og kennslumiðlar og hvernig þekking, færni og viðhorf hjúkrunarfræðinga geta haft áhrif á árangur fræðslu til skjólstæðinga.

X

Klíník í sjúkrahjúkrun I (HJÚ323G)

Tilgangur kennslu í námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun fullorðinna einstaklinga sem eiga við bráða og langvinna sjúkdóma að stríða og þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans. Enn fremur, að þeir vinni heildrænt að því að leysa hjúkrunarvandamál og efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga sinna. Eftirlit, skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferða, öryggi, gæði og umbætur, upplýsingatækni, gagnreynd þekking og teymisvinna heilbrigðisstétta í samhengi við bataferli sjúklings eða að taka á við einkenni og heilsufarsvanda eru lykilatriði í klínískri þjálfun í námskeiðinu. Klínískur vettvangur getur ýmist verið á skurðlækninga- eða lyflækningadeildum.

X

Sjúkrahjúkrun aðgerðasjúklinga (HJÚ330G)

Tilgangur kennslu í námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun fullorðinna einstaklinga sem eiga við bráða og langvinna sjúkdóma að stríða, fara í skurðaðgerð og þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans. Enn fremur, að þeir vinni heildrænt að því að leysa hjúkrunarvandamál og efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga sinna. Eftirlit (observation), skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferða eru lykilatriði. Þá er fjallað öryggi, gæði og umbætur, upplýsingatækni, gagnreynda þekkingu og teymisvinnu heilbrigðisstétta í samhengi við bataferli (post-operative recovery) sjúklings

X

Sjúkrahjúkrun langveikra fullorðinna (HJÚ332G)

Tilgangur námskeiðisins Hjúkrun langveikra fullorðinna er að efla þekkingu og færni nemenda við að hjúkra fullorðnum einstaklingum með langvinna sjúkdóma bæði í langvinnu og bráðaástandi. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar, trúarlegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans og vinni heildrænt að því að lina þjáningu og efla heilbrigði og þroska sjúklinga sinna. Tengsl hjúkrunarfræðings og sjúklings, eftirlit, viðbrögð við einkennum, skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferðar eru lykilatriði

X

Þverfræðileg samvinna í heilbrigðisvísindum (HVS501M)

Námskeiðið er ætlað nemendum á þriðja námsári eða síðar sem lokið hafa a.m.k. tveimur árum grunnnáms í greinum heilbrigðisvísinda.  Hugmyndafræði þverfræðilegrar samvinnu verður lögð til grundvallar í námskeiðinu þar sem nemendur vinna saman að sameiginlegum markmiðum.  Nemendur munu vinna saman í þverfræðilegum teymum og fá tækifæri til að æfa fagmennsku, teymisvinnu, og efla samskipti. Nemendur í hverjum hóp eru úr nokkrum heilbrigðisvísindagreinum.

Námsmat (staðið/fallið) byggist á  verkefnavinnu, virkni í verkefnavinnu og prófum sem verða á rafrænu formi í kennslulotunni.
 
Kennslutilhögun:
Nemendum er skipt í þverfaglega námshópa í byrjun annar sem síðan skipuleggja fundartíma sínir sjálfir og skila lokaverkefnum fyrir lok október. 

X

Klínísk starfsþróun í hjúkrunarfræði (HJÚ445G)

Markmið með námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í klínískri starfsþróun sinni í hjúkrun. Í námskeiðinu læra nemendur um það hvernig fyrra nám og reynsla getur hjálpað nemendum að takast á við áskoranir á vettvangi hjúkrunar. Áhersla verður á að nemendur geti lýst áherslum, ólíkum kenningum og hugtökum sinnar fyrrum fræðigreinar og borið saman við hugmyndafræði hjúkrunar. Fjallað verður um kenningar um starfsþróun í hjúkrun og rannsóknir sem sýna mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar hlúi að sér í starfi til að fyrirbyggja kulnun.  Þá  öðlast nemendur innsýn í hvernig nýsköpun og tækniþróun, jafnvel úr fyrra námi,  getur nýst til að bæta gæði hjúkrunar. Markmið er að nemendur öðlist þekkingu og færni í að yfirfæra reynslu úr fyrra námi sem geti hjálpað þeim að máta sig við aðstæður á nýjum vettvangi. Nemendur læra að beita gagnrýnni og skapandi hugsun sem getur leitt til nýjunga og úrbóta í hjúkrun sjúklinga. Einnig munu nemendur bæta við þekkingu sína við undirbúning að fara úr nemendahlutverki í að verða nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar. Nemendur fá þjálfun í að setja fram áætlun um hvernig fyrra nám getur birst í hlutverki þeirra sem forsvarsmaður sjúklings eða talsmaður hjúkrunar. 

X

Heimahjúkrun (HJÚ421G)

Í námskeiðinu verður fjallað um heimilið sem vettvang heilbrigðisþjónustu. Rætt verður um gildi heimilisins fyrir fólk og áhrif tæknivæðingar á heimilismenn. Leitast verður við að skoða samspil umhverfis á heimilum og heilsu og lífsgæða. Samstarf við aðstandendur og aðstæður þeirra verða ræddar með hliðsjón af innlendum og erlendum rannsóknum. Gerð verður grein fyrir uppbyggingu og skipulagi heilbrigðis- og félagsþjónustu til þeirra sem dvelja heima og þarfnast aðstoðar vegna veikinda eða skerðingar á færni. Í fyrirlestrum og klínísku námi kynnist nemandi störfum í heimahjúkrun sem miða að því að viðhalda og efla vellíðan fólks með langvinn heilsufarsvandamál sem býr á eigin heimili.

X

Geðhjúkrun og geðheilbrigði (HJÚ422G)

Í námskeiðinu er fjallað um ýmsa þætti geðheilbrigðis og helstu geðraskanir meðal fullorðinna og barna, tíðni, greiningu og meðferðarleiðir. Farið verður yfir meginkenningar og hugtök sem geðhjúkrun byggir á sem og mismunandi nálganir í geðheilbrigðisþjónustu. Fjallað er sérstaklega um hlutverk hjúkrunarfræðinga í bráðameðferð og endurhæfingu einstaklinga með geðræn vandamál.

X

Stjórnun, forysta og leiðtogahlutverk (HJÚ423G)

Námskeiðinu er ætlað að auka þekkingu og dýpka skilning nemanda á helstu grunnhugtökum og kenningum í hjúkrunarstjórnun og hvernig hægt er að beita þeim í hjúkrunarstarfi. Lögð er áhersla á að nemendur þekki og geri sér grein fyrir því stjórnunarstarfi sem fram fer í hjúkrun innan heilbrigðisstofnana. Jafnframt að þau þekki grundvallaratriði í rekstri, uppbyggingu og skipulagi stjórnkerfa heilbrigðisstofnana. Fjallað verður sérstaklega um forystuhlutverk hjúkrunarfræðinga innan heilbrigðiskerfisins og hlutverk þeirra í teymisvinnu.

X

Klínísk færni í fjölskylduhjúkrun (HJÚ424G)

Í námskeiðinu verður lögð áherslu á að nemendur kynnist hlutverki hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar s.s. ung- og smábarnavernd og almennri móttöku. Sérstök áhersla verður lögð á umfjöllun um umönnun og eftirlit nýbura, sængurkvenna og fjölskyldna, hjúkrun ungu fjölskyldunnar og um hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar og sú hugmyndafræði útfærð fyrir skjólstæðinga heilsugæslunnar.

Í námskeiðinu kynnast nemendur aðlögun foreldra að nýjum hlutverkum og er meðal annars farið í tengslamyndun í fjölskyldum. Jafnframt er farið í ýmis frávik svo sem áhrif meðgöngu- og fæðingarreynslu á heilsu móður og barns og þunglyndi mæðra eftir fæðingu. Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í því að meta sérþarfir og heilsufarsástand mæðra, nýbura og fjölskyldna eftir fæðingu, bæði með klínískri starfsþjálfun og einnig með gerð lausnaleitarverkefna. Áhersla verður lögð á að þjálfa nemendur í samskiptum við skjólstæðinga og fyrirbyggjandi og heilbrigðishvetjandi hjúkrun. 

Megin markmið námskeiðsins er að dýpka skilning nemenda á þeirri heilbrigðisþjónustu sem innt er af hendi innan heilsugæslunnar og um leið að auka skilning þeirra á hlutverki hjúkrunarfræðinga í almennri og sérhæfðri móttöku á heilsugæslustöðvum. Megin áhersla er lögð á heilsuvernd og fræðslu- og stuðning við fjölskyldur sem eru skjólstæðingar heilsugæslunnar. Fjallað verður um hugtök og kenningar tengdar hjúkrun fjölskyldna,  heilsuvernd ogaðferðir við þróun fjölskylduviðtala og  fræðslu- og stuðningsmeðferða. Auk þess verður fjallað um það hvernig hjúkrunarfærðingar geta nýtt gagnreynda starfshætti á klínískum vettvangi og hugmyndafræði heilsugæsluhjúkrunar í starfi og til rannsókna. Stefna stjórnvalda í heilbrigðismálum verður höfð að leiðarljósi.  Námskeiðinu er þannig ætlað að gefa nemendum tækifæri til að þróa eigin færni í að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur í eigin heilsurækt. Þannig gefur námskeiðið nemendum tækifæri til að  kynnast ákveðnum sérsviðum innan hjúkrunar. 

X

Barnahjúkrun (HJÚ427G)

Námskeiðið veitir nemendum þekkingu og skilning á grundvallar hugtökum, kenningum og aðferðum í barnahjúkrun og grundvallar þekkingu og skilningi á hugtökum sem tengjast helstu barnasjúkdómum. Lögð er áhersla á þarfir og heilbrigði barna; einkenni, viðbrögð, upplifun og skynjun barna á veikindum og sjúkrahúsvist; tjáskipti við börn, tengsl við foreldra og hlutverk hjúkrunar í umönnun barna með ýmis heilbrigðisfrávik. Þátttaka í klínískum verkefnum, starfi og umræðu, ásamt umræðufundum og klínískum vinnusmiðjum veita nemendum tækifæri til að kynnast störfum hjúkrunarfræðinga og samstarfsmanna á barnadeildum og að öðlast grundvallarhæfni og -leikni í helstu aðferðum og inngripum tengdum hjúkrun og tengdri meðferð. Áhersla er lögð á tengingu fræðilegrar þekkingar, klínískrar aðferðafræði og framkvæmd hjúkrunar foreldra og barna með gagnreyndum aðferðum.

X

Bráðahjúkrun (HJÚ442G)

Markmið námskeiðs í bráða- og gjörgæsluhjúkrun er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun bráð- og alvarlega veikra sjúklinga, sem og hjúkrun slasaðra. Í námskeiðinu er fjallað um hjúkrun sjúklinga á bráða- og gjörgæsludeildum. Tekið er fyrir meðal annars hugmyndafræði bráða- og gjörgæsluhjúkrunar, fyrstu meðferð á vettvangi, mat og eftirlit, flutning og móttöku slasaðra/bráðveikra, hlutverk hjúkrunarfræðinga á hættutímum, stuðningur við aðstandendur bráð- og alvarlega veikra og helstu þætti í hjúkrun sjúklinga sem þurfa á gjörgæslumeðferð að halda.

X

Klíník í sjúkrahjúkrun II (HJÚ426G)

Tilgangur kennslu í námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun fullorðinna einstaklinga sem eiga við bráða og langvinna sjúkdóma að stríða og þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans. Enn fremur, að þeir vinni heildrænt að því að leysa hjúkrunarvandamál og efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga sinna.

Eftirlit, skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferða, öryggi, gæði og umbætur, upplýsingatækni, gagnreynd þekking og teymisvinna heilbrigðisstétta í samhengi við bataferli sjúklings eða að taka á við einkenni og heilsufarsvanda eru lykilatriði í klínískri þjálfun í námskeiðinu. Klínískur vettvangur getur ýmist verið á skurðlækninga- eða lyflækningadeildum.

X

Klíník í hjúkrunarstjórnun (HJÚ430G)

Klínískt nám í hjúkrunarstjórnun miðar að því að nemendur fái æfingu í að hafa umsjón með, skipuleggja, stjórna og forgangsraða hjúkrunarmeðferð ákveðins hóps sjúklinga ásamt því að tryggja öryggi þeirra og starfsmanna.

X

Klíník í barnahjúkrun (HJÚ435G)

Námskeiðið veitir nemendum þekkingu og skilning á grundvallar hugtökum, kenningum og aðferðum í barnahjúkrun og grundvallar þekkingu og skilningi á hugtökum sem tengjast helstu barnasjúkdómum. Lögð er áhersla á þarfir og heilbrigði barna; einkenni, viðbrögð, upplifun og skynjun barna á veikindum og sjúkrahúsvist; tjáskipti við börn, tengsl við foreldra og hlutverk hjúkrunar í umönnun barna með ýmis heilbrigðisfrávik. Þátttaka í klínískum verkefnum, starfi og umræðu, ásamt umræðufundum og klínískum vinnusmiðjum veita nemendum tækifæri til að kynnast störfum hjúkrunarfræðinga og samstarfsmanna á barnadeildum og að öðlast grundvallarhæfni og -leikni í helstu aðferðum og inngripum tengdum hjúkrun og tengdri meðferð. Áhersla er lögð á tengingu fræðilegrar þekkingar, klínískrar aðferðafræði og framkvæmd hjúkrunar foreldra og barna með gagnreyndum aðferðum.

X

Langveikir og heilbrigðisþjónustan (HJÚ544G)

Námskeiðið skiptist í tvo þætti:

Þjónustunotkun og íslensk heilbrigðisþjónusta í alþjóðlegu samhengi.
Fjallað er um veikindahegðun og þjónustunotkun, skýringar á þjónustunotkun, einkenni þeirra sem nota heilbrigðisþjónustu, skipulag á og aðgengi að þjónustu, árangur og árangursmælingar í heilbrigðisþjónustu. Umsjón með þessum þætti námskeiðsins hefur Rúnar Vilhjálmsson, prófessor.

Meðferð/þjónusta hjúkrunarfræðinga fyrir langveika og fjölskyldur þeirra.
Fjallað er um hugtök, einkenni og fyrirbæri sem tengjast langveikum og fjölskyldum þeirra og hjúkrunarmeðferðir  sérsniðnar að þörfum langveikra og fjölskyldna þeirra. Einnig er fjallað um siðferðileg álitamál í þjónustu við langveika og fjölskyldur þeirra og úrvinnsla álitamála þjálfuð. Nemendur kynnast starfsemi stofnana sem þjónusta langveika, verða í klínísku námi á göngudeildum fyrir langveika og kynnast starfsemi sjúklingasamtaka.

X

Ofbeldi og geðrækt (HJÚ545G)

Hver eru tengsl ofbeldis við geðheilsu og geðheilsu við ofbeldi? Hvaða aðferðum geta hjúkrunarfræðingar beitt til að greina þolendur og gerendur ofbeldis? Hver er viðeigandi gagnreynd hjúkrun þolenda og gerenda ofbeldis? Hvernig nýtist faraldsfræði í hjúkrun einstaklinga og hópa í samfélaginu?

Í námskeiðinu er byggt á þeirri þekkingu sem nemendur hafa þegar öðlast um heilbrigði og heilsu samfélagshópa, faraldsfræði sjúkdóma og heilsutengdra vandamála, og hjúkrun samfélagshópa. Litið verður til aðgerða í samfélaginu til að sporna við ofbeldi og aðstoðar þolenda þess. Fjallað verður um mismunandi tegundir ofbeldis, áhrif ofbeldis á geðheilsu, einkenni gerenda og þolenda og gerendur og þolendur sem skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins. Teknar verðar fyrir meðferðir sem hafa áhrif á geðræn einkenni bæði í hópum sem og fyrir einstaklinga. Einnig öðlast nemendur þekkingu og hæfni á helstu hugtökum og aðferðum faraldsfræðinnar.

X

Klínískur margbreytileiki hjúkrunarstarfsins (HJÚ542G)

Tilgangur þessa námskeiðs er að nemandi beiti þekkingu sinni, skilningi og hæfni sem hann hefur öðlast í gegnum námið við hjúkrun ákveðins sjúklingahóps að eigin vali. Nemendur velja sér sjálfir klínískan vettvang þar sem hjúkrun sem þeir hafa áhuga á er veitt. Megináherslan er á beitingu gagnreyndrar þekkingar, öryggi sjúklinga, samskipti og sjálfstæði í vinnubrögðum.

X

Geðhjúkrun, klíník (HJÚ546G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í að beita gagnreyndri þekkingu sem þeir öðluðust í fræðilega námskeiðinu Geðhjúkrun og geðheilbrigði. Klíníska þjálfunin fer fram á heilbrigðisstofnunum þar með talið á Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins, Reykjalundi og Landspítala háskólasjúkrahúsi. Sérstök áhersla verður lögð á klíníska færni og hagnýtingu gagnreyndrar þekkingar við hjúkrun einstaklinga og fjölskyldna þeirra innan geðhjúkrunar.

 Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í að meta þarfir og heilsufarsástand skjólstæðinga sinna, bæði með klínískri þjálfun og einnig með framkvæmd klínískra verkefna. Auk þess er áhersla lögð á þjálfun nemenda í samskiptum við skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra og á fyrirbyggjandi og heilsueflandi umönnun. Nemendum gefst tækifæri til að beita fræðilegri þekkingu við mat og þróun íhlutana fyrir einstaklinga og fjölskyldur þeirra undir handleiðslu heilbrigðisstarfsmanna. Þeir eiga samneyti við sjúklinga, fjölskyldur þeirra og fagfólk og skoða sérstaklega þátt hjúkrunarfræðinga í meðferð og þverfaglegu samstarfi. Þeir leitast við að tengja fræðilega þekkingu við klínísku viðfangsefni og leita í því samhengi eftir fræðilegu efni og rannsóknarniðurstöðum. Nemendur taka þátt í daglegum viðfangsefnum hjúkrunar og nýta sér námstækifæri sem þeim bjóðast og vinna klínísk námsverkefni með leiðsögn klínískra- og sérfræðikennara.

X

Heilsugæsla samfélagsins (HJÚ541G)

Markmið námskeiðsins er að fjalla um þá heilbrigðisþjónustu sem hjúkrunarfræðingar sinna innan heilsugæslunnar og í samfélaginu utan heilbrigðisstofnana.  Farið er í hlutverk heilsugæsluhjúkrunarfræðinga í ung- og smábarnavernd, skólaheilsugæslu í grunn- og framhaldsskólum og móttöku skjólstæðinga í móttöku á heilsugæslustöðvum.  Sérstök áhersla verður lögð á umfjöllun um umönnun nýbura, foreldra og ungu fjölskylduna.  Í námskeiðinu kynnast nemendur barneingarferlinu, ýmsum frávikum svo sem áhrifum meðgöngu-og fæðingarreynslu á heilsu móður og barns, aðlögun foreldra að nýjum hlutverkum, þróun tengslamyndunar og þunglyndi mæðra/foreldra eftir fæðingu. Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í því að meta sérþarfir og heilsufarsástand mæðra,nýbura og fjölskyldna eftir fæðingu, bæði með klínískri starfsþjálfun og einnig með gerð lausnaleitarverkefna.  Áhersla verður lögð á að þjálfa nemendur í samskiptum við skjólstæðinga og fyrirbyggjandi og heilbrigðishvetjandi hjúkrun. Einnig verður áhersla lögð á forvarnir og heilsueflingu einstaklinga og hópa í samfélaginu innan og utan heilbrigðisstofnana. Fjallað er um leiðir til að fyrirbyggja heilsufarsvandamál og efla heilsu hópa innan samfélagsins, með hliðsjón af þekkingu um lifnaðarhætti og  kenningar um forvarnir og heilsueflingu, meðal annars með umfjöllun um atvinnu- og umhverfisheilbrigði.

X

Klínísk heilsugæsla (HJÚ543G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í að beita gagnreyndri þekkingu sem þeir öðluðust í fræðilega námskeiðinu „Heilsugæsla samfélagsins. Klíniska þjálfunin fer fram á heilbrigðisstofnunum þar með talið á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Landspítala háskólasjúkrahúsi. Sérstök áhersla verður lögð á klíníska færni og hagnýtingu gagnreyndrar þekkingar við hjúkrun einstaklinga (t.d. nýbura, mæðra/foreldris og skólabarna), fjölskyldna og hópa innan heilsugæslunnar.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Carolin K. Guðbjartsdóttir
Gunnhildur Gunnarsdóttir
Birna M.G. Baarregaard
Díana Kristín Sigmarsdóttir
Rakel Haraldsdóttir
Carolin K. Guðbjartsdóttir
Hjúkrunarfræði, BS

Hjúkrunarfræðinám er gamall draumur og ákvað fara í námið þegar ég sá að það væri komi ný styttri námsleið sem hentaði mér betur en að fara í 4 ára nám. Námið er mjög krefjandi og lærdómsríkt. Gaman að kynnast nýju fólki bæði kennurum og nemendum. Námið er fjölbreytt og skemmtileg blanda af verklegum og bóklegum tímum. Fyrir þá sem eru með háskólagráðu fyrir og langar að breyta um starfsvettvang þá hentar að vera með styttri námstímabil og einnig er þetta minni hópur. Námið er skemmtilegt, fjölbreytt en um leið krefjandi nám fyrir þá sem hafa áhuga á því að vinna sem hjúkrunarfræðingar. 

Gunnhildur Gunnarsdóttir
Hjúkrunarfræði, BS

Ég hafði alltaf hugsað mér að læra hjúkrunarfræði þó að ég hafi nú þegar útskrifast með aðra háskólagráðu. Eftir að fréttir bárust um þessa námsleið þá hvatti það mig enn meira til þess að sækja um. Hjúkrunarfræði er frábrugðin því sem ég hef áður lært í háskólanum. Í hjúkrunarfræði er meira einblítt á verklegu hliðina heldur en í öðrum greinum. Ég hvet alla sem hafa áhuga á að hafa áhrif á heilsu og líf annarra og vilja fjölbreytt nám til þess að sækja um. 

Birna M.G. Baarregaard
Hjúkrunarfræði, BS

Námið er mjög áhugavert, krefjandi og krefst mikillar vinnu en uppskeran er frábær. Það hefur komið mér á óvart hversu margir koma að kennslunni í náminu og aðgengi okkar að fremstu sérfræðingum landsins á hinum ýmsu sviðum heilbrigðisstéttarinnar. Ég mæli með þessu námi fyrir hvern þann sem langar til þess að starfa innan heilbrigðisgeirans og er tilbúinn í áhugavert og krefjandi nám sem bíður upp á ótal tækifæri til framtíðar. Eirberg, húsnæði hjúkrunarfræðideildar býður upp á fína aðstöðu fyrir nemendur þar sem gott er að vera.

Díana Kristín Sigmarsdóttir
Hjúkrunarfræði, BS

Ástæðan fyrir því að ég valdi hjúkrunarfræði fyrir fólk með aðra háskólagráðu er að ég hef alltaf haft áhuga á starfi hjúkrunarfræðinga. Ég er búin með iðjuþjálfun og hef unnið mikið í teymi með hjúkrunarfræðingum og finnst starf þeirra spennandi. Mér finnst einnig spennandi að blanda saman þessum tveimur greinum og með því að taka þetta nám aukalega með iðjuþjálfun þá finnst mér það opna ákveðnar leiðir. Mér finnst námið frábært. Mikið efni á stuttum tíma en ég er búin að vera mjög ánægð með þá áfanga sem ég er búin að vera í. Þeir eru spennandi og maður hefur mikinn áhuga að læra það sem er verið að kenna. Þetta nám er spennandi og opnar fyrir marga möguleika í framtíðinni. 

Rakel Haraldsdóttir
Hjúkrunarfræði, BS

Ég íhugaði það að fara í hjúkrunarfræði beint eftir menntaskóla en ákvað að fara aðra leið. Seinna fór ég að vinna á Landspítalanum og kynntist starfi hjúkrunarfræðinga betur og hugsaði oft með mér að ég hefði átt að læra þetta en fannst 4 ára námið aðeins of langt til að ég gæti skráð mig í það. Ég var svo ekki lengi að hugsa mig um þegar ég sá tækifæri til þess að taka sama námið á fljótari yfirferð. Það hefur komið mér á óvart hvað námið er fjölbreytt, en það endurspeglar auðvitað bara hve fjölbreytt störf hjúkrunarfræðinga eru. Ég er mjög ánægð með að boðið sé uppá þessa leið og vona að þessi valkostur sé kominn til að vera, enda góður hópur með fjölbreyttan bakgrunn sem stundar námið.

Hafðu samband

Skrifstofa Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildar
Eirberg, 1. hæð, Eiríksgata 34
101 Reykjavík
Sími 525 4960
hjukrun@hi.is

Opið virka daga frá kl. 9 - 14

Við erum á Facebook

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.