Skip to main content

Hjúkrunarfræði

Hjúkrunarfræði

Heilbrigðisvísindasvið

Hjúkrunarfræði

BS gráða – 240 einingar

BS-próf í hjúkrunarfræði veitir rétt til þess að sækja um starfsleyfi hjúkrunarfræðings.

Samkvæmt flokkun Shanghai Rankings (ARWU) raðast hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands í 101. til 150. gæðasæti af öllum hjúkunarfræðideildum í heiminum. 

Skipulag náms

X

Líkaminn – Bygging og þroskun (HJÚ130G)

Markmið kennslu í íffæra- og fósturfræði er að veita nemendum almenna og víðtæka þekkingu á grundvallaratriðum í byggingu og þroskun líkamans. Í námskeiðinu er farið í fyrirlestrum yfir grundvallaratriði fósturfræði og gerð mannslíkamans skýrð með tilvísun til uppruna hans. Þannig þekki verðandi hjúkrunarfræðingar byggingu og innbyrðis afstöðu þátta stoðkerfisins, vöðva, líffæra og líffærakerfa. Þessi grunnur veitir grundvallarskilning á uppbyggingu líkamans, en gerir nemendum jafnframt kleyft að afla sér viðbótarþekkingar á þessu sviði.

X

Frumulíffræði (HJÚ131G)

Inngangur að frumulíffræði.

Að loknu námskeiðinu mun nemandinn hafa öðlast þekkingu til að geta lýst og gert í grundvallaratriðum grein  fyrir eftirfarandi þáttum og hugtökum.

Bygging og þróun heilkjörnunga. Efnafræði frumna og orkubúskapur, gerð og eiginleikar stórsameinda eins og próteina og kjarnsýra. Bygging og hlutverk frumuhluta sem dæmi frumuhimnu, kjarna, hvatbera, frumugrindar, golgíkerfis, leysikorna og oxunarkorna. Grunnatriði í erfðafræði og genastjórnun. Stjórnkerfi og boðleiðir innan frumu og samskipti milli fruma ásamt frumusérhæfingu og krabbameinum.

X

Félags- og sálfræði (HJÚ114G)

Í félagsfræðihluta: Gerð er grein fyrir hugtökunum heilbrigði, sjúkdómur, veikindi og sjúklingur. Fjallað er um virkni-, álags- og lífsstílsskýringar á heilsuvandamálum. Gerð er grein fyrir tengslum viðhorfa og hegðunar og kynnt fræðileg líkön um þau tengsl. Langvinn heilsuvandamál eru skilgreind og rætt um sálrænar, félagslegar og efnahagslegar afleiðingar þeirra.

Í sálfræðihluta: Fjallað verður um hvernig skilja má hugarstarf og hegðun einstaklinga og hópa út frá sjónarhorni sálfræðinnar. Kynnt eru mikilvægt hugtök, helstu kenningar og niðurstöður rannsókna. Fjallað verður um sálfræði sem vísindagrein með áherslu á gagnrýna hugsun og fagleg vinnubrögð. Markmiðið er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á mikilvægum undirstöðuatriðum sálfræðinnar og hagnýtum nálgunum innan hennar.

X

Hjúkrunarfræði og starfsvettvangur hjúkrunarfræðinga (HJÚ127G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur fái innsýn í hvað felst í því að vera hjúkrunarfræðingur ásamt  þeirri þekkingu sem hjúkrunarstarfið byggir á. Jafnframt að nemandi öðlist innsæi í margbreytileika manneskjunnar og áhrif heilsu og sjúkdóma á líðan hennar og aðstæður. Nemendur kynnast hjúkrun sem fræðigrein og sem starfsgrein með áherslu á gagnrýna hugsun, megineinkenni vísindalegrar hugsunar, gildi og grunnhugtök hjúkrunarfræðinnar og hlutverk hjúkrunarfræðinga. Sérstaklega verður fjallað um geðvernd sem eina af megin undirstöðum hjúkrunar. Fjallað verður um hugtök sem tengjast tilgangi og aðferðum geðverndar og geðræktar í hópum. Umfjöllunin verður tengd við gagnreyndar aðferðir sem stuðla að farsælli úrvinnslu lífsbreytinganna, efla þrautseigju og vellíðan. Sjónum verður sérstaklega beint að daglegum lifnaðarháttum einstaklinga og hópa í nútíma samfélagi. Enn fremur  verður fjallað um ofbeldi í samfélögum með áherslu á afleiðingar ofbeldis á heilsu og hvernig áhættuþættir og afleiðingar ofbeldis mótast af menningu, kyni og æviskeiði þolenda og gerenda.

X

Örveru- og sýklafræði (LÍF110G)

Markmið námskeiðsins er að kynna mikilvægi sýkla og smitvarna við umönnun og meðferð sjúklinga og önnur störf á vettvangi hjúkrunar. Lögð er áhersla á fræðilegan undirbúning nemenda til þess að þeir geti hámarkað öryggi sjúklinga og umönnunaraðila við störf sín. Þannig geti þeir tekist á við þekkta og nýja sýkla, spítalasýkingar og útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Mikilvægir orsakavaldar sýkinga og smitsjúkdóma eru kynntir, helstu eiginleikar þeirra, varnir gegn þeim og meðferð.

X

Inngangur í þverfræðileg heilbrigðisvísindi - heilbrigðisvísindadagurinn (HVS202G)

Námskeiðið er ætlað nemendum á fyrsta námsári í greinum heilbrigðisvísinda.  Sameiginlegur heilbrigðisvísindadagur nýnema allra deilda á Heilbrigðisvísindasviði í janúar ár hvert. Fjallað er um þverfaglegt samstarf og mikilvægi þess. Farið verður í grundvallarþætti samstarfsins svo sem sameiginlega sýn á réttindi til heilsu, samskipti og siðfræði. Einnig er fjallað um hlutverk og ábyrgð heilbrigðisvísinda.

X

Lífeðlisfræði I (HJÚ212G)

Markmið kennslu í lífeðlisfræði er veita nemendum almenna og víðtæka þekkingu á grundvallaratriðum í starfsemi mannslíkamans. Þannig öðlist verðandi hjúkrunarfræðingar grundvallarskilning á líffræðilegum forsendum heilbrigðis og orsökum sjúkdóma og geti betur metið ástand og þarfir sjúklinga. Jafnframt eigi nemendur auðveldara með að afla sér viðbótarþekkingar á þessu sviði í framtíðinni. Þannig er staðgóð þekking í þessum greinum nauðsynleg undirstaða fyrir nám í almennum og sérhæfðum hjúkrunargreinum.
Viðfangsefni: Vöðvar, taugakerfi, stjórn hreyfinga. Inkirtlar og hormónar. Hjarta og æðakerfið. Öndun.

X

Tölfræði (HJÚ214G)

Í námskeiðinu eru kennd undirstöðuatriði hagnýtrar tölfræði. Að megin efni er fjallað um tölfræðilega úrvinnslu, túlkun á niðurstöðum og framsetningu. Helstu efnisþættir eru: Mælingar á miðlægni og dreifingu í talnasöfnum, stöðlun, normaldreifing, öryggismörk, marktækni (z-, t- og x2-próf) og fylgni (líkindahlutfall, fí, Spearman's r og Pearson's r.

X

Ónæmis- og meinafræði (HJÚ224G)

Markmið kennslu í ónæmisfræði er veita nemendum almenna og víðtæka þekkingu á grundvallaratriðum í starfsemi ónæmiskerfisins. Þannig öðlist verðandi hjúkrunarfræðingar grundvallarskilning á líffræðilegum forsendum heilbrigðis og orsökum sjúkdóma og geti betur metið ástand og þarfir sjúklinga. Jafnframt eigi nemendur auðveldara með að afla sér viðbótarþekkingar á þessu sviði í framtíðinni. Þannig er staðgóð þekking í þessum greinum nauðsynleg undirstaða fyrir nám í almennum og sérhæfðum hjúkrunargreinum.

Viðfangsefni: Ónæmiskerfið, líffæri og frumur. Ósérhæfðar varnir, átfrumur, magnakerfið og bólgusvar. Sérhæfðar varnir gegn sýkingum og krabbameini, þroskun og sérhæfing eitilfrumna, og ónæmisminni. Grundvöllur ónæmissvars, sjálfsþols og stjórnunar. Tilurð, greining og meðferð meðfæddra og áunnra ónæmisbilana. Tilurð, greining og meðferð ofnæmis- og sjálfsofnæmissjúkdóma. Ónæmisfræðilegur grundvöllur líffæraflutninga. Sértækar meðferðir byggðar á forsendum ónæmisfræðinnar (bólusetningar, afnæmingar, líftæknilyf).

Farið er í grundvallaratriði í almennri meinafræði. Fjallað er um frumuáverka, bráða og króníska bólgu, græðslu, blóðsega og blóðrek, hjarta og æðasjúkdóma og góðkynja og illkynja æxlisvöxt.

X

Almenn hjúkrun I (HJÚ225G)

Fjallað verður um grunnþætti aðhlynningar með áherslu á umönnun skjólstæðinga með skerta sjálfsbjargagetu og hreyfingu. Farið verður yfir grunnhugtök hjúkrunar og hvernig leggja skal mat á t.d. lífsmörk, næringarástand og útskilnað. Nemandinn mun öðlast þjálfun í notkun kvaða til að meta sjálfsbjargagetu og ástand skjólstæðinga ásamt leiðum til að tryggja öryggi þeirra í daglegri umönnun. Í klínískri kennslustofu í Færnisetri fá nemendur tækifæri til að kynnast og þjálfa vinnubrögð sín í hinum ýmsu þáttum sem fjallað hefur verið um í fyrirlestrum, þar með talið meðhöndlun lyfja. Í námskeiðinu verður einnig færni nemenda þjálfuð í að takast á við flóknari hjúkrunarviðfangsefni s.s. að annast aldraða einstaklinga og kynnast helstu líkamlegu og sálfélagslegu breytingum sem tengjast öldrun. Kynnt verður færni-og heilsumat vegna flutnings á hjúkrunarheimili og mat á heilsufari íbúa á hjúkrunarheimilum og vísbendingar um gæði þeirrar þjónustu sem veitt er á hjúkrunarheimilum. Nemandinn fer síðan í tveggja vikna klínísk verknám þar sem sérstaklega verður lögð áhersla á að veita grunnhjúkrun, þjálfa mat á ástandi skjólstæðinga og hvernig  bregðast má við ýmsum einkennum og veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð.

X

Aðferðafræði (HJÚ243G)

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum í aðferðafræði sem og þekkingu á algengustu rannsóknaaðferðum sem beitt er í hjúkrunarrannsóknum.

X

Lífeðlisfræði II (HJÚ309G)

Markmið kennslu í lífeðlisfræði er að veita nemendum almenna og víðtæka þekkingu á grundvallarstarfssemi mannslíkamans. Þannig öðlast verðandi hjúkrunarfræðingar grunnskilning á líffræðilegum forsendum heilbrigðis og forsendum sjúkdóma og geta betur metið ástand og þarfir sjúklinga. Jafnframt eiga nemendur auðveldara með að afla sér viðbótarþekkingar á þessu sviði í framtíðinni. Þannig er staðgóð þekking í þessum greinum nauðsynleg undirstaða fyrir nám í almennum og sérhæfðum hjúkrunargreinum.

Viðfangsefni: nýrnastarfsemi, bygging og starfsemi meltingarfæra, stjórn efnaskipta, orkujafnvægi, stjórn líkamshita, lífeðlisfræði vaxtar, skynjun, meðvitund, atferli, æxlunarlífeðlisfræði og fósturþroskun.

X

Samskipti og fræðsla (HJÚ314G)

Námskeiðið er kennt á 2. ári í grunnnámi í hjúkrunarfræði og er í námskeiðinu byggt ofan á þá þekkingu sem nemendur hafa öðlast í námskeiðum um siðfræði og hjúkrunarfræði. Markmið námskeiðsins er að leggja grunn að færni nemenda til 1) samskipta sem einkennast af gæðum, 2) að mynda árangursríkt meðferðarsamband, 3) að veita notendum heilbrigðisþjónustunnar fræðslu með gagnreyndum aðferðum 4) að skilja hvernig ofangreind færni tengist öryggi notenda heilbrigðisþjónustunnar. Á námskeiðinu verður fjallað um samskipti frá ýmsum hliðum og fá nemendur fjölmörg tækifæri til æfingaí kennslustundum og utan þeirra. Þar verður lögð áhersla á að skoða og þjálfa virka hlustun, viðbrögð í erfiðum samskiptum og uppbyggjandi leiðir til samskipta við notendur heilbrigðisþjónustunnar. Fjallað verður um hugtakið virðingu, ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks og fagmennsku. Hugtakið meðferðarsambandverður sérstaklega tekið fyrir og „erfiðir sjúklingar“ræddir út frá tilkalli allra til heilbrigðisþjónustu. 

Á námskeiðinu er ennfremur er fjallað um tilgang heilbrigðisfræðslu/sjúklingafræðslu og tengsl fræðslu við útkomu og árangur meðferðar. Helstu kenningar er tengjast heilbrigðisfræðslu og námi fullorðinna verða kynntar svo og hugtakið heilsulæsi. Farið verður í fræðsluferlið í ljósi mismunandi þarfa skjólstæðinga og nemendur æfa sig í skipuleggja og veita fræðslu. Skoðaðar verða mismunandi kennsluaðferðir og kennslumiðlar og hvernig þekking, færni og viðhorf hjúkrunarfræðinga geta haft áhrif á árangur fræðslu til skjólstæðinga.

X

Almenn hjúkrun II (HJÚ318G)

Haldið verður áfram að fjalla um hjúkrunarfræðileg hugtök, auka færni nemenda í flóknari hjúkrunarviðfangsefnum s.s. að vinna við dauðhreinsaðar aðstæður, lyfja-, vökva. Áhersla er lögð á ábyrgð hjúkrunarfræðinga við að meta ástand einstaklinga, skráningu og notkun hjúkrunarferlisins. Einnig verður farið í fræðileg vinnubrögð. Klínískt nám fer fram á sjúkrahúsum.

X

Vöxtur og þroski barna og unglinga (HJÚ319G)

Í námskeiðinu er farið í helstu kenningar um vitsmuna-, siðferðis- og sálfélagslegan þroska yfir æviskeiðið. Lögð er áhersla á heilbrigðan vöxt og þroska barna og unglinga. Farið er í líkamlegar breytingar en jafnframt í vitsmunalegan og sálfélagslegan þroska hjá börnum og unglingum og ýmsar aðferðir til að meta vöxt og þroska þeirrra.

X

Heilbrigðismat (HJÚ320G)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum yfirgripsmikla þekkingu á líkamsmati (physical assessment) og tengdum þáttum. Áhersla er lögð annarsvegar á að nemendur öðlist færni í beitingu á lykilþáttum í líkamsmati og hinsvegar á skilning nemenda á sérhæfðari aðferðum líkamsmats. Megin viðfangsefnið er heildrænt líkamsmat út frá fullorðnum einstaklingum. Samhliða er tæpt á bráðum líkamlegum einkennum hjá sjúklingum í tengslum við líkamsmat, sem og öryggi sjúklinga. Í námskeiðinu verður ennfremur tekið fyrir lykilþættir fyrstuhjálpar, þar sem megin markmið er að undirbúa nemendur að sinna fyrstuhjálp við krefjandi aðstæður og á sjálfstæðan hátt. Í færnistofu er farið yfir aðferðir við framkvæmd á allsherjar líkamsmati og námsefnið sett í klínískt samhengi. Rík áhersla er á að tengja námsefnið við önnur námskeið í náminu, til að mynda líffæra- og lífeðlisfræði. Sjá betur námskeiðslýsingu.

X

Lyfjafræði (HJÚ409G)

Lyfjahvarfafræði: Frásog, dreifing, útskilnaður og umbrot lyfja. Gildi lyfjamælinga í blóði. Lyfjaviðtakar. Samband skammta og verkunar. Hjáverkanir lyfja. Öldrunarlyfjafræði. Milliverkun lyfja. Lyfhrifafræði: Lyfjafræði innkirtla. Bólgueyðandi lyf. Lyfjafræði úttaugakerfis. Lyfjafræði miðtaugakerfis. Blóðþrýstingslækkandi lyf. Hjartalyf. Segavarnarlyf. Fitulækkandi lyf. Eitranir í heimahúsum.

X

Skurðlækningafræði (HJÚ410G)

Námskeiðið miðar að því að nemandi öðlist yfirsýn yfir helstu sjúkdóma og áverka vegna slysa sem fengist er við innan handlækningafræði. Farið verður yfir einkenni, greiningu og meðferð sjúkdóma og slysa, sem skiptist þannig: Almennir hlutar skurðlæknisfræði, sjúkdómar í brjóstholi, sjúkdómar í kviðarholi, brjóstasjúkdómar, skjaldkirtilssjúkdómar og meðferð bruna, sjúkdómar í þvagfærum, sjúkdómar í beinum og liðum og sjúkdómar í heila og mænu.

X

Næringarfræði (HJÚ416G)

Markmið námskeiðsins er að nemendur læri undirstöðuatriði næringarfræðinnar, þ.e. um hugtakið lífsnauðsynlegt, um næringarefni og hlutverk þeirra í líkamanum, hvaðan næringarefnin koma, áhrif þeirra á líkamsstarfsemi og tengsl mataræðis, næringarefna og heilsu. Fjallað verður um næringu á mismunandi æviskeiðum og helstu áherslur varðandi næringu mismunandi sjúklingahópa. Markmiðið er jafnframt að nemendur kynnist samstarfi hjúkrunarfræðinga og næringarfræðinga í heilsugæslu og á sjúkrahúsum.

X

Lyflækningafræði (HJÚ418G)

Námskeiðið miðar að því að nemandi öðlist yfirsýn yfir helstu sjúkdóma er fengist er við innan lyflækningafræði. Kennd eru grundvallaratriði allra algengustu sjúkdóma eftirtalinna sjúkdómaflokka: hjarta- og æðasjúkdóma, meltingarfærasjúkdóma, nýrnasjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma, sjúkdóma í taugakerfi, blóðsjúkdóma, innkirtlasjúkdóma, gigtarsjúkdóma, smitsjúkdóma og krabbameinssjúkdóma. Við lok námskeiðsins á nemandi að geta hagnýtt þekkingu sína á sjúkdómum innan hvers sjúkdómaflokks lyflækninga í starfi og frekara námi.

X

Almenn hjúkrun III (HJÚ419G)

Þetta námskeið miðar því auka færni nemenda í greiningu hjúkrunarþarfa og skipuleggja hjúkrunarmeðferð. Áhersla er lögð á ábyrgð hjúkrunarfræðinga við að meta ástand einstaklinga og að veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð. Fjallað verður um verki, einkennamat, vökva- og blóðgjafir í æð ásamt vökva-, elektrólýta- og sýrubasa jafnvægi. Farið verður yfir túlkun rannsóknarniðurstaða, töku sýna og meðhöndlun. Haldið verður áfram að kenna öryggi við lyfjavinnu og lyfjaútreikninga ásamt öryggismenningu. Umbætur, gagnreynd þekking ásamt þátttöku sjúklinga, upplýsingatækni og teymisvinna eru leiðarstef í gegnum allt námskeiðið. 

X

Hjúkrunarrannsóknir (HJÚ415G)

Hjúkrunarrannsóknir er valnámskeið sem er ætlað nemendum í grunnnámi hjúkrunarfræði sem hafa sérstakan áhuga á rannsóknum og vísindastarfi. Námskeiðinu er ætlað að dýpka þekkingu nemenda og þjálfa færni í vísindalegum vinnubrögðum. Nemendur kynnast einnig aðferðafræði gæða- og umbótastarfs þar sem rannsóknir og gögn eru nýtt á markvissan hátt til að stuðla að framförum og bæta gæði og öryggi í hjúkrun. Í námskeiðinu öðlast nemendur færni í að lesa og greina rannsóknaniðurstöður; kynna rannsóknaniðurstöður; taka þátt í vísindarannsóknum í samvinnu við reynda rannsakendur; og nota vísindaleg vinnubrögð til að stuðla að gæða- og umbótastarfi. Námskeiðið er góður grunnur að framhaldsnámi í hjúkrunarfræði.

Námskeiðið er staðnám sem nær yfir fimm misseri samtals. Fyrstu tvö misserin eru kennd í málstofu en síðustu þrjú misserin er gert ráð fyrir að nemendur vinni með leiðbeinendum í rannsóknaverkefni. Fyrirlestrar og umræðutímar jafngilda tveimur einingum en fjórar einingar tilheyra rannsóknaverkefni

X

Geðhjúkrun og geðheilbrigði (HJÚ523G)

Í námskeiðinu er fjallað um ýmsa þætti geðheilbrigðis og helstu geðraskanir meðal fullorðinna og barna, tíðni, greiningu og meðferðarleiðir. Farið verður yfir meginkenningar og hugtök sem geðhjúkrun byggir á sem og mismunandi nálganir í geðheilbrigðisþjónustu. Fjallað er sérstaklega um hlutverk hjúkrunarfræðinga í bráðameðferð og endurhæfingu einstaklinga með geðræn vandamál.

X

Öldrunarhjúkrun (HJÚ525G)

Í þessu námskeiði verður fjallað um breytingar sem verða á einstaklingum með hækkandi aldri og helstu viðfangsefnum öldrunarhjúkrunar. Gerð verður grein fyrir algengum heilsufarseinkennum, sjúkdómum og hjúkrunarmeðferð sem beitt er við þeim. Sérstök áhersla verður á einkenni vitrænnar skerðingar og greiningu hennar svo og hjúkrun sjúklinga með heilabilun og/eða í óráði.

X

Hjúkrun langveikra fullorðinna (HJÚ527G)

Tilgangur námskeiðisins Hjúkrun langveikra fullorðinna er að efla þekkingu og færni nemenda við að hjúkra fullorðnum einstaklingum með langvinna sjúkdóma bæði í langvinnu og bráðaástandi. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar, trúarlegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans og vinni heildrænt að því að lina þjáningu og efla heilbrigði og þroska sjúklinga sinna. Tengsl hjúkrunarfræðings og sjúklings, eftirlit, viðbrögð við einkennum, skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferðar eru lykilatriði

X

Hjúkrun aðgerðasjúklinga (HJÚ528G)

Tilgangur kennslu í námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun fullorðinna einstaklinga sem eiga við bráða og langvinna sjúkdóma að stríða, fara í skurðaðgerð og þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans. Enn fremur, að þeir vinni heildrænt að því að leysa hjúkrunarvandamál og efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga sinna. Eftirlit (observation), skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferða eru lykilatriði. Þá er fjallað öryggi, gæði og umbætur, upplýsingatækni, gagnreynda þekkingu og teymisvinnu heilbrigðisstétta í samhengi við bataferli (post-operative recovery) sjúklings.

X

Klínísk færni í fjölskylduhjúkrun (HJÚ529G)

Í námskeiðinu verður lögð áherslu á að nemendur kynnist hlutverki hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar s.s. ung- og smábarnavernd og almennri móttöku.  Sérstök áhersla verður lögð á umfjöllun um umönnun og eftirlit nýbura, sængurkvenna og fjölskyldna, hjúkrun ungu fjölskyldunnar og um hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar og sú hugmyndafræði útfærð fyrir skjólstæðinga heilsugæslunnar.  Í námskeiðinu kynnast nemendur aðlögun foreldra að nýjum hlutverkum og er meðal annars farið í tengslamyndun í fjölskyldum.  Jafnframt er farið í ýmis frávik svo sem áhrif meðgöngu-og fæðingarreynslu á heilsu móður og barns og þunglyndi mæðra eftir fæðingu. Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í því að meta sérþarfir og heilsufarsástand mæðra,nýbura og fjölskyldna eftir fæðingu, bæði með klínískri starfsþjálfun og einnig með gerð lausnaleitarverkefna.  Áhersla verður lögð á að þjálfa nemendur í samskiptum við skjólstæðinga og fyrirbyggjandi og heilbrigðishvetjandi hjúkrun.

Meginmarkmið námskeiðsins er að dýpka skilning nemenda á þeirri heilbrigðisþjónustu sem innt er af hendi innan heilsugæslunnar og um leið að auka skilning þeirra á hlutverki hjúkrunarfræðinga í almennri og sérhæfðri móttöku á heilsugæslustöðvum.  Megin áhersla er lögð á heilsuvernd og fræðslu- og stuðning við fjölskyldur sem eru skjólstæðingar heilsugæslunnar.  Fjallað verður um hugtök og kenningar tengdar hjúkrun fjölskyldna,  heilsuvernd ogaðferðir við þróun fjölskylduviðtala og  fræðslu- og stuðningsmeðferða. Auk þess verður fjallað um það hvernig hjúkrunarfærðingar geta nýtt gagnreynda starfshætti á klínískum vettvangi og hugmyndafræði heilsugæsluhjúkrunar í starfi og til rannsókna. Stefna stjórnvalda í heilbrigðismálum verður höfð að leiðarljósi.  Námskeiðinu er þannig ætlað að gefa nemendum tækifæri til að þróa eigin færni í að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur í eigin heilsurækt.  Þannig gefur námskeiðið nemendum tækifæri til að  kynnast ákveðnum sérsviðum innan hjúkrunar. 

X

Heilsugæsla samfélagsins (HJÚ530G)

Markmið námskeiðsins er að fjalla um þá heilbrigðisþjónustu sem hjúkrunarfræðingar sinna innan heilsugæslunnar og í samfélaginu utan heilbrigðisstofnana.  Farið er í hlutverk heilsugæsluhjúkrunarfræðinga í ung- og smábarnavernd, skólaheilsugæslu í grunn- og framhaldsskólum og móttöku skjólstæðinga í móttöku á heilsugæslustöðvum.  Sérstök áhersla verður lögð á umfjöllun um umönnun nýbura, foreldra og ungu fjölskylduna.  Í námskeiðinu kynnast nemendur barneingarferlinu, ýmsum frávikum svo sem áhrifum meðgöngu-og fæðingarreynslu á heilsu móður og barns, aðlögun foreldra að nýjum hlutverkum, þróun tengslamyndunar og þunglyndi mæðra/foreldra eftir fæðingu. Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í því að meta sérþarfir og heilsufarsástand mæðra,nýbura og fjölskyldna eftir fæðingu, bæði með klínískri starfsþjálfun og einnig með gerð lausnaleitarverkefna.  Áhersla verður lögð á að þjálfa nemendur í samskiptum við skjólstæðinga og fyrirbyggjandi og heilbrigðishvetjandi hjúkrun. Einnig verður áhersla lögð á forvarnir og heilsueflingu einstaklinga og hópa í samfélaginu innan og utan heilbrigðisstofnana. Fjallað er um leiðir til að fyrirbyggja heilsufarsvandamál og efla heilsu hópa innan samfélagsins, með hliðsjón af þekkingu um lifnaðarhætti og  kenningar um forvarnir og heilsueflingu, meðal annars með umfjöllun um atvinnu- og umhverfisheilbrigði.

X

Hjúkrunarrannsóknir (HJÚ532G)

Hjúkrunarrannsóknir er valnámskeið sem er ætlað nemendum í grunnnámi hjúkrunarfræði sem hafa sérstakan áhuga á rannsóknum og vísindastarfi. Námskeiðinu er ætlað að dýpka þekkingu nemenda og þjálfa færni í vísindalegum vinnubrögðum. Nemendur kynnast einnig aðferðafræði gæða- og umbótastarfs þar sem rannsóknir og gögn eru nýtt á markvissan hátt til að stuðla að framförum og bæta gæði og öryggi í hjúkrun. Í námskeiðinu öðlast nemendur færni í að lesa og greina rannsóknaniðurstöður; kynna rannsóknaniðurstöður; taka þátt í vísindarannsóknum í samvinnu við reynda rannsakendur; og nota vísindaleg vinnubrögð til að stuðla að gæða- og umbótastarfi. Námskeiðið er góður grunnur að framhaldsnámi í hjúkrunarfræði.

Námskeiðið er staðnám sem nær yfir fimm misseri samtals. Fyrstu tvö misserin eru kennd í málstofu en síðustu þrjú misserin er gert ráð fyrir að nemendur vinni með leiðbeinendum í rannsóknaverkefni. Fyrirlestrar og umræðutímar jafngilda tveimur einingum en fjórar einingar tilheyra rannsóknaverkefni

X

Klínísk geðhjúkrun (HJÚ617G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að þjálfa nemendur m.a. í að beita þeirri þekkingu sem þeir öðluðust í fræðilega námskeiðinu Geðhjúkrun og geðheilbrigði. Klíníska þjálfunin fer fram á heilbrigðisstofnunum þar með talið á Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins, Reykjalundi og Landspítala háskólasjúkrahúsi. Sérstök áhersla verður lögð á þjálfum heilsufarsamts og klíníska færni og hagnýtingu gagnreyndrar þekkingar við hjúkrun einstaklinga og aðstandenda á sviði geðhjúkrunar.

Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í að meta þarfir og heilsufarsástand skjólstæðinga, bæði með klínískri þjálfun og einnig með framkvæmd klínískra verkefna. Auk þess er áhersla lögð á þjálfun nemenda í tengslamyndun og samskiptum við skjólstæðinga og fjölskyldur ásamt og heilsueflandi umönnun. Nemendur eiga samneyti við sjúklinga, aðstandendur og fagfólk og skoða sérstaklega þátt hjúkrunarfræðinga í meðferð og þverfaglegu samstarfi. Þeir leitast við að tengja fræðilega þekkingu við klínísk viðfangsefni og leita í því samhengi eftir fræðilegu efni og rannsóknarniðurstöðum. Nemendur taka þátt í daglegum viðfangsefnum hjúkrunar og nýta sér námstækifæri sem þeim bjóðast og vinna klínísk námsverkefni með leiðsögn klínískra- og sérfræðikennara.

Nemendur öðlast grunnþekkingu og þjálfun í að meta þarfir og heilsufarsástand skjólstæðinga sinna, bæði með klínískri þjálfun og einnig með framkvæmd klínískra verkefna. Auk þess er áhersla lögð á þjálfun nemenda í samskiptum við skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra og á fyrirbyggjandi og heilsueflandi umönnun. Nemendum gefst tækifæri til að beita fræðilegri þekkingu við mat og þróun íhlutana fyrir einstaklinga og fjölskyldur þeirra undir handleiðslu heilbrigðisstarfsmanna. Þeir eiga samneyti við sjúklinga, fjölskyldur þeirra og fagfólk og skoða sérstaklega þátt hjúkrunarfræðinga í meðferð og þverfaglegu samstarfi. Þeir leitast við að tengja fræðilega þekkingu við klínísku viðfangsefni og leita í því samhengi eftir fræðilegu efni og rannsóknarniðurstöðum. Nemendur taka þátt í daglegum viðfangsefnum hjúkrunar og nýta sér námstækifæri sem þeim bjóðast og vinna klínísk námsverkefni með leiðsögn klínískra- og sérfræðikennara.

X

Klínísk öldrunarhjúkrun (HJÚ618G)

Í þessu námskeiði kynnist nemandi sértækum þörfum og hjúkrun aldraðra og þeim breytingum sem verða á einstaklingnum með hækkandi aldri. Áherslan er á að greina hvernig meðferð og mat á öldruðum einstaklingum þarf að taka tillit til sérstakra þarfa þeirra svo sem bestur árangur náist í meðferð og endurhæfingu. Með því að taka tillit til sér þarfa aldraðra má tryggja lífsgæði og stytta legutíma. Verkefni og matstæki sem unnið er með geta skarast við önnur námskeið en tilgangurinn er þá að þjálfa nemandann í að nota matstæki sem og að túlka niðurstöðuna með tilliti til öldrunarbreytinga.

X

Klínísk hjúkrun langveikra fullorðinna (HJÚ620G)

Tilgangur kennslu í námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun fullorðinna einstaklinga sem eiga við bráða og langvinna sjúkdóma að stríða og þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans. Enn fremur, að þeir vinni heildrænt að því að leysa hjúkrunarvandamál og efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga sinna. Eftirlit, skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferða, öryggi, gæði og umbætur, upplýsingatækni, gagnreynd þekking og teymisvinna heilbrigðisstétta í samhengi við bataferli sjúklings eða að taka á við einkenni og heilsufarsvanda eru lykilatriði í klínískri þjálfun í námskeiðinu.

X

Klínísk fjölskylduhjúkrun (HJÚ632G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í að beita gagnreyndri þekkingu sem þeir öðluðust í fræðilega námskeiðinu HJÚ 529G Klínísk færni í fjölskylduhjúkrun  og innan námskeiðsins HJÚ525G Öldrunarhjúkrun. Klíniska þjálfunin fer fram á heilbrigðisstofnunum þar með talið á Landspítala háskólasjúkrahúsi og á hinum ýmsu stofnunum á höfuðborgarsvæðinu. Sérstök áhersla verður lögð á klíníska færni og hagnýtingu gagnreyndrar þekkingar við hjúkrun aldraðra einstaklinga og fjölskyldna þeirra innan heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða.

X

Klínísk heilsugæsla (HJÚ627G)

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í að beita gagnreyndri þekkingu sem þeir öðluðust í fræðilega námskeiðinu „Heilsugæsla samfélagsins. Klíniska þjálfunin fer fram á heilbrigðisstofnunum þar með talið á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Landspítala háskólasjúkrahúsi. Sérstök áhersla verður lögð á klíníska færni og hagnýtingu gagnreyndrar þekkingar við hjúkrun einstaklinga (t.d. nýbura, mæðra/foreldris og skólabarna), fjölskyldna og hópa innan heilsugæslunnar.

X

Klínísk hjúkrun aðgerðasjúklinga (HJÚ633G)

Tilgangur kennslu í námskeiðinu er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun fullorðinna einstaklinga sem fara í skurðaðgerð og þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar. Lögð er áhersla á að nemendur greini líkamlegar, andlegar, félagslegar og menningarlegar þarfir og samspil þeirra við heilsufarsvanda hins sjúka einstaklings og fjölskyldu hans. Enn fremur, að þeir vinni heildrænt að því að leysa hjúkrunarvandamál og efla heilbrigði og þroska skjólstæðinga sinna. Eftirlit, skipulagning og beiting hjúkrunarmeðferða, öryggi, gæði og umbætur, upplýsingatækni, gagnreynd þekking og teymisvinna heilbrigðisstétta í samhengi við bataferli sjúklings eða að taka á við einkenni og heilsufarsvanda eru lykilatriði í klínískri þjálfun í námskeiðinu.

X

Hjúkrunarrannsóknir (HJÚ629G)

Hjúkrunarrannsóknir er valnámskeið sem er ætlað nemendum í grunnnámi hjúkrunarfræði sem hafa sérstakan áhuga á rannsóknum og vísindastarfi. Námskeiðinu er ætlað að dýpka þekkingu nemenda og þjálfa færni í vísindalegum vinnubrögðum. Nemendur kynnast einnig aðferðafræði gæða- og umbótastarfs þar sem rannsóknir og gögn eru nýtt á markvissan hátt til að stuðla að framförum og bæta gæði og öryggi í hjúkrun. Í námskeiðinu öðlast nemendur færni í að lesa og greina rannsóknaniðurstöður; kynna rannsóknaniðurstöður; taka þátt í vísindarannsóknum í samvinnu við reynda rannsakendur; og nota vísindaleg vinnubrögð til að stuðla að gæða- og umbótastarfi. Námskeiðið er góður grunnur að framhaldsnámi í hjúkrunarfræði.

Námskeiðið er staðnám sem nær yfir fimm misseri samtals. Fyrstu tvö misserin eru kennd í málstofu en síðustu þrjú misserin er gert ráð fyrir að nemendur vinni með leiðbeinendum í rannsóknaverkefni. Fyrirlestrar og umræðutímar jafngilda tveimur einingum en fjórar einingar tilheyra rannsóknaverkefni

X

Bráðahjúkrun (HJÚ824G)

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist þekkingu og færni í hjúkrun bráð- og alvarlega veikra sjúklinga, sem og hjúkrun slasaðra. Í námskeiðinu er fjallað um hjúkrun sjúklinga á bráða- og gjörgæsludeildum. Tekið er fyrir meðal annars hugmyndafræði bráða- og gjörgæsluhjúkrunar, fyrstu meðferð á vettvangi, mat og eftirlit, flutning og móttöku slasaðra/bráðveikra, sérhæfða endurlífgun, stuðning við aðstandendur bráð- og alvarlega veikra og helstu þætti í hjúkrun sjúklinga sem þurfa á gjörgæslumeðferð að halda. Í námskeiðinu er áhersla lögð á hugtökin mat (assessment), eftirlit (surveillance) og fyrirbygging (prevention) og hugtökin skoðuð í bráðasamhengi. Í verklegum æfingum (herminám) er lögð áhersla á kerfisbundið mat/skoðun, fyrstu meðferð/bjargráð og samvinnu/samskipti í bráðaaðstæðum. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í verklegum æfingum sem og að tengja námsefnið við önnur námskeið í náminu með áherslu á bráð- og alvarleg veikindi.

X

Barnahjúkrun (HJÚ715G)

Námskeiðið veitir nemendum þekkingu og skilning á grundvallar hugtökum, kenningum og aðferðum í barnahjúkrun og grundvallar þekkingu og skilningi á hugtökum sem tengjast helstu barnasjúkdómum. Lögð er áhersla á þarfir og heilbrigði barna; einkenni, viðbrögð, upplifun og skynjun barna á veikindum og sjúkrahúsvist; tjáskipti við börn, tengsl við foreldra og hlutverk hjúkrunar í umönnun barna með ýmis heilbrigðisfrávik. Þátttaka í klínískum verkefnum, starfi og umræðu, ásamt umræðufundum og klínískum vinnusmiðjum veita nemendum tækifæri til að kynnast störfum hjúkrunarfræðinga og samstarfsmanna á barnadeildum og að öðlast grundvallarhæfni og -leikni í helstu aðferðum og inngripum tengdum hjúkrun og tengdri meðferð. Áhersla er lögð á tengingu fræðilegrar þekkingar, klínískrar aðferðafræði og framkvæmd hjúkrunar foreldra og barna með gagnreyndum aðferðum.

X

Þverfræðileg samvinna í heilbrigðisvísindum - heilbrigðisvísindadagur 2 (HVS501M)

Námskeiðið er ætlað nemendum á þriðja námsári eða síðar sem lokið hafa a.m.k. tveimur árum grunnnáms í greinum heilbrigðisvísinda.  Hugmyndafræði þverfræðilegrar samvinnu verður lögð til grundvallar í námskeiðinu þar sem nemendur vinna saman að sameiginlegum markmiðum.  Nemendur munu vinna saman í þverfræðilegum teymum og fá tækifæri til að æfa fagmennsku, teymisvinnu, og efla samskipti. Nemendur í hverjum hóp eru úr nokkrum heilbrigðisvísindagreinum.

Námsmat (staðið/fallið) byggist á mætingarskyldu í fyrirlestra og verkefnavinnu, virkni í verkefnavinnu og prófum sem verða á rafrænu formi í kennslulotunni.
 
Kennslutilhögun:
Námskeiðið verður kennt föstudagana,10. og 24. september.

X

Heimahjúkrun (HJÚ711G)

Í námskeiðinu verður fjallað um heimilið sem vettvang heilbrigðisþjónustu. Rætt verður um gildi heimilisins fyrir fólk og áhrif tæknivæðingar á heimilismenn. Leitast verður við að skoða samspil umhverfis á heimilum og heilsu og lífsgæða. Samstarf við aðstandendur og aðstæður þeirra verða ræddar með hliðsjón af innlendum og erlendum rannsóknum. Gerð verður grein fyrir uppbyggingu og skipulagi heilbrigðis- og félagsþjónustu til þeirra sem dvelja heima og þarfnast aðstoðar vegna veikinda eða skerðingar á færni. Í fyrirlestrum og klínísku námi kynnist nemandi störfum í heimahjúkrun sem miða að því að viðhalda og efla vellíðan fólks með langvinn heilsufarsvandamál sem býr á eigin heimili.

X

Hjúkrunarstjórnun (HJÚ714G)

Námskeiðinu er ætlað að auka þekkingu og dýpka skilning nemanda á helstu grunnhugtökum og kenningum í hjúkrunarstjórnun og hvernig hægt er að beita þeim í hjúkrunarstarfi. Lögð er áhersla á að nemendur þekki og geri sér grein fyrir því stjórnunarstarfi sem fram fer í hjúkrun innan heilbrigðisstofnana. Jafnframt að þau þekki grundvallaratriði í rekstri, uppbyggingu og skipulagi stjórnkerfa heilbrigðisstofnana. Fjallað verður sérstaklega um forystuhlutverk hjúkrunarfræðinga innan heilbrigðiskerfisins og hlutverk þeirra í teymisvinnu. Klínískt nám í hjúkrunarstjórnun miðar að því að nemendur fái æfingu í að hafa umsjón með, skipuleggja, stjórna og forgangsraða hjúkrunarmeðferð ákveðins hóps sjúklinga ásamt því að tryggja öryggi þeirra og starfsmanna.

X

Langveikir og heilbrigðisþjónustan (HJÚ727G)

Námskeiðið er á meistarastigi og ætlað 4. árs BS nemendum og MS nemendum í hjúkrunarfræði. Það skiptist í tvo þætti:

Þjónustunotkun og íslensk heilbrigðisþjónusta í alþjóðlegu samhengi.
Fjallað er um veikindahegðun og þjónustunotkun, skýringar á þjónustunotkun, einkenni þeirra sem nota heilbrigðisþjónustu, skipulag á og aðgengi að þjónustu, árangur og árangursmælingar í heilbrigðisþjónustu. Umsjón með þessum þætti námskeiðsins hefur Rúnar Vilhjálmsson, prófessor.

Meðferð/þjónusta hjúkrunarfræðinga fyrir langveika og fjölskyldur þeirra.
Fjallað er um hugtök, einkenni og fyrirbæri sem tengjast langveikum og fjölskyldum þeirra og hjúkrunarmeðferðir  sérsniðnar að þörfum langveikra og fjölskyldna þeirra. Einnig er fjallað um siðferðileg álitamál í þjónustu við langveika og fjölskyldur þeirra og úrvinnsla álitamála þjálfuð. Nemendur kynnast starfsemi stofnana sem þjónusta langveika, verða í klínísku námi á göngudeildum fyrir langveika og kynnast starfsemi sjúklingasamtaka.

Tvær kennsluáætlanir verða í námskeiðinu, annars vegar fyrir grunnnemendur og hins vegar fyrir framhaldsnemendur. Nemendur námskeiðsins geta nálgast þær á Uglu þegar kennsla er hafin.

X

Ofbeldi og geðrækt (HJÚ726G)

Hvaða aðferðir bera árangur til að efla geðheilsu? Hvernig geta hjúkrunarfræðingar stuðlað að geðrækt einstaklinga og hópa? Hvernig nýtist faraldsfræði í hjúkrun einstaklinga og hópa í samfélaginu? Hvaða aðferðum beita hjúkrunarfræðingar til að greina þolendur og gerendur ofbeldis? Hver er viðeigandi gagnreynd hjúkrun þolenda og gerenda ofbeldis?

Í þessu námskeiði er tvinnað saman efni um ofbeldi, geðrækt og geðvernd við klíníska hjúkrun og hagnýtingu þekkingar í klíník.

Í námskeiðinu er byggt á þeirri þekkingu sem nemendur hafa þegar öðlast um heilbrigði og heilsu samfélagshópa, faraldsfræði sjúkdóma og heilsutengdra vandamála, og hjúkrun samfélagshópa. Sérstök áhersla verður lögð á geðrækt meðal einstaklinga og hópa og fjallað um aðferðir sem stuðla að vellíðan og eflandi bjargráðum. Umræðan verður meðal annars tengd við tímabil krefjandi lífsbreytinga í lífi einstaklinga og hópa í nútíma samfélagi ásamt gagnreyndum aðferðum til að takast á við tilfinningaleg viðbrögð.

Fjallað verður um mismunandi tegundir ofbeldis, áhrif ofbeldis á geðheilsu, einkenni gerenda og þolenda, gerendur og þolendur sem skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins. Nemendur munu öðlast þekkingu á helstu hugtökum réttarmeinahjúkrunar og hæfni við fyrsta mat og hjúkrunarmeðferðir eftir ofbeldi. Einnig munu nemendur öðlast þekkingu og hæfni í samtölum við skjólstæðingur í erfiðum aðstæðum og tengt úrræðum tengd mismunandi aðstæðum skjólstæðinga.

Nánari efnistök:

 • Hvernig má efla geðvernd og geðrækt í mismunandi aðstæðum, í samfélagi og í veikindum: Fjallað verður um hugtök sem tengjast tilgangi og aðferðum geðverndar og geðræktar í hópum. Umfjöllunin verður tengd við ýmsar kenningar svo sem kenningar um lífsbreytingar og gagnreyndar aðferðir hjúkrunar sem stuðla að farsælli úrvinnslu lífsbreytinganna, efla þrautseigju og vellíðan.
 • Afleiðingar ofbeldis og kynbundinna áfalla á heilsu. Birtingarmyndir ofbeldis og kynbundins ofbeldis á mismunandi æviskeiðum. Birtingarmyndir ofbeldis meðal mismunandi samfélagshópa, s.s. ofbeldis í nánum samböndum og fjölskyldum; ofbeldis gagnvart viðkvæmum og jaðarsettum hópum; eineltis; ofbeldis í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Faraldsfræði ofbeldis, úrræði fyrir þolendur og leiðir til forvarna. Aðferðir til að skima fyrir ofbeldi og veita þolendum stuðning. Hugtök og aðferðir réttarmeinahjúkrunar. Hjúkrun eftir ofbeldi.
X

Hjúkrunarrannsóknir (HJÚ721G)

Hjúkrunarrannsóknir er valnámskeið sem er ætlað nemendum í grunnnámi hjúkrunarfræði sem hafa sérstakan áhuga á rannsóknum og vísindastarfi. Námskeiðinu er ætlað að dýpka þekkingu nemenda og þjálfa færni í vísindalegum vinnubrögðum. Nemendur kynnast einnig aðferðafræði gæða- og umbótastarfs þar sem rannsóknir og gögn eru nýtt á markvissan hátt til að stuðla að framförum og bæta gæði og öryggi í hjúkrun. Í námskeiðinu öðlast nemendur færni í að lesa og greina rannsóknaniðurstöður; kynna rannsóknaniðurstöður; taka þátt í vísindarannsóknum í samvinnu við reynda rannsakendur; og nota vísindaleg vinnubrögð til að stuðla að gæða- og umbótastarfi. Námskeiðið er góður grunnur að framhaldsnámi í hjúkrunarfræði.

Námskeiðið er staðnám sem nær yfir fimm misseri samtals. Fyrstu tvö misserin eru kennd í málstofu en síðustu þrjú misserin er gert ráð fyrir að nemendur vinni með leiðbeinendum í rannsóknaverkefni. Fyrirlestrar og umræðutímar jafngilda tveimur einingum en fjórar einingar tilheyra rannsóknaverkefni

X

Valnámskeið í klínískri hjúkrun (HJÚ823G)

Lýsing á námskeiðinu á íslensku:
Nemendur velja sér sjálfir klínískan vettvang eftir áhugasviði. Klínískur vettvangur er þar sem sjúklingum/einstaklingum er veitt hjúkrun og þar sem nemandi getur aukið klíníska færni sína og þekkingu. Skilyrði er að nemandi hafi ekki verið né verði þar í klínísku námi í öðrum námskeiðum og að hjúkrunarfræðingur sé þar starfandi. Gert er ráð fyrir að nemandi dvelji á vettvangi í eina vinnuviku (40 stundir). Frávik geta verið frá því t.d. ef nemandi fer erlendis.

Nemandi hefur samband við vettvang og semur munnlega við hjúkrunarfræðing um að fá að koma í klínískt nám sem samsvarar 40 klukkustundum. Skilyrði er að nemandi hafi ekki verið né verði þar í klínísku námi í öðrum námskeiðum og að hjúkrunarfræðingur sé þar starfandi. 

Nemandi sendir formlega umsókn með starfsferilskrá til umsjónarkennara námskeiðs (á Canvas vef námskeiðsins) og hjúkrunarfræðings á vettvangi. Í umsókn á að koma fram:

  1. Nafn og netfang nemanda.
  2. Nafn og netfang umsjónarkennara.
  3. Hvaða vettvang valdi nemandi og hver hefur umsjón með dvöl hans þar (nafn og netfang hjúkrunarfræðings).
  4. Hvers vegna varð þessi vettvangur fyrir valinu/rök fyrir vali.
  5. Hver eru markmið nemandans með klíníska náminu á þessum stað.
  6. Áhersluatriði sem nemandi mun sérstaklega kynna sér. Hvaða gagnreyndu þekkingu ætlar nemandi að skoða og skrifa um sem tengist þessum vettvangi.

 Umsjónarkennari sendir hjúkrunarfræðingi á vettvangi upplýsingar um námskeiðið.

Þegar ljóst er hvenær nemandi mun fara á vettvang hefur hann samband við hjúkrunarfræðing á vettvangi. Nemandi staðfestir síðan við umsjónarkennara tímabil klíníska námsins. Mismunandi er eftir stundatöflu hvers nemanda hvenær hann getur farið á vettvang

X

Lokaverkefni (HJÚ818L)

Lokaverkefni í hjúkrunarfræði er 10 eininga námskeið sem undirbýr nemendur fyrir að beita fræðilegum vinnubrögðum og aðferðafræðilegri þekkingu í þeim tilgangi að setja fram nýja þekkingu með hagnýtt gildi. Nemendur vinna verkefni að jafnaði tveir saman undir leiðsögn bæði fastráðinna kennara við Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild og hjúkrunarfræðinga á klínískum vettvangi með a.m.k. meistarapróf. Verkefnin verða byggð á fræðilegum heimildum og tengjast klínískri vinnu hjúkrunarfræðinga.

X

Hjúkrunarrannsóknir (HJÚ821G)

Hjúkrunarrannsóknir er valnámskeið sem er ætlað nemendum í grunnnámi hjúkrunarfræði sem hafa sérstakan áhuga á rannsóknum og vísindastarfi. Námskeiðinu er ætlað að dýpka þekkingu nemenda og þjálfa færni í vísindalegum vinnubrögðum. Nemendur kynnast einnig aðferðafræði gæða- og umbótastarfs þar sem rannsóknir og gögn eru nýtt á markvissan hátt til að stuðla að framförum og bæta gæði og öryggi í hjúkrun. Í námskeiðinu öðlast nemendur færni í að lesa og greina rannsóknaniðurstöður; kynna rannsóknaniðurstöður; taka þátt í vísindarannsóknum í samvinnu við reynda rannsakendur; og nota vísindaleg vinnubrögð til að stuðla að gæða- og umbótastarfi. Námskeiðið er góður grunnur að framhaldsnámi í hjúkrunarfræði.

Námskeiðið er staðnám sem nær yfir fimm misseri samtals. Fyrstu tvö misserin eru kennd í málstofu en síðustu þrjú misserin er gert ráð fyrir að nemendur vinni með leiðbeinendum í rannsóknaverkefni. Fyrirlestrar og umræðutímar jafngilda tveimur einingum en fjórar einingar tilheyra rannsóknaverkefni

X

Meðferðir til heilsueflingar (HJÚ832G)

Námskeiðið fjallar um kenningar og gagnreyndar meðferðir til heilsueflingar almennings, til að sinna eigin heilbrigði sem og ákveðinna sjúklingahópa.  Í námskeiðinu verða kynnar leiðir sem hjúkrunarfræðingar geta beitt til að styðja skjólstæðinga sína að taka ábyrgð á eigin heilbrigði.  Fjallað verður um mataræði, hreyfingu, útiveru, algeng náttúrulyf og náttúruvörur sem almenningur og sjúklingar eru að nota og hugsanlega gagnsemi og skaðsemi þeirra.   Sérstaklega verður fjallað um notkun viðbótarmeðferða (complementary theraies) fyrir aldraða, krabbameinssjúklinga, gigtarsjúklinga, barnshafandi konur og við lífslok. Farið verður í notkun viðbótarmeðferða við ákveðum einkennum eins og verkjum, þreytu, kvíða og ógleði.  Einnig verður í námskeiðinu hugað að þáttum sem hafa áhrif á vellíðan í starfi. Verklegar æfingar verða eitt skipti þar sem verður farið í nudd, djúpslökun og hugleiðslu.  Í námskeiðinu huga nemendur að því að innleiða meðferð í klíník og gera æfingar við að sinna eigin heilsu.

X

Bráðahjúkrun - Valnámskeið (HJÚ831G)

Tilgangur þessa námskeiðs er að dýpka þekkingu hjúkrunarfræðinga á bráðaþjónustu, bráðahjúkrun innan sem utan sjúkrastofnana, á almennum og sérhæfðum bráðamóttökum auk ferli sjúklinga frá fyrstu veikindum/slysi til útskriftar af sjúkrastofnum.

Krafa er um að nemendur velji stað í klínísku valnámskeiði á vormisseri 4. árs sem tengist bráðaþjónustu og vinna þar verkefni tengd þessu námskeiði. 

Faglegar forkröfur: Gert er ráð fyrir að nemendur hafi við upphaf námskeiðs

 • hæfni til þess að greina sértækar hjúkrunarþarfir bráð- og alvarlega veikra sjúklinga og aðstandenda þeirra,
 • þekkingu á reynsluheimi bráð- og alvarlega veikra sjúklinga
 • þekkingu og kunnáttu til að beita völdum meðferðum sjúklinga með við líffærabilanir
 • þekkingu á áhrifaþáttum bráðra og alvarlegra veikinda á líf og lífsgæði skjólstæðinga
 • verulega færni í uppbyggjandi samskiptum við skjólstæðinga og myndun meðferðartengsla við þá
 • getu til að beita víðtækum þekkingargrunni úr hug-, sál-, félags,- líf,- raun- og heilbrigðisvísindum sem hjúkrunarstarfið byggir á
 • umtalsverðrar hjúkrunarfræðilegar þekkingar í bráðahjúkrun
 • tileinkað sér vinnubrögð um gagnreynda þekkingu og beitingu hennar
 • þekki til þróunar klínískra leiðbeininga.

Nemendur skulu tengja efni námskeiðsins við eigin viðfangsefni/sérsvið eftir því sem við verður komið.

Námið byggir á fyrirlestrum, umræðum, klínísku námi og verkefnum. Í klínísku námi þjálfar nemandi og skerpir á fræðilegri þekkingu í raunverulegum aðstæðum sjúklinga.

Námskeiðið er í boði sem val í grunnnámi í hjúkrunarfræði.

Námsmarkmið

 1. Nemendur öðlist yfirgripsmikla þekkingu í bráðahjúkrun við mismunandi aðstæður.
 2. Nemendur öðlist færni til að meta, forgangsraða og bregðast við bráðum veikindum/slysum skjólstæðinga og þekki viðeigandi meðferðir og úrræði innan sem utan sinnar starfseiningar hverju sinni.
 3. Nemendur sýni hæfni til að beita gagnrýnni hugsun á hefðir og venjur í bráðaþjónustu og bráðahjúkrun.
 4. Nemendur öðlist færni við að greina árangur hjúkrunar bráðveikra, slasaðra og aðstandenda þeirra.
 5. Nemendur öðlist þekkingarlegan grunn til að greina tækifæri til breytinga á vinnulagi, taka frumkvæði að þróunarverkefnum eða með öðrum hætti finna leiðir til umbóta í starfi sínu.

Námsþættir

 • Bráðahjúkrun innan og utan sjúkrahúsa.
 • Mat og forgangsflokkun sjúklinga
 • Fyrsta meðferð og þarfir út frá mismunandi einkennum/sjúklingahópum
 • Hjúkrun og fagmennska á bráðamóttöku
 • Næring, hreyfing, útskilnaður (sjálfsumönnun sjúklinga)
 • Öryggi sjúklinga
 • Óráð
 • Sálfræðileg áhrif bráðra veikinda og slysa
 • Sálrænn stuðningur og sjúklingafræðsla
 • Fjölskylda og aðstandendur
 • Samspil sjúkdóma og lífsgæða
 • Áföll og áfallastreita
 • Bráðaflokkun og áverkamat
 • Hópslys: viðbragðsáætlun og hlutverk hjúkrunarfræðinga
 • Almannavarnakerfið, Landsbjörg, Neyðarlínan, sjúkraflutningar, Landhelgisgæslan og heilbrigðisstofnanir
 • Forvarnir slysa og bráðra veikinda: börn, aldraðir, útsettir og jaðarsettir hópar, almenningur
 • Ofbeldi: greining, sérhæft mat og meðferð mismunandi hópa
X

Hjúkrun, menning og margbreytileiki (HJÚ830G)

Námskeiðslýsing:

Markmið námskeiðsins er að tengja saman starf hjúkrunarfræðinga við jaðarsetta hópa samfélagsins með sérstakri áherslu á hlutverk hjúkrunarfræðinga sem málsvara. Námskeiðinu er ætlað að veita nemendum skilning á helstu hugtökum í menningarnæmri hjúkrun og færni til að beita þeirri þekkingu á vettvangi. Farið verður í hugtök sem tengjast forréttindum, stétt, stofnanatengdu ofbeldi, jaðarsetningu af ýmsum toga og hnattvæðingu.

Hluti námskeiðsins verður kenndur af gestarafyrirlesurum sem tilheyra jaðarsettum hópum eða vinna í þjónustu við jaðarsetta hópa í samfélaginu og heilbrigðiskerfinu. Má þar nefna fyrirlesara úr hópum LGBTQIA+ fólks, fólks af erlendum uppruna, flóttafólk, fatlað fólk, fólk sem lifir í fátækt, fólk með fíknir og fleira.

X

Andvari: Gjörgæsluhjúkrun (HJÚ829G)

Námskeiðið veitir nemendum yfirsýn yfir grunnþætti gjörgæsluhjúkrunar. Megináhersla er á mat og meðferð tengd öndunarvegi, öndun, blóðrás og meðvitund.  Æskilegt er að nemandi taki HJÚ823G  Valnámskeið í klínískri hjúkrun  á gjörgæsludeild.

X

Kynheilbrigði (HJÚ825G)

Í námskeiðinu kynnast nemendur hugmyndafræði  kynheilbrigðis og skoða mikilvæga þætti er varða kynheilbrigði einstaklingsins, parsins og hvernig samfélagið getur haft mótandi áhrif á kynheilbrigði fólks. Jafnframt skyggnast nemendur inn í margvíslega áhrifaþætti á kynheilbrigði eins og barneign, ófrjósemi, sjúkdóma og meðferð þeirra sem geta raskað eðlilegri starfsemi líkamansog haft áhrif á líðan. Námskeiðinu er ætlað að efla nemendur i að sinna kynheilbrigðismálum með því að gefa þeim góðan þekkingarlegan grunn, gefa þeim tækifæri til að æfa sig að ræða um kynheilbrigðismál og æfa sig í að fræða aðra um kynheilbrigði.

X

Konur, heilsa og samfélag (HJÚ828G)

Námskeiðið fjallar um konur heilsu og samfélag. Fjallað er um líffræðilega, sál-/félags- og umhverfislega þætti sem hafa áhrif á heilbrigði kvenna. Pólitísk stefnumótun og hugmyndir um heilbrigði og skoðaðar í kynjafræðilegu samhengi. Unnið er út frá heildrænu sjónarmiði um æviskeiðin og fjallað um áhrif lífsviðburða, sjúkdóma og lyfja. Í námskeiðinu er einnig fjallað um sérhæfða líffæra- og lífeðlisfræði kvenna og barneignarferli, algenga kvensjúkdóma og helstu hugtök í erfðafræði og litningarannsóknum í tengslum við meðgöngu.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Brynja Viktorsdóttir
Ásta María Ásgrímsdóttir
Birna M.G. Baarregaard
Brynja Viktorsdóttir
Hjúkrunarfræði - BS nám

Ég valdi hjúkrunarfræði þar sem mig langaði að vinna við eitthvað sem væri krefjandi, áhugavert og sem myndi mögulega hafa góð áhrif á líf annarra. Hjúkrun er mjög fjölbreytt og þarf maður að vinna með ólíka þætti eins og sjúkdóma, mannslíkamann, samskipti og almennt um heilsu fólks á lífsleiðinni. Starfið býður upp á margvíslega starfsmöguleika hér á Ísland og erlendis og er alltaf hægt að læra meira eða breyta um svið innan hjúkrunar sem er mikill kostur. Þörfin fyrir hjúkrun verður alltaf til staðar þannig að framtíð hjúkrunarfræðinga er björt.

Ásta María Ásgrímsdóttir
Hjúkrunarfræði - BS nám

Ég valdi nám í hjúkrunarfræði því ég ákvað fyrir löngu að ég vildi verða ljósmóðir þegar ég yrði stór. Síðustu fjögur ár hef ég lært meira en mér hefði nokkrun tímann dottið í hug, námið er krefjandi og erfitt en ótrúlega skemmtilegt og gefandi. Það er farið vel í starfssemi mannslíkamans, vanstarfsemi og sjúkdóma, alla kima hjúkrunar frá bráða í öldrun og svo margt margt meira. Félagslífið er einnig frábært og andinn í deildinni vinalegur og góður. Ég mæli með að allir skrái sig í hjúkrunarfræði.

Birna M.G. Baarregaard
Hjúkrunarfræði - BS nám

Námið er mjög áhugavert, krefjandi og krefst mikillar vinnu en uppskeran er frábær. Það hefur komið mér á óvart hversu margir koma að kennslunni í náminu og aðgengi okkar að fremstu sérfræðingum landsins á hinum ýmsu sviðum heilbrigðisstéttarinnar. Ég mæli með þessu námi fyrir hvern þann sem langar til þess að starfa innan heilbrigðisgeirans og er tilbúinn í áhugavert og krefjandi nám sem bíður upp á ótal tækifæri til framtíðar. Eirberg, húsnæði hjúkrunarfræðideildar býður upp á fína aðstöðu fyrir nemendur þar sem gott er að vera.

Hafðu samband

Skrifstofa Hjúkrunarfræðideildar
Eirberg, Eiríksgata 34
101 Reykjavík
Sími 525 4960
hjukrun@hi.is

Opið virka daga frá kl. 9:00 - 14:00

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.