Danska | Háskóli Íslands Skip to main content

Danska

Danska

Hugvísindasvið

Danska

BA gráða – 180 ECTS einingar

Í BA-námi í dönsku er lögð áhersla á að nemendur nái hratt og örugglega tökum á dönsku máli í ræðu og riti og öðlist þekkingu á dönsku samfélagi, menningu og bókmenntum.

Skipulag náms

X

Mál og menning I: Vinnulag og aðferðir í hugvísindum (MOM101G, MOM102G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að leita svara við spurningum á borð við: Hvað eru hugvísindi og vísindaleg vinnubrögð, hvernig er þeim beitt á sviði hugvísinda, hvað er átt við með hugtökunum gagnrýnin hugsun, siðferði og siðfræði, ritstuldur, heimildaleit og heimildavinna? Ennfremur er námskeiðinu ætlað að veita nemendum innsýn í vinnuaðferðir hugvísinda og þjálfa þá í faglegum vinnubrögðum s.s. heimildaleit, framsetningu texta, ritun, ritgerðarsmíð, framsögum og fleiru. 

ATHUGIÐ! NÁMSKEIÐIÐ ER KENNT Á ÍSLENSKU OG Í STAÐNÁMI. ÞEIR SEM TAKA NÁMSKEIÐIÐ Á ENSKU OG Í FJARNÁMI EIGA AÐ VERA SKRÁÐIR Í MOM102G.

MOM101G er ætlað nemendum í erlendum tungumálum ÖÐRUM en ensku. Nemendur í ensku og þeir sem ekki eiga íslensku að móðurmáli eiga að vera skráðir í MOM102G.

X

Mál og menning I: Vinnulag og aðferðir í hugvísindum (MOM101G, MOM102G)

Meginmarkmið námskeiðsins er að svara spurningum eins og: hvað eru hugvísindi og vísindaleg vinnubrögð, hvernig er þeim beitt á sviði hugvísinda, hvað er átt við með hugtökunum gagnrýnin hugsun, ritstuldur, heimildaleit og heimildavinna? Ennfremur er námskeiðinu ætlað að veita nemendum innsýn í vinnuaðferðir hugvísinda og þjálfa þá í faglegum vinnubrögðum s.s. akademísku læsi og ritun (framsetningu texta, ritgerðasmíð), heimildaleit, framsögum og fleiru. 

ATHUGIÐ! Námskeiðið er kennt á ensku og er ætlað BA-nemendum í ensku og nemendum í akademískri ensku, þeim sem ekki hafa íslensku sem móðurmál og þeim sem stunda fjarnám.

Nemendur í erlendum tungumálum öðrum en ensku og hafa íslensku sem móðurmál eiga að skrá sig í MOM101G.

X

Danskar samtímabókmenntir (DAN110G)

Í þessu námskeiði í dönskum samtímabókmenntum verður lögð áhersla á danskar bókmenntir eftir 2000. Með því að lesa texta sem tengjast ýmist raunsæi, töfraraunsæi, sjálfsögum, loftslagsbreytingum eða mínímalísma öðlast nemandinn þekkingu á greiningarverkfærum bókmenntafræðinnar: túlkun, stíl, grein, o.s.frv.

X

Danska: Tunga, tjáning, menning (DAN112G)

Markmiðið er að nemendur öðlist aukna alhliða samskiptahæfni á dönsku sem tekur til allra færniþátta; hlusta, lesa, tala, skrifa (fimmti færniþátturinn er „að samtala“). Í námskeiðinu verður unnið með danska menningu, hefðir og siði í víðu samhengi. Áhersla verður lögð á markvissa vinnu með þemabundinn orðaforða, auk þess sem nemendur þjálfast í notkun hvers konar hjálpargagna á sviði veforðabóka og leiðréttingaforrita. Efniviður námskeiðsins verður sóttur í alla hugsanlega miðla; dagblöð, tímarit, smásögur, söngtextar, útvarps- og sjónvarpsefni og kvikmyndir.

X

Dönsk málfræði I: Orðflokkar og orðmyndun (DAN114G)

Í námskeiðinu læra nemendur grundvallarreglur danskrar málfræði og beita þeim í talmáli og ritmáli. Nemendur verða að kunna skil á fræðilegri orðræðu um efnið.

Einnig verður farið í byggingu dansks máls. Námskeiðið er bæði fræðilegt og hagnýtt með áherslu á hvað er líkt og ólíkt með dönskri og íslenskri beyginga- og setningafræði. Nemendur vinna með fræðilega texa um efnið og nota þekkingu sína til að greina orð og setningar með tilliti til merkingar, beyginga og setningafræði. Nemendur vinna með hagnýt verkefni í tengslum við fræðin.

X

Mál og menning II: Hugmynda- og málvísindasaga (MOM201G, MOM202G)

Námskeiðið er ágrip af vestrænni hugmynda- og málvísindasögu frá fornöld og fram til nútímans. Í því felst heimspekileg umfjöllun um þróun vísinda og fræðilegrar þekkingarleitar í Evrópu þar sem rýnt er í ólíkan skilning á eðli þekkingar og hlutverki hennar í mannlegu lífi allt frá Grikkjum til forna og fram á skeið upplýsingarinnar á átjándu öld. Inn í þessa þekkingarfræðilegu umræðu fléttast einnig mismunandi sjónarhorn frá fyrri öldum á eðli tungumálsins. Ennfremur er vikið að helstu straumum og stefnum í þjóðfélagsmálum, tæpt á nokkrum mikilvægum bókmenntaverkum fyrri alda og hugað að tilurð ýmissa menningarlegra einkenna sem áberandi eru í vestrænum samfélögum nútímans. Í seinni hluta námskeiðsins er áhersla lögð á sögu og þróun málvísinda sem sérstakrar fræðigreinar fram á okkar daga. Námskeiðið færir nemendum fræðileg grundvallarhugtök og -tól sem ómissandi eru fyrir frekara nám í bókmenntum, málvísindum og öðrum menningarfræðum. Námskeiðið fer að mestu leyti fram sem vendikennsla og er gert ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma.

X

Mál og menning II: Hugmynda- og málvísindasaga (MOM201G, MOM202G)

Námskeiðið er ágrip af vestrænni hugmynda- og málvísindasögu frá fornöld og fram til nútímans. Í því felst heimspekileg umfjöllun um þróun vísinda og fræðilegrar þekkingarleitar í Evrópu þar sem rýnt er í ólíkan skilning á eðli þekkingar og hlutverki hennar í mannlegu lífi allt frá Grikkjum til forna og fram á skeið upplýsingarinnar á átjándu öld. Inn í þessa þekkingarfræðilegu umræðu fléttast einnig mismunandi sjónarhorn frá fyrri öldum á eðli tungumálsins. Ennfremur er vikið að helstu straumum og stefnum í þjóðfélagsmálum, tæpt á nokkrum mikilvægum bókmenntaverkum fyrri alda og hugað að tilurð ýmissa menningarlegra einkenna sem áberandi eru í vestrænum samfélögum nútímans. Í seinni hluta námskeiðsins er áhersla lögð á sögu og þróun málvísinda sem sérstakrar fræðigreinar fram á okkar daga. Námskeiðið færir nemendum fræðileg grundvallarhugtök og -tól sem ómissandi eru fyrir frekara nám í bókmenntum, málvísindum og öðrum menningarfræðum. Námskeiðið fer að mestu leyti fram sem vendikennsla og er gert ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma.

X

Danskar bókmenntir á 20. öld (DAN206G)

Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur öðlist yfirsýn yfir danska bókmenntasögu 20. aldar og kynnist höfundum tímabilsins með því að vinna með lykilverk. Við lok námskeiðsins skulu nemendur geta sýnt hæfni í að gera grein fyrir ákveðnum tímabilum, hugtökum og höfundaverkum í dönskum bókmenntum 20. aldar. Á grundvelli bókmenntalegra sérkenna eiga nemendur að geta staðsett texta í bókmenntasögulegu samhengi og gert grein fyrir fagurfræðilegum straumum tímabilsins.

X

Skilvirkt dönskunám (DAN210G)

Í námskeiðinu er nemendum leiðbeint um hvernig þeir geta hratt, og af öryggi bætt dönskukunnáttu sína, bæði í tali og ritun. Hverjum nemanda verður mætt á því kunnáttustigi sem hann er og hann aðstoðaður við að vinna með áhugasvið sitt (t.d. ferðafræði, tölvufræði, viðskiptafræði, læknisfræði). Nemendur kynnast margvíslegum aðgengilegum hjálpargögnum, orðabókum og hvers konar vefefni. Unnið verður markvisst að eflingu orðaforða með þekktum aðferðum og leiðum sem gagnast nemendum vel til að efla dönskukunnáttu þeirra. Námsmat er fólgið í munnlegum og skriflegum verkefnum sem nemendur skila yfir misserið.

X

Danska: Tjáning, saga og samfélag (DAN208G)

Markmiðið er að nemendur öðlist enn aukna alhliða samskiptahæfni á dönsku sem tekur til allra færniþátta. Í námskeiðinu verður unnið með efni af ýmsu tagi og breytilegu þyngdarstigi og sem fjalla um samfélagsleg málefni, stjórnmál og sögulega atburði. Nemendur þjálfast í að tjá sig um samfélagsleg málefni, jafnt stjórnmál, sögu sem og önnur málefni sem efst eru á baugi hverju sinni. Nemendur semja texta bæði skriflega og munnlega fyrir mismunandi tilefni, ásamt því að nota málsnið sem hæfir aðstæðum og samhengi hverju sinni.  

X

Danskur framburður og hljóðfræði (DAN304G)

Farið verður yfir danska hljóðfræði og framburður æfður. Að hluta til verður kennt í málveri.

X

Dönsk bókmenntasaga fram til 1900 (DAN307G)

Nemendur kynna sér helstu tímabil danskrar bókmenntasögu frá miðöldum til 1900 og átti sig á samhengi þeirra við félagslega og hugmyndasögulega strauma á hverjum tíma. Í námskeiðinu verða lesnir kaflar úr Danasögu Saxa, sálmar eftir Brorson og Kingo, kafla úr Jammersminde eftir Leonora Christine, ævintýri eftir H.C. Andersen og nokkrar skáldsögur. Markmið námskeiðsins er að nemendur kynni sér og greini lykilverk danskra bókmennta (skáldsagna, smásagna, ljóða, leikrita og fl.), þannig að bókmenntasögulegt samhengi verði ljóst. Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku.

X

Dönsk málfræði II: Setningafræði (DAN313G)

Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur öðlist staðgóða fræðilega þekkingu á danskri málfræði, þ.e. setningafræði (þmt. aukasetningum), beygingafræði og orðmyndun.

Enn fremur að nemendur hafi vald á réttri notkun íðorða, geti beitt fræðilegri þekkingu til greiningar á orðum, auka- og aðalsetningum og texta, sem og fræðilegri þekkingu á málfræði á eigin málnotkun

Í námskeiðinu er dýpkuð þekking á hluta þess efnis sem fjallað var um í Danskri málfræði I: beygingafræði, orðmyndun og setningafræði. Sérstök áhersla er lögð á aukasetningar og greiningu á þeim. Í því sambandi verður fjallað um kommureglur. Enn fremur er unnið með orðmyndun og ný orð í dönsku bæði nýmyndanir og tökuorð.

X

Kvikmyndir og sjálfsmynd (DAN305G)

Kvikmyndir og sjálfsmynd

X

Dönsk málnotkun (DAN424G)

Í námskeiðinu verða kynnt ýmis hugtök, kenningar og aðferðir innan málnotkunargreiningar og málnotkunar. Nemendur verða þjálfaðir í að skoða ólíkar textagerðir (munnlegar og skriflegar) og greina þær út frá tjáskiptagildi þeirra. Unnið verður með tal, ritun, myndir, jafnt einföld skilaboð (t.d. í samtölum og bréfum) sem flókin (t.d. útvarps- og sjónvarpsútsendingar). Nemendur verða þjálfaðir í málkennd/málvitund með það að markmiði að geta fengist við ólíkar tjáskiptaaðstæður og semja eigin skilaboð/ tilkynningar/texta.

X

Töfraraunsæi í dönskum bókmenntum frá Karen Blixen til Charlotte Weitze (DAN421G)

Orðið ‚töfraraunsæi‘ var upphaflega notað í sambandi við suðuramerískar bókmenntir á 20. öld en má líka án vandkvæða yfirfæra á hluta af evrópskra bókmennta. (Önnur svipuð heiti eru: ævintýri, fantasía). Ólíkt í íslenskum bókmenntum var töfraraunsæinn aldrei ráðandi stefna í dönskum bókmenntum á 20. og 21. öld. Höfundarverk Karenar Blixen eru dæmi um að danskir höfundar sem fara á snið við meginstrauma síns tíma eru til.

Í þessu námskeiði ætlum við meðal annars að lesa verk eftir Karen Blixen, Hanne Marie Svendsen, Peter Høeg, Ib Michael, Peter Adolphsen, Charlotte Weitze, Peter H. Fogtdal og Mathilde Walter Clark.

X

Ísland í dönskum bókmenntum – ferðalag frá rómantíkinni til nútímans (DAN422G)

Ísland hefur, sérstaklega frá og með rómantíkinni, verið mikilvægt mótíf í dönskum bókmenntum vegna náttúru sinnar og bókmennta. Í þessu námskeiði er markmiðið að greina bæði bókmenntaleg verk og ferðasögur.

a) Frá rómantík til expressionisma. Hér lesum við texta eftir Oehlenschläger, Grundtvig og Brandes; hér mótaðist mýtan um Ísland sem „Land upprunans“. Frá upphafi 20. aldar lesum við Helten eftir Harald Kidde (1912).
b) Ferðasögur. Þetta er mikilvægt svið, og við munum lesa Rejse paa Island (1954) eftir Martin A. Hansen en lítum einnig til nútímalegri ferðasagna eftir Poul Vad og Keld Zeruneith.
c) Myndir af Íslandi í nútímabókmenntum. Nærri nútímanum munum við fást við ljóð eftir Klaus Rifbjerg, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup, Thorkild Bjørnvig og Klaus Høeck auk skáldsagna eftir Lars Frost (Smukke biler efter krigen, 2004) og Hanne Højgaard Viemose (Mado, 2015).

Sum lengri verk eru aðeins lesin í útdráttum.

X

Tungumál og leiklist (MOM401G)

Valnámskeið í leiklist fyrir nemendur í Mála- og menningardeild, á 2. og 3. ári BA-náms, er nýtt samstarfs- og tilraunaverkefni deildarinnar.

Námskeiðið er í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn (3 vikur) er í umsjón bókmenntafræðings sem leiðir nemendur í gegnum lestur og skilning á verkinu.

Nemendur vinna með verkið á sínu tungumáli en kennslan fer fram á íslensku og nemendur geta nýtt sér íslensku þýðinguna ef vill.

Nemendur velja senur úr verkinu með sviðsetningu í huga.

Seinni hlutinn (9 vikur) er í höndum umsjónarmanns námskeiðsins (Ásta Ingibjartsóttir) með aðstoð kennara í þeim tungumálum sem eru skráð í námskeiðið.

Þessi hluti skiptist í upphitunaræfingar, slökunaræfingar og ýmis konar framburðaræfingar. Vinna nemenda felst í samvinnu að leita leiða við uppsetningu þeirra sena sem valdar voru í fyrri hlutanum.

Kennarar í þeim tungumálum sem taka þátt, koma inn í seinni hlutann og aðstoða við framburð og tjáningu í viðkomandi tungumáli.

Það er mikilvægt að nemendur vinni vel í fyrri hluta námskeiðsins; lesið verkið markvisst.

Kennslan fer fram í fyrirlestrasal Veraldar á miðvikudögum frá kl. 15:00 til 18:00 og er mæting forsenda þess að þetta tilraunaverkefni nái markmiðum sínum.

Markmið:

 • Þjálfa tjáningu á markmálinu.
 • Hópvinna.
 • Kynna leikbókmenntir.
 • Greining á leikbókmenntum.
 • Efla sköpunarmátt tungumálanámsins.
 • Uppsetning á völdum senum úr þekktu verki á mismunandi tungumálum.
 • Efla samstarf milli greina í deildinni.
X

Þýðingar (danska) (DAN408G, DAN409G)

Þýðingar fræðilega séð: frá málfræðilegum, merkingarfræðilegum og stílfræðilegum sjónarhóli. Jafnframt þjálfun í að þýða úr dönsku á íslensku og öfugt eftir mismunandi þýðingaraðferðum. Ath. Námskeiðin Tengsl Danmerkur og Íslands og  Þýðingar eru í boði annað hvert vormisseri og skulu nemendur sem lesa dönsku til 120 eininga taka a.m.k annað þeirra.

X

Tengsl Danmerkur og Íslands í nýju ljósi (DAN408G, DAN409G)

Á námskeiðinu verður fjallað um tengsl Íslands og Danmerkur í sögulegu ljósi og þau skoðuð út frá nýjum rannsóknum á samskiptum landanna. Sérstök áhersla verður lögð á áhrif danskrar menningar og tungu hér á landi og þau svið menningarinnar, þar sem samskipti Íslendinga og Dana voru mest.  

Fjallað verður um danska menningarkima á Íslandi á nítjándu og tuttugustu öld og hvað aðgreindi þá frá hefðbundinni íslenskri menningu, m.a. hvað varðar lífsstíl, klæðnað og afþreyingu. Varpað verður ljósi á hlutverk danskrar tungu hér á landi og hversu mikilvæg dönskukunnátta var Íslendingum í samskiptum þeirra við Dani og sem lykill að umheiminum. Sambúð dönsku og íslensku verður rædd og skoðað hvernig tökuorð í íslensku eru til vitnis um margvísleg tengsl Íslendinga og Dana. Þá verður skoðað, hvernig viðhorf Íslendinga til dönsku og íslensku breyttust smám saman með vaxandi þjóðernisvitund og barátttu þeirra fyrir sjálfstæði.      

Loks verður fjallað um tengsl Íslendinga við Kaupmannahöfn og þann mikilvæga þátt, sem borgin gegndi um aldir sem miðstöð mennta og menningar. Fjallað verður um áhuga Dana á íslenskri menningu og tungu og hvernig hann stuðlaði að samvinnu við Íslendinga á ýmsum sviðum.

Kennslan fer að mestu fram á dönsku.   

X

Danskur framburður og hljóðfræði (DAN304G)

Farið verður yfir danska hljóðfræði og framburður æfður. Að hluta til verður kennt í málveri.

X

Dönsk bókmenntasaga fram til 1900 (DAN307G)

Nemendur kynna sér helstu tímabil danskrar bókmenntasögu frá miðöldum til 1900 og átti sig á samhengi þeirra við félagslega og hugmyndasögulega strauma á hverjum tíma. Í námskeiðinu verða lesnir kaflar úr Danasögu Saxa, sálmar eftir Brorson og Kingo, kafla úr Jammersminde eftir Leonora Christine, ævintýri eftir H.C. Andersen og nokkrar skáldsögur. Markmið námskeiðsins er að nemendur kynni sér og greini lykilverk danskra bókmennta (skáldsagna, smásagna, ljóða, leikrita og fl.), þannig að bókmenntasögulegt samhengi verði ljóst. Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku.

X

Dönsk málfræði II: Setningafræði (DAN313G)

Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur öðlist staðgóða fræðilega þekkingu á danskri málfræði, þ.e. setningafræði (þmt. aukasetningum), beygingafræði og orðmyndun.

Enn fremur að nemendur hafi vald á réttri notkun íðorða, geti beitt fræðilegri þekkingu til greiningar á orðum, auka- og aðalsetningum og texta, sem og fræðilegri þekkingu á málfræði á eigin málnotkun

Í námskeiðinu er dýpkuð þekking á hluta þess efnis sem fjallað var um í Danskri málfræði I: beygingafræði, orðmyndun og setningafræði. Sérstök áhersla er lögð á aukasetningar og greiningu á þeim. Í því sambandi verður fjallað um kommureglur. Enn fremur er unnið með orðmyndun og ný orð í dönsku bæði nýmyndanir og tökuorð.

X

BA-ritgerð í dönsku (DAN261L)

Lokaverkefni í dönsku.

X

Kvikmyndir og sjálfsmynd (DAN305G)

Kvikmyndir og sjálfsmynd

X

BA-ritgerð í dönsku (DAN261L)

Lokaritgerð í dönsku.

X

Dönsk málfræði III: Rannsóknir í dönskum málvísindum (DAN601G)

Í samráði við kennara kynna nemendur sér rannsóknir og fræðilega umfjöllun um danskt mál m.a. merkingarfræði, orðsifjafræði, orðaforða, föst orðasambönd og málvenjur. Áhersla verður lögð á að skrifa fræðilega teksta.

X

Töfraraunsæi í dönskum bókmenntum frá Karen Blixen til Charlotte Weitze (DAN421G)

Orðið ‚töfraraunsæi‘ var upphaflega notað í sambandi við suðuramerískar bókmenntir á 20. öld en má líka án vandkvæða yfirfæra á hluta af evrópskra bókmennta. (Önnur svipuð heiti eru: ævintýri, fantasía). Ólíkt í íslenskum bókmenntum var töfraraunsæinn aldrei ráðandi stefna í dönskum bókmenntum á 20. og 21. öld. Höfundarverk Karenar Blixen eru dæmi um að danskir höfundar sem fara á snið við meginstrauma síns tíma eru til.

Í þessu námskeiði ætlum við meðal annars að lesa verk eftir Karen Blixen, Hanne Marie Svendsen, Peter Høeg, Ib Michael, Peter Adolphsen, Charlotte Weitze, Peter H. Fogtdal og Mathilde Walter Clark.

X

Ísland í dönskum bókmenntum – ferðalag frá rómantíkinni til nútímans (DAN422G)

Ísland hefur, sérstaklega frá og með rómantíkinni, verið mikilvægt mótíf í dönskum bókmenntum vegna náttúru sinnar og bókmennta. Í þessu námskeiði er markmiðið að greina bæði bókmenntaleg verk og ferðasögur.

a) Frá rómantík til expressionisma. Hér lesum við texta eftir Oehlenschläger, Grundtvig og Brandes; hér mótaðist mýtan um Ísland sem „Land upprunans“. Frá upphafi 20. aldar lesum við Helten eftir Harald Kidde (1912).
b) Ferðasögur. Þetta er mikilvægt svið, og við munum lesa Rejse paa Island (1954) eftir Martin A. Hansen en lítum einnig til nútímalegri ferðasagna eftir Poul Vad og Keld Zeruneith.
c) Myndir af Íslandi í nútímabókmenntum. Nærri nútímanum munum við fást við ljóð eftir Klaus Rifbjerg, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup, Thorkild Bjørnvig og Klaus Høeck auk skáldsagna eftir Lars Frost (Smukke biler efter krigen, 2004) og Hanne Højgaard Viemose (Mado, 2015).

Sum lengri verk eru aðeins lesin í útdráttum.

X

Tungumál og leiklist (MOM401G)

Valnámskeið í leiklist fyrir nemendur í Mála- og menningardeild, á 2. og 3. ári BA-náms, er nýtt samstarfs- og tilraunaverkefni deildarinnar.

Námskeiðið er í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn (3 vikur) er í umsjón bókmenntafræðings sem leiðir nemendur í gegnum lestur og skilning á verkinu.

Nemendur vinna með verkið á sínu tungumáli en kennslan fer fram á íslensku og nemendur geta nýtt sér íslensku þýðinguna ef vill.

Nemendur velja senur úr verkinu með sviðsetningu í huga.

Seinni hlutinn (9 vikur) er í höndum umsjónarmanns námskeiðsins (Ásta Ingibjartsóttir) með aðstoð kennara í þeim tungumálum sem eru skráð í námskeiðið.

Þessi hluti skiptist í upphitunaræfingar, slökunaræfingar og ýmis konar framburðaræfingar. Vinna nemenda felst í samvinnu að leita leiða við uppsetningu þeirra sena sem valdar voru í fyrri hlutanum.

Kennarar í þeim tungumálum sem taka þátt, koma inn í seinni hlutann og aðstoða við framburð og tjáningu í viðkomandi tungumáli.

Það er mikilvægt að nemendur vinni vel í fyrri hluta námskeiðsins; lesið verkið markvisst.

Kennslan fer fram í fyrirlestrasal Veraldar á miðvikudögum frá kl. 15:00 til 18:00 og er mæting forsenda þess að þetta tilraunaverkefni nái markmiðum sínum.

Markmið:

 • Þjálfa tjáningu á markmálinu.
 • Hópvinna.
 • Kynna leikbókmenntir.
 • Greining á leikbókmenntum.
 • Efla sköpunarmátt tungumálanámsins.
 • Uppsetning á völdum senum úr þekktu verki á mismunandi tungumálum.
 • Efla samstarf milli greina í deildinni.
X

Þýðingar (danska) (DAN408G, DAN409G)

Þýðingar fræðilega séð: frá málfræðilegum, merkingarfræðilegum og stílfræðilegum sjónarhóli. Jafnframt þjálfun í að þýða úr dönsku á íslensku og öfugt eftir mismunandi þýðingaraðferðum. Ath. Námskeiðin Tengsl Danmerkur og Íslands og  Þýðingar eru í boði annað hvert vormisseri og skulu nemendur sem lesa dönsku til 120 eininga taka a.m.k annað þeirra.

X

Tengsl Danmerkur og Íslands í nýju ljósi (DAN408G, DAN409G)

Á námskeiðinu verður fjallað um tengsl Íslands og Danmerkur í sögulegu ljósi og þau skoðuð út frá nýjum rannsóknum á samskiptum landanna. Sérstök áhersla verður lögð á áhrif danskrar menningar og tungu hér á landi og þau svið menningarinnar, þar sem samskipti Íslendinga og Dana voru mest.  

Fjallað verður um danska menningarkima á Íslandi á nítjándu og tuttugustu öld og hvað aðgreindi þá frá hefðbundinni íslenskri menningu, m.a. hvað varðar lífsstíl, klæðnað og afþreyingu. Varpað verður ljósi á hlutverk danskrar tungu hér á landi og hversu mikilvæg dönskukunnátta var Íslendingum í samskiptum þeirra við Dani og sem lykill að umheiminum. Sambúð dönsku og íslensku verður rædd og skoðað hvernig tökuorð í íslensku eru til vitnis um margvísleg tengsl Íslendinga og Dana. Þá verður skoðað, hvernig viðhorf Íslendinga til dönsku og íslensku breyttust smám saman með vaxandi þjóðernisvitund og barátttu þeirra fyrir sjálfstæði.      

Loks verður fjallað um tengsl Íslendinga við Kaupmannahöfn og þann mikilvæga þátt, sem borgin gegndi um aldir sem miðstöð mennta og menningar. Fjallað verður um áhuga Dana á íslenskri menningu og tungu og hvernig hann stuðlaði að samvinnu við Íslendinga á ýmsum sviðum.

Kennslan fer að mestu fram á dönsku.   

X

BA-ritgerð í dönsku (DAN261L)

Lokaverkefni til BA-prófs.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum Námsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Berglind Ellen P. Petersen
Hugrún Egla
Alexander Kristján Karlsson
Berglind Ellen P. Petersen
Danska - BA nám

Ég ákvað að fara í dönskunám í Háskóla Íslands vegna þess að mig langaði til að öðlast víðtækari innsýn í málið, menninguna og söguna. Námið er frábært tækifæri til að nálgast það tungumál sem þú heillast af og langar að kynnast nánar. Á námsferlinum hef ég meðal annars fengið dýpri skilning og áhuga fyrir dönskum bókmenntum, málvísindum og skilvirkni í námi. Ég hef kynnst nýju fólki og fallegu umhverfi sem Veröld, hús Vigdísar, býður þér upp á. Hvort sem þú hyggur á frekara nám í Danmörku eða vilt nýta þér málið í lífi og starfi þá tel ég Hugvísindasvið HÍ vera rétta staðinn til að byrja á.

Hugrún Egla
Læknanemi í Danmörku með diplómagráðu í dönsku

Það var mjög gott að byrja langt nám í Danmörku með stjórn á dönskunni, og þar með jafnari tækifæri á við danska samnemendur. Mér tókst að falla vel inn í vinahópinn og samfélagið, og þar hefur lærdómur um danska sögu, stjórnmál og menningu skipt miklu máli. Ég fékk fljótt vinnu á spítölunum, þar sem ég tek meðal annars vaktir á geðdeildum og tek blóðprufur. Ég er gríðarlega ánægð með dönskunámið í HÍ og hvernig það hefur hjálpað mér að aðlagast dönsku samfélagi og njóta tilverunnar hérna í botn. 

Alexander Kristján Karlsson
Danska - BA nám

Ég sótti um í dönskunám í HÍ með það í huga að viðhalda tungumálinu þangað til ég kæmist aftur út og fannst mér fátt hljóma spennandi við danskar samtímabókmenntir, hljóðfræði og tjáningu. Mér til mikillar undrunar hef ég sjaldan haft eins gaman af námi eins og í HÍ og lært svo miklu meira en bara tungumálið og hvernig á að beita því. Kennararnir eru einstaklega fagmannlegir á sínu sviði og vita nákvæmlega hvernig á að nálgast fjölbreyttan hóp af fólki og get ég því mælt með náminu fyrir alla

Hafðu samband

Skrifstofa Hugvísindasviðs
Aðalbygging, 3.hæð - Sæmundargötu 2

Sími: 525 4400
Netfang: hug@hi.is
Skrifstofan er opin virka daga frá kl 10:00–12:00 og 13:00–15:00.

Nemendur á Hugvísindasviði geta einnig nýtt sér Þjónustutorg í Gimli og Þjónustuborð á Háskólatorgi. Hægt er að nálgast upplýsingar í netspjalli hér á síðunni.

Fylgstu með Hugvísindasviði:

Háskóli Íslands - aðalbygging

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.