Skip to main content

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

Menntavísindasvið

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði

BA gráða – 180 einingar

Alþjóðlegt nám í menntunarfræði opnar nýjar leiðir fyrir nemendur sem hafa áhuga á alþjóðlegri sýn á viðfangsefni uppeldis- og menntunarfræði eða hafa áhuga á að vinna með vaxandi hópi innflytjendabarna og tvítyngdra barna á Íslandi. Námið fer fram á ensku og hafa nemendur komið víða að úr heiminum. Með alþjóðlegu námi í menntunarfræði er brugðist við þróun fjölmenningarsamfélags og hnattvæðingu. 

Skipulag náms

X

Vettvangur menntunar og rannsókna (INT101G)

Helstu markmið: Tilgangur námskeiðsins er að kynna nemendum fjölbreytileika og þróun námsumhverfis. Nemendur munu kynnast lykilþróun í menntun á 20. og snemma á 21. öld. Stutt kynning verður á kenningum um menntunarbreytingar og tengsl stefnu og framkvæmda. Nemendur munu geta greint og rætt nokkur atriði sem snúa að því að koma á fót og viðhalda menntaumhverfi, bæði formlegum og óformlegum. Nemendur munu skilja að mismunandi menningarverðmæti liggja að baki mismunandi útgáfum af góðum starfsháttum og geta myndað sér dóma um hvað gæti verið góð starfsvenja í ýmsum aðstæðum. Námsreynsla: Nemendur munu fara í reglulegar vettvangsheimsóknir í ýmsar fræðslustillingar. Þeim verður gert að undirbúa sig fyrir heimsóknirnar og skrifa stuttar skýrslur eftir heimsóknirnar. Nemendur þurfa að lesa stuttar greinar til að auka skilning sinn á þróun menntamála. Þeir verða hvattir til að meta gildi og starfshætti í mismunandi umhverfi og munu geta byggt upp rök um hvað teljist góð starfsvenja. Nemendur munu rannsaka að minnsta kosti eitt umhverfi í dýpt og gera munnlega og sjónræna kynningu á umhverfi sínu. Þeir munu sinna verkefnum sem fela í sér rafræn og bókasafnstengd auðlindir. Gert er ráð fyrir vandaðan undirbúning fyrir kennslustundir og mun námskeiðið byggja á virkri þátttöku nemenda í kennslustundum.

X

Fræðileg vinnubrögð (INT102G)

Námskeiðið er skipulagt sem röð vinnustofa. Áhersla er lögð á skipulagningu, gerð og miðlun vinnu nemenda með munnlegum/skriflegum kynningum. Nemendur munu ræða um menntamál, bæði alþjóðleg og innlend, og helst slík sem eiga við um bakgrunn eða reynslu tiltekinna nemenda. Helstu starfsemi eru:

- Að þekkja og bæta hvernig þú lærir.

- Að bera kennsl á hugmyndir og punkta í skriflegum rökstuðningi.

- Byggja upp þekkingu á málfræði og stílreglum. - Kannast við góð skrif.

- Gagnrýnin greining á hugmyndum og punktum í rökræðum.

- Jafningja- og sjálfsmat.

- Skipulags- og ritfærni.

- Að flytja munnlega kynningu sem byggir á eigin skrifum. - Þróun fræðiritgerða.

X

Inngangur að félags- og menntarannsóknum (INT103G)

Helstu markmið:
Markmið námskeiðsins er að kynna nemendum á fyrsta ári á sviði félags- og menntunarfræða undirstöður eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða. 

Viðfangsefni:
Í námskeiðinu verður fjallað um rannsóknaraðferðir, helstu rannsóknarkenningar, vísindaleg viðmið og gildi sem og siðferði rannsókna. Rannsóknarferlið og skipulag rannsókna verða skoðuð. Munu nemendur öðlast þekkingu til þess að geta greint milli mismunandi rannsóknarhefða og velja viðeigandi rannsóknaraðferðir.

Í námskeiðinu lesa nemendur ritrýndar fræðigreinar, vinna verkefni tengd hinum ýmsum rannsóknarhefðum, m.a. með því að skipuleggja stutta könnun og vinna úr niðurstöðum hennar í greiningarforriti. Einnig vinna nemendur við að safna og greina eigindleg gögn út frá vettvangsathugun og eiginlegum viðtölum. Verða nemendur virkjaðir í að þróa færni sína til að finna og lesa ritrýndar greinar og draga ályktanir út frá rannsóknarniðurstöðum og þekkja gæðavísa góðra rannsókna. Nemendur munu leysa ólík verkefni sem munu reyna á mismunandi færni. Nemendur skulu vera vel búnir undir tíma og hafa kynnt sér námsefni fyrirfram. Námskeiðið byggir á virkri þátttöku nemenda í öllum tímum. Námskeiðið er kennt á ensku.

X

Félagsfræði og saga menntunar: Ísland í samfélagi þjóða (INT201G)

Viðfangsefni námskeiðs er félagsfræði menntunar og verða kynnt til sögunnar margvísleg fræðileg sjónarhorn innan félagsfræðinnar. Meðal umfjöllunarefna eru kenningar um mismunun og félagslegan hreyfanleika, menningu og stöðu einstaklings í samfélaginu, nútímavæðingu og vaxandi einstaklingshyggju, hnattvæðingu og félagsgerð, stétt og stöðu. Jafnframt verður fjallað um kenningar og hugtök innan kynjafræða, hinseginfræða, fötlunarfræða og menningarfræða. Krítískar kenningar um kynþátt verða jafnframt kynntar til sögunnar. Áhersla er lögð á að tengja saman kenningar og niðurstöður rannsókna. Námskeiðið mun einnig skoða stuttlega mikilvæga þætti í sögu menntunar og bernsku á heimsvísu. Sérstaklega verður hugað að menningu og hvernig mismunandi samfélög skilja og skoða menntun og kennslufræði / barnæsku.

Kennslubók:

Boronski, T. and Hassan, N. (2020). Sociology of Education. 2n edition. London: SAGE. 

X

Sjálfið og þróun sjálfsmyndar (INT202G)

Meginmarkmið:
Meginmarkmið námskeiðsins er að veita nemendum (i) almennan skilning á þroska einstaklings, og (ii) og þekkingu á helstu kenningum í sálfræði og heimspeki um þroska og sjálfið í alþjóðlegu samhengi.

Viðfangsefni:
Námskeiðið fjallar um þroska í margvíslegum skilningi sem á sér stað á ólíkum lífsskeiðum, og um kenningar sem lýsa þessum breytingum og skýra þær. Fjallað er um kenningar um hugrænan þroska, þroska tilfinninga og félagstengsla, þroska sjálfsins og siðferðilegan þroska. Einnig er fjallað um samspil þroska og sjálfsmyndar annars vegar og náms, hvatningar, uppeldisaðferða, menningar og ólíks félagslegs umhverfis hins vegar. Margvísleg efni í sálfræði og heimspeki sem lúta að sjálfinu verða tekin til umfjöllunar, svo sem sjálfsmynd, sjálfsvirðing, sjálfsöryggi og sjálfræði.

Vinnulag:
Námskeiðið skiptist í fyrirlestra og málstofur. Í málstofum munu nemendur fá þjálfun í að fjalla um ólík viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu og uppbyggilegu umhverfi þar sem lögð er áhersla á að setja þau í fræðilegt og hagnýtt samhengi.

X

Hnattvæðing og menntun (INT203G)

Markmið námskeiðsins er að auka skilning nemenda á 
(i) hvernig menntun getur þróast í fjölmenningarlegum samfélögum nútímans og áskoranir því tengdar.  
(ii) hugtökunum hnattvæðing, fólksflutningar og þróun fjölmenningarsamfélaga. 
(iii) hugtökum svo sem menning, trúarbrögð, tungumál og sjálfsmynd í ljósi fólksflutninga, hnattvæðingar og fjölmenningarlegra samfélaga.

Innihald
Í námskeiðinu er fjallað um grundvallarhugtök er tengjast hnattvæðingu, fólksflutningum og þróun fjölmenningarsamfélaga. Hugtök svo sam menning, trúarbrögð, tungumál og sjálfsmynd verða rædd og tengdir þættir svo sem viðhorf, fordómar, mannréttindi, jafnrétti og lýðræði í fjölmenningarlegum samfélögum verða ræddir. Áskoranir í menntun í fjölmenningarlegum samfélögum verða ræddar og hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar, hnattrænnar menntunar og borgaramenntunar verður kynnt. Námskeiðið byggir á rannsóknum á Íslandi og í öðrum löndum á sviði menntunar, hnattvæðingar og þróun fjölmenningarsamfélaga.

Kennsluhættir
Námskeiðið byggist á fyrirlestrum og umræðum. Í umræðum munu nemendur fá þjálfun í að ræða ýmis viðfangsefni á gagnrýninn hátt í fræðilegu samhengi með tengslum við vettvang. Gert er ráð fyrir að nemendur mæti vel undirbúnir í tíma og í námskeiðinu er gert ráð fyrir virkri þátttöku nemenda í kennslustundum. Nemendur munu kynna lokaverkefni sín munnlega og með kynningu á glærum/myndum. Í öllum verkefnum er reiknað með að nemendur nýti efni á bókasafni og vef. 

X

Kennslufræði (INT301G)

Pedagogy
The purpose of the course is to prepare participants to teach and work with children and adolescents in international and multicultural settings in Iceland and around the world. The main goal is to introduce key learning and teaching theories.

Content
The course will build on the combination of the group each time, take into account and adapt to the international and diverse experience and knowledge the teacher learners bring to the course. The course builds on a framework of inquiry that enables participants to analyze their experience, relate to pedagogical theories, and study multicultural and international pedagogy. The emphasis is on differentiation in the instruction, the learning material and the learning environment. Different learning styles, teaching methods, and assessment that support children and adolescent to become independent and active pupils will be introduced.

Procedures
The course work is based on diverse reading material, dialogue and projects. Participants are supported to be active, independent, and information seekers. Through the course the participants develop their practice based portfolio.

X

Sjálfbærnimenntun og sjálfbærni (INT401G)

Meginmarkmið þessa námskeiðs er að veita nemendum tækifæri til að beina sjónum að hugtökum og hugmyndum sjálfbærni og áhrifum þeirra á sjálfbærnimenntun. Kennslutímar og umræður byggjast á upplýstri rökræðu. Unnin verða nokkur verkefni og krafist virkrar þátttöku í umræðum. 

Dæmi um viðfangsefni eru:

  • Hugtök sjálfbærrar þróunar og sjálfbærni
  • Þróunarmarkmið sjálfbærrar þróunar (SDG)
  • UNESCO – Áratugur um menntun til sjálfbærrar þróunar
  • Sjálfbærnihæfni
  • Lýðræði, jafnrétti og sjálfbærni
  • Hugmyndir að viðfangsefnum frá nemendum

X

Alþjóðleg og samanburðarmenntunarfræði (INT001M)

Áhersla er á umræðu og kenningar um alþjóðlega menntun og samanburðarmenntunarfræði sem kerfisbundna greiningu á því sem er líkt og því sem er ólíkt í menntakerfum á ólíkum svæðum, löndum og í ólíkum menningarheimum. Mikilvægi hnattvæðingar fyrir samanburðarmenntunarfræði verður skoðuð. 

Námskeiðið fer fram sem málstofur og vinnustofur þar sem fá nemendur þjálfun í að ræða þau margvíslegu málefni sem eru viðfangsefni námskeiðsins í gagnrýnu umhverfi og setja þau víðara kenningalegt og verklegt samhengi. Samanburðar alþjóðleg menntunarfræði er skildu áfangi fyrir grunn og framhaldsnema í alþjóðlegum menntunarfræðum.

X

Málstofa fyrir lokaverkefni í alþjóðlegum menntunarfræðum (INT601G)

 Í málstofunni verða tekin til umfjöllunar tiltekin viðfangsefni um uppeldis- og menntamál í alþjóðlegu ljósi. Val viðfangsefna miðast við lokaverkefni þátttakenda og menntamál líðandi stundar. Nemendur velja (skipuleggja) viðfangsefni og lesefni námskeiðs út frá áhugasviði og lokaverkefni þeirra. Nemendur skipuleggja faglega ráðstefnu, flytja erindi um BA-ritgerð sína, gera veggspjald og útdrátt til birtingar í ráðstefnuriti og gefa út efnið á vefnum. Þá verða nemendur hvattir til að draga saman reynslu sína af náminu og ræða eigin framtíðarsýn um nám og störf á sviði uppeldis- og menntamála. Áhersla er lögð á fagleg og fræðileg vinnubrögð og að nemendur verði þátttakendur í faglegri umræðu á sínu fræðasviði.

X

Lokaverkefni (INT261L)

Lokaverkefni til BA-prófs í alþjóðlegum menntunarfræðum er 10e og er gert ráð fyrir að það sé tekið samhliða námskeiðinu INT601G Málstofa fyrir lokaverkefni í alþjóðlegum menntunarfræðum (5 ECTS). Í þessu námskeiði vinna nemendur að lokaverkefnum í alþjóðlegum menntunarfræðum. Nemendur munu í samstarfi við leiðbeinanda vinna fræðilegt verkefni tengt áhugasviði nemandans. Leiðbeiningar um lokaverkefni eru á Uglu.

X

Fagmennska í menntun (INT004M)

Á námskeiðinu er lögð áhersla á umræður og hugleiðingar um hugtakið fagmennsku og tengd hugtök. Þróun og áhrifaþættir fagmennsku verða skoðuð, t.d. fagleg umboð (áhrif ríkisvalds og stefnumótunaraðila), áhrif hagaðila, fagaðila og starfssviða. Ýmis mikilvæg hugtök eins og „samvinnu fagmennska“ og „lýðræðisleg fagmennska“ verða greind. Enn fremur verður lögð áhersla á hvernig fagmanneskjan þróast og hvað hefur áhrif á faglega sjálfsmynd hennar. Hugmyndafræðin um fagleg námssamfélög verður skoðuð og hvað einkennir slík samfélög.

Námskeiðið byggist á fyrirlestrum, umræðutímum, lestri og verkefnavinnu. Námskeiðið er kennt á ensku.

X

Að fóta sig í háskólaumhverfi (INT502G)

Námskeiðið er samstarfsverkefni fjögurra norræna háskóla og opið nemendum frá þeim öllum. Meginmarkmið námskeiðs er að veita nemendum tækifæri til að átta sig á einkennum háskólamenningar og leita skipulega leiða til að finna sína leið innan hennar. Námskeiðið er netnámskeið og glíma þátttakendur við þrjár meginspurningar.
1. Hvað er átt við með háskólamenningu?
2. Er til sérstök norræn háskólamenning?
3. Hvaða námsaðferðir eru vænlegast til árangur í norrænu háskólaumhverfi?

X

Mannréttindi: Efling félags- og vistfræðilegrar velferðar (UME011M)

Þverfaglegt mannréttindanámskeið þar sem áhersla er lögð á að beita mannréttindasjónarhorni sem tæki til að knýja fram umbætur í félags- og velferðarmálum. Með því að rýna á heildstæðan og gagnrýninn hátt ríkjandi kerfi og ferla sem skapa og viðhalda ójöfnuði, mismunun og útilokun, er ætlunin að styðja við og auka þekkingu og leikni í að stuðla að uppbyggingu friðsamlegra samfélaga, án aðgreiningar.  

 

Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nota gagnrýna mannréttindanálgun til að virkja nemendur í umræðum um félags- og velferðarmálefni í nútímasamfélagi. Nemendur greina viðfangsefni í nærsamfélagi sínu og alþjóðasamfélaginu með aðferðum tilviksrannsókna. Viðfangsefnin geta til að mynda tengst hælisleitendum og flóttafólki, fötlun, kynferði, fátækt, kynhneigð eða samþættingu framangreindra þátta.  

 

Nemendur fá æfingu í að rýna viðfangsefni á gagnrýninn hátt og tækifæri til að staðsetja sig og skoðanir sínar með tilliti til áskoranna samtímans. Áhersla verður lögð á samskipti og umræður, sjálfsígrundun, mikilvægi inngildingar og gagnrýna kennslufræði til að tryggja umbreytandi og þvermenningarlega námsaðferð.   

 

Námskeiðið er kennt bæði á íslensku og ensku og áhersla lögð á hugmyndafræði algildrar hönnunar þannig að tekið sé tillit til ólíkra þarfa nemenda hvað varðar tungumál, menningarlegan bakgrunn, fötlun og nauðsynlega aðlögun námsefnis. Námsefni sem byggt verður á í námskeiðinu (ritað efni, mælt mál og sjónrænt efni) verður aðgengilegt bæði á íslensku og ensku, með texta og í auðlesnu formi. Námsefnið mun endurspegla alþjóðlega nálgun á mannréttindum og byggja á hugmyndum fræðimanna, fólks af vettvangi og aðgerðasinna.

X

Skóli margbreytileikans og hið óvenjulega samfélag (INT002M)

Námskeiðið er inngangsnámskeið um inngildandi menntun og skóla án aðgreiningar. Söguleg dæmi um sérkennslu eru skoðuð og sett í samhengi við kenningar og sjónarmið frá fötlunarfræði, hugtök um brennimerkingu og öðrun, lýðræði og félagslegt réttlæti. Námskeiðið veitir nemendum skilning á því hvernig vinna má með margbreytilegum hópum í námi og kennslu, og hvernig kennarar og skólar geta unnið með nemendum sem hafa sérstakar þarfir og fjölskyldum þeirra í almennum skólum.

X

Hlutverk tungumála í samskiptum (INT503G)

Hver er reynsla þín af þvermenningarlegum samskiptum?  Hvers vegna leggjum við ólíkan skilning í samskipti á milli menningarheima? Hvers vegna er erfitt að átta sig á viðeigandi samskiptareglum milli tungumála?

Í námskeiðinu er glímt við þessar spurningar og fleiri. Markmiðið er að auka meðvitund á þvermenningarlegum samskiptum og  efla hæfni einstaklinga til að þróa viðeigandi samskiptleiðir.

Námskeiðið er samstarfsverkefni fjögurra norrænna háskóla og opið nemendum frá þeim öllum.

Námskeiðið er fjarnámskeið með rauntímaþátttöku á neti.

X

Að rýna í og ígrunda menningu og sjálfsmyndir (INT501G)

Námskeiðið veitir fræðilegan grunn sem styður við hagnýta greiningu á menningu. Í gegnum námskeiðið öðlast nemendur þvermenningarleg verkfæri og læra aðferðir sem ögra menningarlegum forhugmyndum og  getur valdið menningarlegu ósamræmi. Leiðbeinandi vitsmuna- og tilfinningaleg ígrundun er lykilþráður út í gegnum námskeiðið. Þátttaka í námskeiðinu og ígrundun á viðfangsefnum þess eflir gagnrýna vitund nemenda um eigin menningu og annarra.

X

Íslensk menning (ÍSE014G)

Í námskeiðinu er gefið yfirlit yfir íslenska menningu og sögu en höfuðáhersla er lögð á hin hröðu umskipti sem orðið hafa í átt til nútímalifnaðarhátta hér á landi á síðari áratugum. Fjallað er um bókmenntir, tónlist, myndlist, kvikmyndir, og eru meðal annars lesin valin skáldverk eftir íslenska samtímahöfunda. Námskeiðið er opið öllum erlendum stúdentum við Háskóla Íslands og fer kennslan fram á ensku.

X

Enskukennsla fyrir unga byrjendur (ÍET402G)

Viðfangsefni:

Fjallað verður um markmið, leiðir og aðferðir, einkum þær sem tengjast hlustun, töluðu máli, leikjum, söngvum og leikrænni tjáningu. Einnig verður fjallað um lestur, orðaforða, ritun og námsmat að því marki sem hæfir ungum byrjendum. Lögð verður áhersla á að viðfangsefni barna í tungumálanámi þurfi að vera í samræmi við þroska þeirra. Námskrá og námsefni verður skoðað og nemar fá þjálfun í skipulagningu kennslustunda og þemavinnu. Hugað verður að leiðum til að samþætta enskukennslu öðrum námsgreinum. Hluti þessa námskeiðs fer fram á vettvangi yngri bekkja grunnskólans. Í vettvangsnáminu fá kennaranemar þjálfun í gerð kennsluáætlana og þjálfun í að leggja fyrir verkefni af ýmsum toga sem taka mið af þörfum byrjenda. Nemar sem eru undanskildir vettvangsnámi (t.d. BA nemar) vinna önnur verkefni í stað æfingakennslu. Ígrundun er snar þáttur í náminu og liður í að þróa starfskenningu kennaranema.

Vinnulag:
Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku og mikið verður lagt upp úr lestri og úrvinnslu úr lesefni, umræðum, hópa- og einstaklingsvinnu og dæmakennslu.

X

Bókmenntir og stafrænt efni í enskukennslu (ÍET601G)

Viðfangsefni:
Kennaranemar lesa sér til í kennslufræðum og velta fyrir sér hvernig best sé að koma til móts við markmið námskrár, hvernig matsaðferðir eiga best við og hvernig eigi að veita munnlega og skriflega endurgjöf. Kennaranemar kynna sér námsefni og ítarefni, bæði í rituðu máli og á vef. Einnig kynna þeir sér aðferðir til að efla orðaforða og mismunandi aðferðir við að þjálfa rétta og viðeigandi málnotkun. Menningarmiðlun er einnig hluti af viðfangsefni námskeiðsins.

Hluti þessa námskeiðs fer fram á vettvangi efri bekkja grunnskólans. Í vettvangsnáminu fá nemar þjálfun í gerð kennsluáætlana. Þeir fá einnig þjálfun í að leggja fyrir verkefni af ýmsum toga, t.d. með notkun bókmennta og stafræns efnis, og tengd hlustun, lestri, töluðu máli, samskiptum og ritun. Nemar sem eru undanskilað vettvangsnámi (t.d. BA nemar) vinna önnur verkefni í stað æfingakennslu. Ígrundun er snar þáttur í náminu og liður í að þróa starfskenningu nemar.

X

Fjölmenning og tungumálakennsla (ÍET404G)

Fjallað verður um kennsluaðferðir í tungumálakennslu og fjölmenningarlega kennslu sem tekur mið af fjölbreyttum  nemendahópi, mismunandi þörfum nemenda og bakgrunni. Kennslan verður byggð á fyrirlestrum, umræðum, verkefnavinnu og kynningum nemenda á verkefnum sínum.

Meginmarkmið fjölmenningarfræðslu eru að:

  • hlúa að mannréttindum, stuðla að félagslegu réttlæti og styðja við jafnrétti í menntun
  • viðurkenna gildi menningarlegrar fjölbreytni og nota hana sem tæki til að styðja við nám
  • efla virðingu fyrir menningarmun (málfræðilegum, þjóðernislegum, andlegum, kyni og kynhneigð, félagshagfræðilegum o.s.frv.) og efla skilning á mismunandi lífsvali og lífsreynslu.

Hluti þessa námskeiðs fer fram á vettvangi grunnskólans. Í vettvangsnáminu fá nemar þjálfun í gerð kennsluáætlana og að leggja fyrir verkefni af ýmsum toga sem taka mið af mismunandi bakgrunni og þörfum nemenda. Nemar sem eru undanskildir vettvangsnámi (t.d. BA nemar) vinna önnur verkefni í stað æfingakennslu.

Námskeiðið hentar nemendum úr mismunandi deildum, og er sérstaklega gagnlegt fyrir nemendur í Deild faggreinakennslu, alþjóðlegu námi, tómstunda- og félagsmálafræðum og nemendum í fjölmenningarfræðum og íslensku sem öðru máli. 

X

Straumar og stefnur í enskukennslu (ÍET202M)

Nemendur kynnast mikilvægum kenningum sem liggja að baki máltileinkunn og tungumálanámi og kennslu, sérstaklega að því er varðar færniþættina fjóra (hlustun, talað mál, lestur og ritun). Lykilhugtök þ. m. t tungumálatileinkunn, nemendasjálfstæði og námsmat verða greind og ígrunduð og nemendur íhuga hvernig beita á þessari þekkingu í eigin kennslu.

Vinnulag:
Kennslan fer að jafnaði fram í fyrirlestrum og umræðum. Mikið verður lagt upp úr þátttöku og lestri nemenda og úrvinnslu úr lesefni með umræðum og nemendastýrðum málstofum. Námskeiðinu lýkur með rannsóknarverkefnum.

X

Sjálfboðaliðastarf: Verkefni tengd menntun og velferð (UME005M)

Í námskeiðinu er fjallað um sjálfboðaliðastarf og þær félagslegu, menntunarlegu og sálfræðilegu kenningar sem tengdar hafa verið við þessa tegund borgaralegrar þátttöku. Einnig er rætt um hvata að slíkri þátttöku og kynjamun í því sambandi. Loks er fjallað um mikilvæga þætti í skipulagi og uppbyggingu sjálfboðaliðastarfs sem eru til þess fallnir að þátttakendur upplifi tilgang með því að taka þátt og séu líklegri til frekari sjálfboðaliðaþátttöku í framtíðinni. Nemendur munu jafnframt fá tækifæri til að kynnast sjálfboðaliðastarfi af eigin raun og taka þátt í starfi hjá stofnunum og félagasamtökum sem veita fólki aðstoð með félagslegt jafnrétti og velferð að leiðarljósi.

Vinnulag: Fyrirlestrar, umræður og tímaverkefni í fjögur skipti, tvisvar í staðlotu I og tvisvar í staðlotu II. Skyldumæting er í staðlotum. Sjálfboðaliðastarf á vettvangi fer fram í sex skipti í vissan klukkustundafjölda og þarf þátttaka að vera 100%.

X

Icelandic Nature and Cultural Legacy (MEX020G, MEX020G)

Náttúra Íslands
Nemendur kynnast veðri og loftslagi, jarðfræði, gróðurfari og dýralífi (villtum dýrum og húsdýrum). Fluttir verða fyrirlestrar um jarðfræði Íslands og farið í vettvangsferðir að skoða eldfjöll, hveri og hraun auk þess sem nemendur kynnast landafræði Íslands. Farið verður í fuglaskoðunarferðir, fjöruferðir og skóglendi kannað. Umhverfismál og náttúruvernd eru einnig meðal umfjöllunarefna þessa hluta námskeiðsins.

Menningararfur
Í menningarhluta námskeiðsins verður gefið yfirlit yfir íslenska menningu og menningarsögu frá miðöldum til samtímans.

Ein Íslendingasaga verður lesin. Þjóðsögur og munnleg hefð þeirra verður kynnt auk nútímabókmennta, bókmennta samtímans og annarra listgreina. Í þessum hluta námskeiðsins verður farið í styttri ferðir á söfn og listasöfn.

Vettvangsferðir (1-6 klst) eru nauðsynlegur hluti námskeiðsins.

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræður, hópverkefni og vettvangsferðir.

X

Icelandic Nature and Cultural Legacy (MEX020G, MEX020G)

Náttúra Íslands
Nemendur kynnast veðri og loftslagi, jarðfræði, gróðurfari og dýralífi (villtum dýrum og húsdýrum). Fluttir verða fyrirlestrar um jarðfræði Íslands og farið í vettvangsferðir að skoða eldfjöll, hveri og hraun auk þess sem nemendur kynnast landafræði Íslands. Farið verður í fuglaskoðunarferðir, fjöruferðir og skóglendi kannað. Umhverfismál og náttúruvernd eru einnig meðal umfjöllunarefna þessa hluta námskeiðsins.

Menningararfur
Í menningarhluta námskeiðsins verður gefið yfirlit yfir íslenska menningu og menningarsögu frá miðöldum til samtímans.

Ein Íslendingasaga verður lesin. Þjóðsögur og munnleg hefð þeirra verður kynnt auk nútímabókmennta, bókmennta samtímans og annarra listgreina. Í þessum hluta námskeiðsins verður farið í styttri ferðir á söfn og listasöfn.

Vettvangsferðir (1-6 klst) eru nauðsynlegur hluti námskeiðsins.

Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, umræður, hópverkefni og vettvangsferðir.

X

Inngangur að enskukennslu (ÍET202G)

Farið verður yfir þróun tungumálakennslu undanfarinna áratuga og sjónum einkum beint að þekkingu og skilningi á þeim straumum og stefnum sem nú eru efst á baugi. Fjallað verður um hugtök, kenningar, aðferðir og þá þætti sem stuðla að fagmennsku tungumálakennarans og nemendur öðlast reynslu í að ígrunda eigin afstöðu og hugmyndir. Kynntar verða rannsóknir á tungumálanámi og kennslu og fjallað sérstaklega um nemendamiðaða kennslu.

Námskrá í ensku verður yfirfarin og greind. Kennaranemar fá tækifæri til að skoða og meta kennslu á myndböndum og þjálfast í að ígrunda eigin hugmyndir um kennslu og eigin reynslu af tungumálanámi.

Vinnulag:
Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku og mikið verður lagt upp úr lestri nemenda og úrvinnslu úr lesefni, umræðum, hópa- og einstaklingsvinnu og dæmakennslu.

X

Enskt mál og málnotkun (ÍET302G)

Viðfangsefni:
Fjallað verður um enskt málkerfi, málfræðihugtök, málfræðireglur, málsnið, reglur um viðeigandi mál og einkenni ritaðs máls. Athugað verður hvaða villur Íslendingum hættir til að gera í ensku ritmáli og í því samhengi verða gerðar athuganir á ritunarverkefnum grunnskólanemenda. Þá verður lögð áhersla á þjálfun í að skrifa texta af ýmsum gerðum. Kennaranemar fá jafnt og þétt æfingu í munnlegri tjáningu. Fengist verður við lestur og greiningu ólíkra textagerða, einkum þá þætti sem snúa að setningabyggingu og heildarbyggingu texta. Í því samhengi verður einnig hugað að hlutverki orðaforða og málfræði í uppbyggingu ritaðs máls.

Vinnulag:
Vinna í námskeiðinu krefst virkrar þátttöku. Það verða stuttir inngangsfyrirlestrar en að mestu leyti felst vinnan í verkefnum, bæði skriflegum og munnlegum, lestri, kynningum og umræðum.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Emmanuel Mawuli Adom
Emmanuel Mawuli Adom
Alþjóðlegt nám í menntunarfræðum

Possessing the requisite skills in adjusting the world's educational system, towards critical thinking and problem-solving has always been my desire, hence I did not hesitate and has not regretted applying for this program. This program has proved its worth by blending conventional teaching methods with innovative teaching strategies. This surprisingly erases the thought of grades in my mind but only having an interest in the lessons. This program has given me a reason to always examine subjects from different perspectives of life and open-minded. The words from my teachers are always encouraging and this makes me want to do more.

Hafðu samband

Kennsluskrifstofa
1. hæð, Stakkahlíð – Enni
Opið kl. 8.15 – 15.00 alla virka daga
Sími: 525-5950
mvs@hi.is

""

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.