Reglur nr. 928-2013 | Háskóli Íslands Skip to main content

Reglur nr. 928-2013

Reglur um inntöku nýnema og inntökupróf í Lagadeild Háskóla Íslands, nr. 928/2013

með síðari breytingum

1. gr.  Ákvörðun um fjöldatakmörkun.

Félagsvísindasvið, fyrir hönd Lagadeildar, leggur árlega fyrir háskólaráð rökstudda tillögu um fjölda stúdenta sem hefja nám við Lagadeild á komandi skólaári. Skal erindi frá Félagsvísindasviði þess efnis sent háskólaráði fyrir lok nóvember. Háskólaráð afgreiðir tillögur sviðsins eigi síðar en í janúar.

2. gr.  Inntökupróf og próftökugjald.

[Inntökupróf til að hefja grunnnám í Lagadeild er haldið í júní ár hvert. Lagadeild ákveður dagsetningu fyrir inntökupróf í samráði við kennslusvið. Deildinni er heimilt, að höfðu samráði við kennslusvið, að halda prófið tvisvar sinnum á ári. Prófið er haldið á vegum Háskóla Íslands og í húsnæði á hans vegum.]1

Lagadeild auglýsir inntökuprófið og birtir sérstaka lýsingu á því og framkvæmd þess ásamt upplýsingum um innbyrðis vægi inntökuprófs og stúdentsprófs við ákvörðun um inntöku nýnema á heimasíðu deildarinnar í síðasta lagi átta vikum fyrir áætlaðan prófdag.

Í samræmi við 2. mgr. 24. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla er heimilt að innheimta próftökugjald til að kosta gerð, fyrirlögn og yfirferð inntökuprófa. Ef ákveðið er að innheimta próftökugjald fer um fjárhæð þess og innheimtu samkvæmt sameiginlegum reglum fyrir Háskóla Íslands.

1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 23/2015.

3. gr.  Markmið og innihald inntökuprófs.

Inntökuprófið er Aðgangspróf fyrir háskólastig (APH). Kennslusvið Háskóla Íslands í samráði við Lagadeild annast undirbúning þess og framkvæmd.

Markmið prófsins er að kanna hæfni stúdents til að hagnýta þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér í samræmi við markmið aðalnámsskrár framhaldsskólanna.

Prófað er í eftirtöldum fimm þáttum: upplýsinganotkun, málfærni, lesskilningi, ensku og stærðum og reiknanleika.

4. gr.  Skráning til náms í Lagadeild Háskóla Íslands.

[Nemendur sem hyggjast hefja nám í Lagadeild sækja um nám við deildina í samræmi við almennar reglur Háskóla Íslands og ákvæði 6. gr. reglna nr. 319/2009 um inntökuskilyrði í grunnnám.]1

1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 23/2015.

5. gr.  Ákvörðun um inntöku.

[Ef umsækjendur eru fleiri en fjöldatakmörkun samkvæmt 1. gr. kveður á um skal ákvörðun um inntöku nýnema byggð á frammistöðu í Aðgangsprófi fyrir háskólastig annars vegar og frammistöðu á stúdentsprófi hins vegar. Ef umsækjandi hefur ekki stúdentspróf en fullnægir engu að síður skilyrðum 6. gr. reglna nr. 319/2009 skal einvörðungu miðað við frammistöðu hans á inntökuprófi. Sama á við ef ekki er möguleiki á að reikna meðaleinkunn hans af stúdentsprófi samkvæmt fyrirmælum 3. mgr., s.s. ef próf umsækjanda byggist ekki á einkunn eða einkunnum gefnum í tölum eða á grunni sambærilegs mælikvarða.

Einkunn fyrir frammistöðu á inntökuprófi er gefin á sérstökum einkunnastiga sem ákveðinn er fyrir það próf. Við ákvörðun um inntöku í BA-nám við Lagadeild Háskóla Íslands gildir þessi frammistaða 80%. Meðaleinkunn á stúdentsprófi gildir 20%.

Meðaleinkunn á stúdentsprófi byggist á meðaleinkunn frá viðkomandi framhaldsskóla og skal að meginreglu ákvörðuð þannig að tekið er vegið meðaltal allra lokaeinkunna einstakra námskeiða viðkomandi umsækjanda í námi hans til stúdentsprófs. Ef meðaleinkunn úr einstökum skólum byggist á reiknireglu sem víkur umtalsvert frá þessu er forseta Lagadeildar heimilt að ákveða að reikna meðaleinkunn úr þeim skólum sérstaklega. Hann tekur einnig ákvörðun ef beita þarf heimild 1. mgr. til að byggja einvörðungu á frammistöðu í aðgangsprófi. Þegar meðaleinkunn stúdentsprófs hefur verið ákveðin er hún yfirfærð á sambærilegan einkunnakvarða og notaður er í inntökuprófi og umsækjendum að því loknu raðað samkvæmt 2. mgr.

Þeir umsækjendur sem bestum árangri náðu á inntökuprófi og stúdentsprófi samkvæmt framangreindu fá aðgang að BA-námi við Lagadeild. Hafi nemandi tekið fleiri en eitt inntökupróf á síðustu 24 mánuðum áður en umsóknarfrestur rann út skal miða við [það próf sem gaf besta niðurstöðu.]3

Umsækjandi sem öðlast rétt til BA-náms við Lagadeild samkvæmt reglum þessum skal hefja námið þegar á næsta haustmisseri eftir að honum var veittur aðgangur að deildinni, ella missir hann réttinn. Ákvörðun um að taka nýnema inn í BA-nám við Lagadeild skal tilkynnt honum sérstaklega þegar niðurstaða liggur fyrir. Hafi nýnemi ekki staðfest innan tveggja vikna frá tilkynningu að hann muni hefja nám við deildina verður sætinu úthlutað til þess sem næstur er í röðinni, enda sé fjöldatakmörkun skv. 1. gr. ekki náð. Þiggi sá ekki sætið innan einnar viku verður þeim sem þá er næstur í röðinni boðið sæti, og þannig koll af kolli fram til [20. júlí.]2 Eftir þann tíma verða nýjir nemar ekki teknir inn í deildina. Ef tveir eða fleiri umsækjendur eru jafnir í síðasta sæti, að teknu tilliti til fjöldatakmörkunar, öðlast báðir eða allir rétt til náms á næsta haustmisseri.]1

1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 23/2015.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 105/2016.
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 247/2018.

6. gr.  Nefnd um inntöku nýnema.

Lagadeild skipar þriggja manna nefnd um inntöku nýnema til að hafa eftirlit með framkvæmd inntökuprófsins, meta reynsluna af því og aðgangstakmörkunum og gera tillögur um úrbætur ef með þarf. Nefndin skal skipuð til þriggja ára í senn.

7. gr.  Gildistaka o.fl.

Reglur þessar um inntöku nýnema og inntökupróf í Lagadeild eru settar af háskólaráði með stoð í 3. mgr. 18. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, sbr. og 13. mgr. 91. gr. reglna nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands með síðari breytingum.

Auk birtingar í B-deild Stjórnartíðinda skal birta reglurnar í kafla Lagadeildar í kennsluskrá og á heimasíðu Lagadeildar.

Reglurnar öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 7. október 2013.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.