Skip to main content

Fjölmiðla- og boðskiptafræði

Fjölmiðla- og boðskiptafræði

Félagsvísindasvið

Fjölmiðla- og boðskiptafræði (Ekki tekið inn 2023-2024)

MA gráða – 120 einingar

MA-nám í Fjölmiðla- og boðskiptafræði er heillandi og spennandi kostur fyrir nemendur sem vilja taka virkan þátt í að auka skilning á fjölmiðlum og boðskiptum með því að skapa nýja þekkingu í heimi sem breytist frá degi til dags.

Námið er bæði kennt í stað- og fjarnámi.

Skipulag náms

X

Kenningar í fjölmiðla- og boðskiptafræðum (BLF112F)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum innsýn í nokkrar klassískar kenningar og skrif nútímahöfunda um þátt boðskiptanna og mismunandi boðskiptahátta í þróun og virkni samfélagsins. Vikið verður að kenningum nokkurra helstu kenningasmiða boðskipta- og fjölmiðlarannsókna og skyggnst í frumtexta þeirra. Jafnframt verður fjallað um eðli, þróun og viðfangsefni fjölmiðlarannsókna og sérstöðu fjölmiðlafræða innan félagsvísinda. Tekin verða dæmi af mismunandi rannsóknum, erlendum og innlendum, með hliðsjón af ólíkum kenningum og viðfangsefnum.

X

Inngangur að fjölmiðlafræði (BLF113F)

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum þekkingu á félagsfræðilegum grundvelli fjölmiðla og þætti þeirra í samheldni flókinna þjóðfélaga. Yfirlit verður veitt um sögu boðskipta frá fyrstu prentuðum blöðum til stafrænnar miðlunar og áhersla lögð á að veita nemendum innsýn í samspil fjölmiðla við samfélagið og einstaklingana sem það skipa. Fjallað verður um helstu kenningar og niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna á notkun og áhrifamætti fjölmiðla og er eignarhald, sjálfstæði fjölmiðla- og blaðamanna og fréttaframleiðsla á meðal þess sem er skoðað auk þess sem sígildar kenningar um dagskrár- og innrömmunaráhrif, siðafár, áróður, orðræðu og ímyndasköpun koma við sögu

X

Stafrænir miðlar (BLF314F)

Í námskeiðinu er sjónum beint að stafrænum miðlum með sérstaka áherslu á samfélagsmiðla. Litið verður á stafræna miðla í sögulegu samhengi og hvaða áhrif boðskiptamynstur þeirra hefur á fagaðila, neytendur og notendur. Í fyrri hluta námskeiðsins verða helstu kenningar útskýrðar og settar í samhengi við viðurkenndar aðferðir. Síðari hluti námskeiðsins byggir á dæmum sem sýna helstu einkenni stafrænna miðla. Má þar nefna samspil stafrænna miðla og fjölmiðla, regluverk og viðskiptamódel félagsmiðla, áhrif stafrænna miðla á einkalíf og opinbera umræðu, áhrifamátt og dreifingarhæfni félagsmiðla og hvernig þeir skilyrða þátttökumöguleika notenda.

X

Megindleg aðferðafræði (FMÞ001F)

Meginefni námskeiðsins eru megindlegar rannsóknaraðferðir og tölfræði í félags- og menntavísindum. Lögð er áhersla á virka þátttöku nemenda og umfjöllun um þátt rannsókna í samfélaginu. Fjallað er um helstu rannsóknarsnið, úrtaksfræði og gerð spurningalista. Í tölfræðihluta er kennt um lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði og fjallað ítarlega um dreifigreiningu og aðhvarfsgreiningu. Nemendur vinna hagnýt verkefni í tölfræðilegri úrvinnslu gagna með SPSS forritinu samhliða fyrirlestrum. Nemendur geta unnið með eigin gögn.

X

Verkefni í blaða- og fréttamennsku (BLF313F)

Nemandur geta annað hvort valið sér umfjöllunarefni til birtingar í fjölmiðli eða efni úr fjölmiðlum til að rannsaka og skrifa um fræðilega ritgerð. Umsjónarkennari námsbrautarinnar annast leiðsögn. 

X

Fjölmiðlaumhverfið á Íslandi í alþjóðlegu samhengi (BLF211F)

Í námskeiðinu verður fjallað um sögu og þróun íslenskra fjölmiðla. Fjallað verður um megineinkenni íslenska fjölmiðlakerfisins og sjónum einkum beint að samspili þess við stjórnmála- og efnahagsumhverfið. Skoðaðar verða helstu kenningar og rannsóknir á fjölmiðlakerfum og megineinkenni og þróun íslenskra fjölmiðla  sett í samhengi við einkenni og þróun  fjölmiðla í öðrum ríkjum. Leitast verður við að svara spurningum um að hvaða leyti þróunin hér á landi hefur verið lík þróuninni annarsstaðar og að hvaða leyti íslenskir fjölmiðlar skera sig úr, meðal annars vegna smæðar markaðarins. Velt verður upp spurningum um áhrif eignarhalds, samkeppni, samþjöppunar og samruna ólíkra tegunda fjölmiðla á íslenskum fjölmiðlamarkaði.

X

Eigindleg aðferðafræði (STJ203F)

Námskeiðið er hagnýtt ætlað nemendum í meistaranámi í Stjórnmálafræðideild sem hyggjast vinna eigindlega rannsókn í meistaraverkefni sínu. Í námskeiðinu öðlast nemendur grunnfærni í framkvæmd eigindlegra rannsókna, sérstaklega eigindlegra viðtala. Einnig er fjallað um söfnun fyrirliggjandi eigindlegra gagna. Í námskeiðinu er gerð grein fyrir ólíkum leiðum við greiningu eigindlegra gagna, þ.m.t. innihalds- og orðræðugreiningu, og öðlast nemendur færni í greiningu gagna samkvæmt þeim. Í námskeiðinu vinna nemendur verkefni sem tengjas tlokaverkefnum þeirra við Stjórnmálafræðideild eftir því sem því verður viðkomið.

X

Aukaverkefni: Eigindleg aðferðafræði (STJ209F)

Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa tekið námskeiðið STJ203F Eigindleg aðferðafræði. Nemendur vinna með eigindleg gögn sem þeir afla eða hafa áður aflað í námskeiðinu STJ203F Eigindleg aðferðafræði. Nemendur greina og túlka gögn sín samkvæmt þeim aðferðum sem fjallað hefur verið um í námskeiðinu. Nemendur læra að leggja mat á aðferðafræðilega framsetningu út frá fyrirliggjandi rannsóknum sem valdar eru í samráði við kennara, og vinna í framhaldinu drög að eigin aðferðafræðilegum kafla sem m.a. felst í að lýsa aðferðum og aðferðafræði í eigin rannsóknum. Loks fá nemendur þjálfun í að setja fram niðurstöður á þann hátt að það þjóni efninu.

X

Hagnýting jafnréttisfræða: Kyn og margbreytileiki í fjölmiðlum (KYN203F)

Jafnréttismál eru hluti af regluverki fjölmiðlunar á Íslandi og sífellt meiri kröfur eru gerðar á því sviði. Námskeiðið veitir hagnýtan undirbúning fyrir störf í fjölmiðlun þar sem þekking og þjálfun í málefnum kynjajafnréttis og margbreytileika er nauðsynleg.

Námskeiðið er hagnýtur undirbúningur fyrir störf á sviði fjölmiðlunar. Markmið námskeiðsins er að kynna grundvallaratriði jafnréttisfræða, sögu og merkingu jafnréttishugtaksins, og samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða (e. gender mainstreaming) með sérstakri áherslu á fjölmiðlun. Nemendur gera hagnýtt verkefni um kyn, margbreytileika og minnihlutahópa á sviði fjölmiðlunar. Í nútímasamfélögum eru gerðar síauknar kröfur um þekkingu á jafnréttismálum, ekki síst á sviði fjölmiðlunar. Ísland er aðili að alþjóðasamþykktum þar sem kveðið er á um jafnrétti í fjölmiðlum. Í fjölmiðlalögum er kveðið á um upplýsingagjöf um birtingarmyndir kynja í fjölmiðlum og kynjahlutföll starfsfólk á fjölmiðlum og í jafnréttislögum segir að niðurstöðum rannsókna skuli markvisst miðlað til fjölmiðla. Námskeiðið er samkennt með námskeiðinu KYN202F: Hagnýting jafnréttisfræða: Frá bróðurparti til systkinalags.

X

Aðferðir í fjölmiðlarannsóknum og aðhvarfslíkön (BLF317F)

Markmið námskeiðsins er að nemendur kynnist nokkrum algengustu aðferðum sem notaðar eru í fjölmiðlarannsóknum ásamt því að hljóta þjálfun í gerð og túlkun aðhvarfslíkana.  Fjallað er um hvernig viðfangsefni fjölmiðlarannsókna eru aðgerðabundin og leyst með aðferðum félagsvísinda. Sérstaklega er fjallað um innihaldsgreiningu og orðræðugreiningu og þessar aðferðir tengdar við raunveruleg dæmi.  Ennfremur er fjallað um aðhvarfsgreiningu og þá möguleika sem sú aðferð gefur til úrvinnslu á megindlegum rannsóknargögnum.

ATH. Námskeiðið er kennt við Háskólann á Akureyri

X

Rannsóknaráætlanir og skrif meistararitgerða (BLF315F)

Námskeiðið fjallar um rannsóknir og rannsóknaraðferðir félagsvísinda og er ætlað nemendum í meistaranámi í Fjölmiðla og boðskiptafræði. Farið er yfir verklag við gerð fræðiritgerða og uppbyggingu þeirra.  Í lok námskeiðs skulu nemendur hafa öðlast undirstöðu til að vinna sjálfstætt rannsóknarverkefni.

 Nemendur vinna rannsóknaráætlun fyrir lokaritgerð.

X

Stjórnmál og fjölmiðlar (BLF318F)

Í námskeiðinu er skoðað samspil fjölmiðla og stjórnmála. Farið er yfir stöðu fjölmiðla sem upplýsingakerfis lýðræðis og þá þætti sem hafa haft áhrif á mótun fjölmiðlakerfisins í lýðræðisríkjum. Samskipti stjórnmála og fjölmiðla eru sérstaklega skoðuð í ljósi fagvæðingar blaðamennsku og stjórnmálabaráttunnar og byggt á hugmyndum um “þriðja skeið pólitískrar boðmiðlunar”. Tilkoma samfélagsmiðla og annarra nýrra fjölmiðlagátta sem nýrra möguleika í pólitískri boðmiðlun er sérstaklega könnuð og leitað svara við þeirri spurning hvort bylting í fjölmiðlatækni, auðveldara aðgengi og sprenging í fjölda fjölmiðlagátta hafi breytt grundvallarhugsun varðandi pólitíska boðmiðlun. Skoðaðar eru innlendar og erlendar rannsóknir um þetta efni.

Námskeiðið er kennt við Háskólann á Akureyri.

X

MA-ritgerð í fjölmiðla- og boðskiptafræðum (FOB401L)

Lokaverkefni í MA-námi er sjálfstætt rannsóknarverkefni sem nemandi vinnur undir leiðsögn umsjónarkennara. Í verkefninu er tekist á við fræðilega krefjandi viðfangsefni og kenningum beitt á frumlegan hátt.

Í tengslum við lokaverknið taka stúdentar þátt í  vinnustofu daglangt þar sem þeir gera grein fyrir framvindu við vinnu sinni að lokaverkefni og fræðilegum niðurstöðum í samræðu við samnemendur og leiðbeinendur. Skyldumæting.

X

Vinnubrögð I: Fjölmiðlalög og siðareglur (BLF108F)

Markmið þessa námskeiðs er að nemendur öðlist skilning og þjálfun í faglegum vinnubrögðum blaða- og fréttamanna. Fjallað verður um lög og reglur sem gilda um fjölmiðla og störf blaða- og fréttamanna,  tjáningarfrelsi og meiðyrðalög.

Fjallað verður um siðareglur fjölmiðla, bæði almennar siðareglur Blaðamannafélags Íslands og hvernig þeim er beitt inni á mismunandi fjölmiðlum, samskipti blaðamanna við eigendur fjölmiðla og auglýsendur. Einnig um meðferð heimilda og umgengni við heimildarmenn eða aðrar rætur upplýsinga.

X

Almenn kynjafræði (KYN101F)

Í námskeiðinu er fjallað um helstu viðfangsefni kynjafræða í ljósi margbreytileika nútímasamfélaga. Kynjafræðilegu sjónarhorni er beitt til að gefa yfirlit yfir stöðu og aðstæður ólíkra hópa í samfélaginu. Fjallað er um upphaf og þróun kvennabaráttu og kynjafræða. Kynnt verða helstu hugtök kynjafræða svo sem kyn, kyngervi, eðlishyggja og mótunarhyggja. Skoðað er hvernig kyn er ávallt samtvinnað öðrum samfélagslegum áhrifabreytum.

X

Fréttamennska 1: Fréttamat, fréttaöflun og fréttaskrif (BLF110F)

Grundvallarnámskeið í blaðamennsku. Markmið þess er að nemendur öðlist skilning á störfum blaðamanna og færni í fréttaöflun og skrifum og framsetningu frétta fyrir  mismunandi miðla. Helstu hugtök og aðferðir við fréttaskrif eru kynnt; hvað er frétt, á hverju byggja fjölmiðlar fréttamat, hvernig er frétta aflað og hvernig þær eru uppbyggðar o.s.frv. Nemendur verða þjálfaðir í að skrifa markvissa fréttatexta og greinar á góðri íslensku og að nota orðbækur og önnur slík hjálpartæki. Jafnfram verður lögð áhersla á að kenna nemendum að nota samfélagsmiðla, bæði til þess að afla upplýsinga og miðla fréttum.

Námsmatið byggir alfarið á verkefnum sem unnin eru jafnt og þétt yfir önnina. Nemendur afla og skrifa fréttir sem birtar verða á fréttavef námsins og eftir atvikum í öðrum fjölmiðlum.  Helstu fjölmiðlar landsins verða heimsóttir og nemendum fara í stutta starfskynningu.


 

X

Stefnumiðuð almannatengsl (OSS120F)

Meginmarkmið námskeiðs er að þátttakendur kunni skil á helstu hugmyndum og kenningum um almannatengsl og samskipti, kunni skil á stefnumiðuðum samskiptum og krísustjórnun, geti gert grein fyrir helstu samfélagsmiðlum og nýtingu þeirra, og hannað, þróað og metið samskiptaáætlanir

X

Fjölmiðlaréttur (LÖG284F)

Í kjörgreininni fjölmiðlarétti verður farið yfir hinar helstu réttarreglur, sem gilda hér á landi um starfsemi fjölmiðla og um hvers kyns útgáfustarfsemi í víðum skilningi (þó ekki um höfundarétt). Verður bæði fjallað um ólögbundnar réttarreglur á þessu sviði sem lögfestar. Sérstök áhersla verður lögð á mikilvægi fjölmiðla í nútíma þjóðfélagi og gildi þess, að starfsemi þeirra fari að lögum og heppilegum venjum og öðrum ólögbundnum meginreglum. Jafnframt verður lögð áhersla á siðferðilega ábyrgð fjölmiðla og á réttarstöðu borgaranna gegn óvandaðri eða misvísandi umfjöllun um málefni einstaklinga eða lögaðilja. Að meginstefnu verður miðað við íslenskan rétt en jafnframt höfð hliðsjón af erlendum réttarreglum á þessu sviði, sem áhugaverðar eru til samanburðar.

Markmið kennslunnar í greininni er að gefa nemendum skýrt yfirlit og jafnframt ýtarlegri umfjöllun um valda meginþætti fjölmiðlaréttar, sem miklu máli skipta fyrir einstaklinga og samfélag, með sérstakri áherslu á þá hröðu þróun, sem orðið hefur á þessu sviði og hvernig fjölmörg ný lögfræðileg álita- og úrlausnarefni í fjölmiðlarétti - sem og siðfræðileg vandamál - hafa skapast í kjölfar tækninýjunga og breyttra þjóðfélagshátta. Þess er vænst, að nemendur hafi, að námskeiðinu loknu, öðlast haldgóða þekkingu á höfuðþáttum námsefnisins, sem nýtist í margvíslegum störfum, er lagaþekkingu þarf til, þeir séu hæfari en áður til að mynda sér gagnrýnar og rökstuddar skoðanir á einstökum efnisþáttum auk hæfni til að taka þátt í þjóðfélagsumræðu um þau lögfræðilegu og siðfræðilegu álitaefni, sem fjallað er um á námskeiðinu. Námskeiðið er að jafnaði kennt annað hvert ár.

X

Fjölmiðlar og menning á tímum hnattvæðingar (BLF204M)

Markmið námskeiðsins er að nemendur kynnist helstu kenningum og rannsóknum um áhrif hnattvæðingar á flæði fjölmiðlaefnis og menningar. Fjallað er um alþjóðlega- svæðisbundna- og ríkjabundna markaði fyrir fjölmiðlaefni mismunandi fjölmiðla, áhrif hnattvæðingar á „þjóðlegra“ menningu og viðbrögð stjórnvalda við auknu flæði útlends fjölmiðlaefnis og erlendra menningarstrauma. Fjallað er einnig um þau tæknilegu, hagrænu og pólitísku öfl eru að baki auknu flæði fjölmiðlaefnis milli landa. Sjónum verður m.a. beint að tilraunum Evrópusambandsins til að byggja upp innri markað á sviði fjölmiðlunar og fjallað verður um stöðu íslenskrar menningar í kjölfar óhefts flæðis fjölmiðlaefnis þvert á landamæri.

X

Ljósvakamiðlar: Gerð útvarps- og sjónvarpsfrétta (BLF206F)

Markmið þessa námskeiðs er að þjálfa nemendur í störfum við hljóð- og myndmiðla. Fjallað verður hvað er líkt með þessum miðlum og hvað skilur þá að, kosti þeirra og galla. Nemendum verður kennt að skrifa og byggja upp fréttir fyrir ljósvakamiðla og að nýta eiginleika hljóð- og myndefnis til að segja fréttir. Einnig verður fjallað um notkun hljóð og myndefnis á vefmiðlun. Nemendur fá tilsögn í tæknivinnslu hljóð- og myndefnis og verða þjálfaðir í raddbeitingu, framsögn og framkomu.

X

Fréttamennska II: Fréttaskýringar, viðtöl pistlaskrif og framsetning texta (BLF212F)

Í námskeiðinu er haldið áfram að vinna með það sem nemendur lærðu í áfanganum BLF106F Fréttamennska l. Markmiðið er að þjálfa nemendur enn frekar í frétta- og greinaskrifum, bæði fyrir prentmiðla og rafræna miðla og áhersla lögð á að laga efni að þörfum mismunandi miðla. Fjallað verður um fréttaskrif og fréttaskýringar, pistla, mannlífsefni og viðtöl, uppsetningu texta, myndefni, framsetningu og útlit. 

X

Þáttagerð. Vinnsla fræðilegs efnis fyrir útvarp (í samvinnu við RÚV) (BLF201M)

Markmiðið með námskeiðinu er að gefa nemendum tækifæri til að koma rannsóknum sínum og annarra á framfæri við hlustendur Ríkisútvarpsins, jafnframt því að rýna í samfélag og menningu á fræðilegum forsendum. Nemendum gefst um leið tækifæri til að kynnast útvarpinu sem miðli, fá reynslu af þáttagerð og kynnast verklagi reynds fjölmiðlafólks.

Á meðal þess sem rætt verður um á námskeiðinu er: Ríkisútvarpið sem miðill, útvarp sem farvegur fræða, gerð fléttuþátta fyrir útvarp, viðtöl við fræðimenn, hvernig nýta megi eigin sérfræðiþekkingu við dagskrárgerð og krafturinn sem býr í hinu ósagða.  Rætt verður um talmál og tónlist í safni Ríkisútvarpsins. Lögð verður áhersla á hvernig tækni hefur þróast varðandi varðveislu og afspilun og hvernig hægt er að flétta eldri upptökur inn í nýja dagskrá.

Auk þessa fræðast nemendur um handritsgerð, viðtöl og vinnu í hljóðstofu. Þættir nemenda verða á dagskrá Ríkisútvarpsins á komandi vetri.

Öll fög eru skyldufög nemaVValfagBBundið val er háð skilyrðum ENámskeiðið er ekki kennt á misserinuNámsleiðin í Kennsluskrá

Hvað segja nemendur?

Anna Birna Elvarsdóttir
Bjarni Jón Sveinbjörnsson hlöðusérfræðingur, Þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar
Anna Birna Elvarsdóttir
Meistaranám í fjölmiðla- og boðskiptafræði

Í BA-náminu tók ég fjölmiðlafræði sem aukagrein og þegar kom að því að velja meistaranám ákvað ég að halda áfram að skoða samspil fjölmiðla og samfélagsins og valdi ég því fjölmiðla- og boðskiptafræði. Fjölmiðlar eru nefninlega magnað fyrirbæri og eru daglegt brauð í lífum okkar flestra á einn hátt eða annan og því langaði mig að læra enn meira um áhrif þeirra á einstaklinginn og samfélagið.  
Kennararnir í náminu eru þægilegir í samskiptum, styðja vel við mann og alveg frá byrjun sást hversu mikilli vitneskju þau búa yfir þegar kemur að efninu sem er vissulega ómissandi þáttur þegar kemur að góðri menntun.  
Fjölmiðla- og boðskiptafræði er frábært nám fyrir þá sem hafa áhuga á þeim breytingum sem samfélagið hefur orðið fyrir í kjölfar hnatt- og tæknivæðingarinnar, en öruggt er að segja að hvoru tveggja hafi algjörlega breytt því hvernig heimurinn gengur fyrir sig og þá sérstaklega þegar kemur að bæði fjölmiðlum og boðskiptum.

Aldís Baldursdóttir
Meistaranám í Fjölmiðla- og boðskiptafræðum

Að loknu grunnnámi í kennslufræðum á Menntavísindasviði ákvað ég að skoða framhaldsnám í Stjórnmálafræðideild. Ég sé ekki eftir því að hafa valið meistaranám í Fjölmiðla- og boðskiptafræðum. Það sem kveikti áhuga minn við þetta nám í upphafi var sú hugmynd að læra betur á fjölmiðla en þeir eru okkur stöðugt sjáanlegir í daglegu lífi. Að fá að kynnast hugmyndum á bakvið ólíka fjölmiðla og þróun þeirra í áraraðir var mjög áhugavert.  
Námið fór skipulega yfir fjölmiðlastefnur, ólíka notkun fjölmiðla, lýðræði og samfélagsmiðla, svo fátt eitt sé nefnt. Námið sjálft er fjölbreytt og fannst mér skemmtilegt um hversu víðan völl hægt var að fara þegar kom að valáföngum. Námið býður einnig upp á djúpa menntun í rannsóknaraðferðum, bæði megindlegum og eigindlegum sem gagnast mér í starfi.  
Ég fann fyrir góðu aðhaldi kennara í náminu og var skipulagið gott. Það sem heillaði mig þó hvað mest við þetta nám var hversu opnir og fjölbreyttir starfsmöguleikar opnuðust í kjölfar þess. Ég tel námið hafa gefið mér aukið sjálfstraust á vinnumarkaði þegar kemur að því að takast á við ólík verkefni í til dæmis almannatengslum, útgáfu á efni og fleiru. 

Bjarni Jón Sveinbjörnsson
Meistaranám í Fjölmiðla- og boðskiptafræðum

Sem hluti af þverfaglegu innleiðingarteymi, nýs upplýsingastjórnunarkerfis hjá Reykjavíkurborg, tók ég margt með mér úr náminu sem hefur reynst mér ómetanlegt. Reglulegur hluti af vinnunni minni snýst um að útbúa markaðs- og kennsluefni og miðla því á viðeigandi hátt. Að geta gripið í hljóðupptökutæki, myndavél eða myndbandsupptökuvél þegar útbúa þarf nýtt efni og geta svo klippt það saman sjálfur án milliliða hefur gert mig að ómissandi liðsfélaga í vegferð innleiðingarinnar.  
Í náminu lærði ég hvernig skuli forgangsraða og vinna með fréttaefni og aðrar upplýsingar en einnig var mikilvægt að læra hvernig ég gæti svo miðlað því áfram og séð til þess að það skili sér til nauðsynlegra hagaðila. Náminu fylgdi gott valfrelsi á námskeiðum sem ég kunni að meta og oft var möguleiki á að taka þau í fjarnámi, en á námstímanum bjó ég í Reykjanesbæ og gott að geta tekið þátt í náminu að heiman. Ég mæli sterklega með náminu. 

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
s. 525 4500 nemFVS@hi.is

Opið virka daga frá 09:00 - 15:00 
Gimli - Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík

Bóka viðtal við nemendaþjónustu Félagsvísindasviðs

Fylgstu með Félagsvísindasviði

 Instagram   Youtube 
 Facebook

Gimli, Háskóli Íslands

Hjálplegt efni

Ertu með fleiri spurningar? Hér finnurðu svör við ýmsum þeirra og upplýsingar um ýmislegt annað sem gott er að hafa í huga þegar þú velur nám.